+ Meer informatie

Boekbespreking

5 minuten leestijd

De Gereformeerde Dogmatiek door Ds. G. H. Kersten. Uitgave van N.V. Uitgeverij „De Banier”, Utrecht.

Dit tweedelig werk verscheen voor het eerst in 1950, toen de schrijver al overleden was. Het is al 10 jaar uitverkocht. Er is nog voortdurend vraag naar. Zo is de uitgever er toe gekomen een tweede druk het licht te doen zien. Het blijkt niet uit het werk zelf, dat het een herdruk is. Dat is alleen op te maken uit het jaartal op het titelblad en verder uit de wijze van uitvoering: andere banden, helderder papier enz.

De titel is niet geheel juist. Deze luidt volledig: De Gereformeerde Dogmatiek voor de gemeenten toegelicht. Dat gaat uit van de gedachte, dat de Gereformeerde dogmatiek kerkelijk vastgesteld is. Dat is niet het geval. Dat geldt wel de Gereformeerde belijdenis. Daarin heeft de kerk zich uitgesproken omtrent hetgeen zij belijdt naar Gods Woord. Deze belijdenis kan worden toegelicht. Een dogmatiek is altijd het werk van een theoloog. De dogmatiek is — zo schrijft Ds. Kersten zelf — de stelselmatige beschrijving van de inhoud en het onderling verband der in Gods Woord geopenbaardewaarheden (dogmata). Verder schrijft Ds. Kersten: De Gereformeerde dogmatiek wordt, in onderscheiding van de Roomse en de Lutherse, begrensd door de Gereformeerde Belijdenisschriften en is alzo de stelselmatige beschrijving van hetgeen volgens de symbolen der Gereformeerde Kerk inhoud en onderling verband is der in Gods Woord geopenbaarde waarheden. Een dogmatiek draagt dus altijd een persoonlijk karakter. Daarom zijn er in de loop der eeuwen vele dogmatische werken verschenen, die er alle meer of minder toe hebben bijgedragen de waarheid van Gods Woord te beter teverstaan. Onderlinge verschillen wordendaarbij onder Gereformeerde theologen ook van vorige eeuwen gevonden.

Wij mogen dankbaar zijn voor het werk van Ds. Kersten. Deze was een begenadigd prediker, die veel van zijn gaven en krachten gebruikt heeft ten dienste van de Gereformeerde Gemeenten. Hij heeft een groot aandeel gehad in de vereniging van de Kruisgemeenten en de Ledeboeriaanse Gemeenten. Hij gaf de stoot tot de oprichting van de theologische school te Rotterdam, waaraan hij vele jaren verbonden is geweest als docent. De dogmatiek van Ds. Kersten moeten wij zien als het resultaat van zijn langdurige arbeid als dienaar des Woords en als docent. Er is veel goeds van het werk te zeggen. Het bedoelt een toelichting te geven van de voornaamste hoofdstukken van de Gereformeerde leer voor de Gereformeerde Gemeenten. Het is, voorzover dat mogelijk is, eenvoudig beschreven en voorzien van vele bewijsplaatsen uit Gods Woord. Toch vinden we hier en daar vreemde woorden, die de indruk vestigen, dat het wel wat te zwaar is voor eenvoudigen. Het werk vraagt belangstelling voor de waarheid en de geest der onderscheiding.

Wij lezen in Handelingen 17 : 11 van de Bereeërs, die edeler waren dan die te Thessalonica, als die het woord ontvingen met alle toegenegenheid, onderzoekende dagelijks de Schriften, of deze dingen alzo waren.

Dit is ook nu nog nodig, wanneer wij kennis nemen van de werken van theologen, ook al hebben zij ons volste vertrouwen. Het is in deze bedeling zo, dat de waarheid Gods slechts ten dele wordt verstaan en dat er verschil van gevoelen op allerlei punten overblijft. De verlichting des Geestes blijft hier ten dele. Daaruit vloeit voort, dat er ook onder de Gereformeerde schrijvers niet overal eenheid van gevoelen is. Bij het lezen van het werk van Ds. Kersten is het telkens weer op te merken als deze eigen standpunt verdedigt tegenover de mening van anderen. Daarom zal ook met dit werk nog niet het laatste woord geschreven zijn. Wij behoeven daarom ook niet in elk opzicht met de zienswijze van Ds. Kersten in te stemmen om toch onze waardering te uiten.

Ds. Kersten schrijft in zijn woorwoord o.a.: Hoezeer is het vooral in deze tijden van node, dat de gemeente bij de eenvoudigheid der Gereformeerde leer bewaard blijve en zij zich beijvere deze te verstaan. Bovenalverwaardige de Heere Zijn volk deze bevindelijk te beleven en bewaard te worden voor bespiegelingen, die van de regel van Gods Woord afwijken. Wij kunnen daarmee van harte instemmen.

Voor wie theologische belangstelling heeft is het nodig, in elk geval zeer nuttig, om van het werk van Ds. Kersten kennis te nemen. En voor hen, die de Dogmatiek van Ds. Kersten willen bestuderen, is het van belang ook te letten op wat anderen geschreven hebben. Dit leidt tot een beter inzicht in de waarheid.

Ds. Kersten is soms enigszins scherp in het bestrijden van anderen. Aan de andere kant is deze dogmatiek praktisch ingesteld en dat spreekt tot het hart van hen, die de Heere vrezen.

De uitgave heeft weer plaats in 2 delen, elk gebonden in een linnen band. Nieuw is, dat aan elk der delen een tekstregister is toegevoegd. Dat is een verbetering, vergeleken bij de vorige druk. Het werk ziet er goed verzorgd uit en is met duidelijke letter op helder wit papier gedrukt. Het kost thans f 20,- per deel. De uitgever maakt het gemakkelijk zich het werk aan te schaffen, omdat betaling in termijnen mogelijk is.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.