+ Meer informatie

Wie evangeliseert?

4 minuten leestijd

2.

Vorige keer hebben we naar de Schriftuurlijke betekenis van het woord evangeliseren, d.i. het verkondigen van de heilsboodschap, uiteengezet dat hiertoe van ’s Heeren wege een roeping — en bekwaammaking — aan vooraf gaat. Dat óók geëvangeliseerd wordt door hen, die door wederbarende genade des Geestes geroepen worden Zijn deugden, Zijn lof en wonderwerken te verkondigen.

Maar nu zullen wellicht sommige lezers zich afvragen: evangeliseren de meester of de juffrouw van de zondagsschool dan niet? De leiders of leidsters van de evangelisatieklubs? Vooral rondom de tijd van het Kerstfeest trachten zij immers de kinderen de betekenis te doen verstaan van Jezus’ komst op aarde. Heeft de kerk niet tot haar omgeving te spreken? Wanneer de onkerkelijken, die rondom de kerk wonen, ons zouden vragen: wat doen jullie elke zondag in de kerk? Als ik een vriend of kennis, die Gods naam misbruikt, wijs op het verschrikkelijke van deze zonde, wanneer ik een kollega op mijn werk in liefde vermaan de Heere te vrezen, Zijn dag niet te misbruiken, dat een ieder eenmaal rekenschap voor God als Rechter zal hebben af te leggen enz., is dit dan niet een vorm van evangeliseren? Of moeten we dit maar overlaten aan hen, die daartoe geroepen zijn, hetzij ambtelijk, of persoonlijk als vrucht van ontvangen genade? Neen, we mogen dankbaar zijn, dat deze vorm van evangeliseren nog geschiedt. Het is zelfs onze plicht, en helaas, het wordt te veel nagelaten, we hebben er geen zuur gezicht voor over. Hierbij denk ik aan Spurgeon, die een tijd lang naar een zelfde plaats heen en weer reisde. Al enige malen had hij tegenover een zelfde persoon plaats genomen. Op een morgen zeide deze tot hem: Ik geloof, dat we naar dezelfde plaats reizen. Ja, zeide de prediker, we reizen naar een zelfde plaats, naar de eeuwigheid! Dit heeft hij zijn medereiziger uit de Schrift duidelijk aangetoond.

Moeten wij niet allen belijden, dat we te weinig onze medereizigers er op wijzen waarheen we reizen, wat ons einddoel is? Ten deze rust er op ons allen een zware en verantwoordelijke taak. En we mogen de Heere dankbaar zijn, dat Hij het onderwijs op de scholen, zondagsschool, evangelisatieklubs nog in stand wil houden. Zondag 38 leert ons, dat dit onderwijs op de scholen dient onderhouden te worden. Wij hebben ons de opoffering te getroosten om onze kinderen in de zuivere leer te doen onderwijzen. Dit werk kan alleen biddend verricht worden. Niet alleen biddend om bekwaamheid onze leerlingen te onderwijzen, doch ook om er zelf iets van te mogen verstaan, opdat deze arbeid niet eenmaal tegen ons getuigen zal.

En nu dachten wij, dat het niet in tegenspraak behoeft te zijn wanneer we het zo stellen, dat om te evangeliseren er enerzijds genade en roeping nodig is en anderzijds op ons allen de dure plicht rust allen, met wie wij in aanraking komen, te wijzen op de noodzakelijkheid der waarachtige bekering. Bij het eerste gaat het om persoonlijke roeping, opdracht en zending, die van God uitgaan en waartoe de Heere Zijn knechten bekwaamt en Zijn kinderen toeroept. Bij het tweede gaat het er om, dat de Heere ons allen daartoe opwekt, zoals Hij Israël vermaant in Jesaja 46 : 6: „Gij hebt het gehoord, aanmerk dat alles; zult gijlieden het ook niet verkondigen? We zouden het ook zo kunnen zeggen: het eerste betreft dus het evangeliseren naar de betekenis van Gods Woord, het tweede is een vorm van evangeliseren, die we beter zouden kunnen omschrijven als onderwijzen. En dan zeggen we met Mozes: Och of al het volk des Heeren profeten waren, dat de Heere Zijn Geest over hen gave!

De lezers zullen het met ons eens zijn, dat het niet zo eenvoudig is het verschil tussen evangeliseren en onderwijzen duidelijk te omschrijven. Maar er zonder meer van uit te gaan dat „ ieder kerklid roeping heeft te evangeliseren uit het geheim van zijn persoonlijk getuigenis” achten wij niet juist. Want dan moeten we er ook vanuit gaan, dat ieder kerklid persoonlijk de heilsboodschap bevindelijk verstaan heeft, dat we de gehele uitwendige kerk voor wedergeborenen houden. Hierop hopen we een volgende keer terug te komen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.