+ Meer informatie

Mosselverwaterplaatsen nabij Oosterscheldedam

RAPPORT STUURGROEP ADVISEERT

4 minuten leestijd

Bij een geheel afgesloten Oosterschelde zouden de mosselcultures toch' voor Zeeland behouden kunnen worden. Daartoe zou achter de Oosterscheldedam een mosselopslag- en verwaterplaats moeten worden aangelegd. Alvorens dit plan te realiseren dient zekerheid te bestaan dat de exploitatie van de in het project te verwerken mo.sselen op rendabele wijze door het bedrijfs'even kan plaatshebben.

Tot deze conclusie komt de Stuurgroep project kunstmatige mosselverwaterplaatsen in haar ein'drapport, dat thans tihans is De groep is in november 1972 ingesteld bij beschikking van de ministers van landbouw en visserij en van verkeer en waterstaat. Zij was samengesteld uit vertegenwoordigers van de ministeries, diverse Gedeputeerden en personen uit de visserijwereld.

De stuurgroep moest aan de ministers advies uitbrengen over de wijze, • waarop consumptiemosselen kunstmatig zouden kunnen worden verwaterd en over de plaats, resp. plaatsen, waar deze verwatering zou kunnen geschieden.

Hoewel de commissie voor de samenstelling van dit rapport nog heeft kurmen kennisnemen van het rapport commissie-OoSiterschelde. heeft zij echter gemeend onverkort uitvoering te moeten geven aan haar opdracht, waarbij zij is uitgegegaan van efn gesloten Oosterschelde.

LAGERE KOSTEN

Nu een der varianten van de conimissie-Oosterschelde grote kans op uitvoering heeft, zou volgens de stuurgroep het in haar rapport gepresenteerde plan „Zeeland" in aangepaste vorm en waarschijnlijk tegen nog lagere kosten kimnen worden uitgevoerd. Dit is althans de mening van de Zeeuwse leden van de stuurgroep.

De stuurgroep is er van uitgegaan, dat na de afsluiting van de Oosterschelde alleen de Waddenzee als produktiegebied van mosselen zou overblijven. Door .het wegvallen van de Zeeuwse stromen zouden ook de natuuittjka • veimatei^xlaatsen verdwijnen.

DRIE PLANNEN

Nergens in Nederland zijn volgens de stuurgroep gebieden te vinden waar de waterkwaliteit, de bodem en het getijversdhil met die in de Oosterschelde bij Yerseke kuimen worden vergeleken, en waar het moeglijk zou zijn mosselfen op enatuurlijke wijze te yerwateren en op te slaan. De stuurgroep heeft naast het Zeeuwse plan nog plan.nen voor het verwateren en de opslag van moéselen nauwkeurig bestudeerd; 1ste het zgn. plan Texel met als gekozen plaats de zuid-oostkust van het eiland, gedeeltelijk in de Prins Hendrikpolder en gedeeltelijk op de Schanserwaard 2de, het plan-Amsteldiep, met vestiging geheel buitendijks, gedeeltelijk op de Breehom en in het Amsteldiep: 3de, het plan-Balgzand.

ZEEUWSE PLAN

Het principe van het plan Zeeland berust op de gedachte om voor de huidige Yersekebank een vervangende accommodatie te bouwen achter de Oosterscheldedam als een omdijkte enclave in het zoet veronderstelde Zeeuwse meer. Het afgesloten bekken staat hierbij via een in- en uitlaatsluis in de Oosterscheldedam in verbinding met de Noordzee.

De in- en uitlaatsluis moet zodanig worden gedimensioneerd, dat voldoende hoeveelheden water in en uit het bekken kunnen stromen. Het bekken zelf bestaat achtereenvolgens uit een direct achter bovenbedoeld sluis gelegen bezinkbassin, de mosselvelden (plm. 100 ha) en een bergingsbascin, Ofl totale («penrltdcfai «an iwk. bekken is nader bepaald op plm. 450 ha.

Het bezinkbassin dient voor bezinking van het met het ingelaten water meegevoerde zand. Het bergingsbassin dient voor buffering van het water. Dit laatste is nodig ter voorkoming van stilstand van het water boven het mosselveld.

Het is de bedoeling dat de werkzaamheden, die tot nog toe op de Yersekebank geschieden (in hoofdzaak uitspreiden en weer opvissen van mosselen), voortaan zullen geschieden in het nieuwe bekken. Voor het schonen van mosselen blijft men aangewezen op Yerseke.

YERSEKE

Bij de opzet van het plan is de mogelijkheid opengelaten om de overige bedrijfsmatige handelingen in Yerseke te laten voortbestaan. Daarbij zijn dan wel enkele aanpassingwerken' in Yerseke nodig. Overigens bestaat de mogelijkheid om de bedrijven van Yerseke te verplaatsen naar de directe omgeving van het nieuwe bekken. Aangezien het plan-Zeeland voor gebruik gereed zou moeten zijn op het tijdstip, dat de Oosterscheldedam wordt gesloten, heeft dit plan als consequentie, dat met de aanleg van de bouwputten nog dit jaar zou moeten wordeen begonnen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.