+ Meer informatie

Ballast-Nedam verwacht handhaving winstniveau

Bedrijfsbezetting kan nog verbeteren

3 minuten leestijd

AMSTELVEEN — De Baad van Bestuur van het bouw- en aannemingsconcern Ballast-Nedam verwacht, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, voor 1981 geen lagere winst dan in 1980, toen een nettowinst van ƒ 25,2 min werd behaald bij een omzet van ƒ 2,4 miljard. In het jaarverslag geeft het bestuur aan waarop deze verwachting stoelt.

Wanneer dit jaar een deel van de nog resterende woningvoorraad kan worden 'afgegoten zal de- financieringsbehoefte verder dalen, wat de vermogensverhoudingen gunstig zal beïnvloeden. Op basis van bestaande afiossingsschema's zal het vreemde vermogen op lange termijn belangrijk afnemen. Als gevolg van de lagere financieringsbehoefte is te verwachten dat de rentelasten in 1981 aanzienlijk lager zullen zijn dan in 1980.

MIDDEN-OSTEN

Vorig jaar werd verder uitvoering gegeven aan het streven naar een betere geografische spreiding van de activiteiten. Hoewel de inspanningen op dit gebied goede vruchten beginnen af te werpen blijft voorhands toch een aanmerkelijk deel van de buitenlandse omzet afkomstig uit het Midden-Oosten met als veruit belangrijkste land Saoedi-Arabië. In 1980 werd voor bijna ƒ 1,7 miljard aan nieuwe opdrachten verworven. Daarvan had circa 30 pet betrekking op Nederland, 35 pet op Saoedi-Arabië en 35 pet op overige landen. In dit verband wordt opgemerkt dat met name de internationale baggermarkt enige opleving te zien geeft.

Bgin 1981 is het grote nederzettingenproject in Saoedi-Arabië aan de opdrachtgever overgedragen. De uitvoering van dit project heeft in 1979 en 1980 geleid tot een piek in de omzet. Bij de uitvoering is steeds in belangrijke mate gebruik gemaakt van variabele factoren zoals het aantrekken van kortverbanders, het opdragen van complete onderdelen van het project aan eraannemers, het financieren van omzetpieken door kortlopende kredieten en tenslotte het toepassen van hoge afschrijvingen op ter plaatse gebruikt materieel.

Reeds op basis van de beschikbare werkvoorraad en een bedrijfsomvang die vrijwel is ontdaan van vermelde tij-' delijke factoren is voor 1981 een aanvaardbare bedrijfsbezetting te verwachten; Wanneer bovendien enkele projecten in aanmerking worden genomen waarover thans nog onderhandelingen gaande zijn, kan de bedrijfsbezetting nog verbeteren.

Vooral door de sta^atie op de markt voor verkoopwoningen waren de uitkomsten van de groepsondememingen die zich bezig houden met projectontwikkeling negatief. Daarenboven is het nodig gebleken op het 50 pet belang in Bagon, een onderneming die zich eveneens bezighoudt met projectontwikkeling, een extra afwaardering toe te passen van ƒ8 mlii. Gezien de marktontwikkeling zijn aandeelhouders van plan de projecten in Bagon voor gezamenlijke rekening af te wikkelen en pas daarna over voortzetting of liquidatie van de onderneming een besluit te nemen.

In het verslagjaar is over een aantal belangrijke fiscale zaken duidelijkheid ontstaan. Hierdoor is er geen aanleiding meer de voorziening voor belastingen te handhaven. Deze voorziening die ultimo 1979 ruim ƒ 6 min bedroeg is dan ook volledig ten gunste van de winst- en verliesrekening gebracht.

De baggerdivisie leed nog een aanzienlijk verlies. Voor dit jaar is een verbetering-te verwachten maar het is nog twijfelachtig of het „break-even point" kan worden bereikt. De divisie bouw verre buitenland werkte voorspoedig. De omzet lag op een hoog niveau, het financiële resultaat beantwoordde aan de verwachtingen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.