+ Meer informatie

RECENSIES

7 minuten leestijd

Drs. J.M. Mudde (red.), Informatieboekje 2013 voor de Nederlands Gereformeerde Kerken. Uitg. Buijten & Schipperheijn, Amsterdam 2013, 320 blz., € 11,10.

Ook binnen dit kerkverband kwam weer het bekende boekje met gegevens voor de kerken uit. Ditmaal bevat het een uitgebreid artikel over diaconale activiteiten. Er was vorig jaar een lichte daling in het ledental. Ook uit deze uitgave blijkt, evenals in ons eigen jaarboek, dat in heel wat gemeenten samenwerking bestaat tussen de NGK en de CGK.

Ds. A. van der Zwan (red.), Uw vrucht is uit Mij gevonden. Uitg. De Banier, Apeldoorn 2013, 171 blz., € 17,90.

In de gemeente van Sliedrecht-Beth El is het al jaren de gewoonte om in het winterseizoen door de week Bijbellezingen te houden. In 2011/12 was het thema ‘de vrucht van de Geest’, vanuit Galaten 5:22. Een tiental collega’s gaat in dit boek (bewerkingen van de lezingen) op dit thema in, waarbij elke vrucht de revue passeert. Gespreksvragen zijn toegevoegd, zodat dit boek goed gebruikt kan worden op verenigingen of door Bijbelstudiekringen.

Veel goed geestelijk onderwijs is in dit boek te vinden. De verscheidenheid aan auteurs levert uiteraard wel diverse stijlen van schrijven op, maar dat is ook boeiend. Het gaat om de inhoud, en dan blijkt er een grote mate van geestelijke overeenstemming te zijn. Wel slaagt m.i. de ene schrijver er beter dan de andere in om de lijnen door te trekken naar de actualiteit. Een enkele keer zouden er wat minder omtrekkende bewegingen gemaakt mogen worden, om des te meer het aan de orde zijnde begrip uit te werken en toe te passen. Maar deze opmerking doet niets af aan de waardering voor dit boek, dat ik graag in veler handen wens. Hier wordt goede geestelijke leiding geboden over een zo aangelegen onderwerp.

Ds. J. Belder, Prediker: eigenzinnig en actueel. Uitg. Groen, Heerenveen 2012, 176 blz., € 12,50.

De schrijver heeft er goed aan gedaan om dit boek op de markt te brengen. Onder de vele verklaringen van Prediker die de laatste tijd het licht zien (opmerkelijk!) neemt deze uitgave een te waarderen plaats in. Het bevat 21 Bijbelstudies die dit boek niet tekst voor tekst nalopen, maar zoveel mogelijk thematisch. Bepaalde gedachten van Prediker keren immers elders in het boek vaak weer op een andere manier terug. Deze methode levert een goed totaaloverzicht op. Ds. Belder verstaat de kunst om op een frisse, maar tegelijk grondige manier te schrijven, waarbij hij bij allerlei thema’s uitstekend op de hoogte blijkt te zijn van dat wat in onze tijd ‘in de lucht’ zit. Alles bij elkaar genomen maakt dat dit boek uitstekend geschikt voor persoonlijke Schriftstudie, maar kan het ook heel goed dienst doen voor Bijbel- of gesprekskringen. U zult er een boeiend seizoen mee beleven. Prediker blijkt verrassend actueel te zijn.

Dr. Marc J. de Vries, TECHNOLOGIE, overal om ons heen, Uitg. Jongbloed, Heerenveen 2013, 163 blz., € 12,50.

De schrijver, buitengewoon hoogleraar Christelijke Filosofie aan de TU te Delft, wil met dit boek vooral de gereformeerde gezindte meer bewustwording bijbrengen betreffende het omgaan met techniek. Hij doet dit aan de hand van de Tien Geboden (5 + 5) en de vrucht van de Geest. Als inleiding behandelt hij vragen als: wat is techniek, de Bijbelse visie op techniek (o.a Babelcultuur); de techniek als beeldvormer, verleider, utopie, en het gebruik van techniek in de kerk (beamer). De kernvraag is of het (niet) gebruiken van techniek ons geloofsleven bevordert of belemmert. Het boek is voorzien van veel vragen voor persoonlijke overdenking en bespreking in groepen (catechisatie) en de (catechismus)prediking.

E. van den Berg en F. Bosman (red), Handboek kerk en social media, Uitg. Boekencentrum, Zoetermeer 2012, 165 blz., € 18,90.

Allereerst wordt een overzicht gegeven van social media die thans veel gebruikt worden en hoe deze in de toekomst een rol kunnen gaan spelen. Verder is een uitvoerig overzicht opgenomen met uitleg van vaktermen gebruikt in social media. Verschillende schrijvers geven hun ervaring en visie op het gebruik van social media in de kerk. Uitgangspunt is de houding van Paulus op de Areopagus: de inhoud van de Bijbel overbrengen op een wijze die aansluit bij de cultuur van die tijd. Aan de orde komen bijvoorbeeld het ontstaan van nieuwe netwerken, het uitwisselen van meningen na het lijfelijk bezoeken van de wereldjongerendagen in de RK kerk, vriendschap, online gebedsgroepen, reacties op prediking en suggesties voor nog te houden preken. Volgens veel schrijvers is presentie op Facebook en Twitter een opdracht. Het zijn belangrijke middelen om met name jongeren te bereiken. Opmerking 1: er is ook een handboek kerk en internet van deze schrijvers.

Opmerking 2: wanneer komt er in onze kring een twitterchisatie?

Gerrit de Kruijf, De dood van dichterbij, Uitg. Boekencentrum, Zoetermeer 2013, 78 blz., € 12,50.

Prof. De Kruijf, hoogleraar ethiek te Leiden, krijgt naar aanleiding van klachten in zijn been te horen dat hij en hersentumor heeft. In dit boekje beschrijft hij hoe hij hiermee omgaat. Indrukwekkend vond ik de passages rond de Psalmen 63:3 en 102:11 (beiden in de Nieuwe Berijming) en de zegenbede uit Numeri 6 : 24 – 26. De schrijver (1952) is begin dit jaar aan deze tumor overleden. Een boekje met levensechte vragen rondom de dichterbij komende dood.

J.H. Kuiper (red.), Handboek 2013 van de Gereformeerde Kerken in Nederland, Uitg. Print Media, Bedum 2013, 576 blz., € 14,95.

Het jaarboek van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) bevat een veelheid van informatie voor het kerkelijke leven. Daarmee is het goed te vergelijken met het onder ons bekende Jaarboek. In het Handboek 2013 is een jaaroverzicht te vinden en in de rubriek ‘In Memoriam’ worden de overleden hoogleraren J. Kamphuis en C. Trimp herdacht.

Drs. A.M. de Hullu, Tijd voor het geheim van Christus. Het liturgisch jaar in de gereformeerde kerkdienst, Uitg. Boekencentrum, Zoetermeer 2012, 175 blz., € 21,50.

Aan alles is merkbaar dat de schrijver van dit boek met veel enthousiasme de waarde van liturgiek in het algemeen en van het kerkelijk jaar in het bijzonder heeft ontdekt en probeert door te geven. In het eerste hoofddeel wordt historische en theologische informatie gegeven over de ontwikkeling van de samenkomst van de gemeente vanaf de apostolische tijd tot in de tijd van de Reformatie. Zo wordt duidelijk hoe onze tegenwoordige situatie ontstaan is. De laatste drie hoofddelen geven met veel voorbeelden aan hoe vorm gegeven kan worden aan het kerkelijke jaar. Centraal staat daarin de bedoeling dat het Woord van de verkondiging ondersteund wordt door een stijlvolle vormgeving van de eredienst.

Steven Middelkoop, Als een kind. Uitg. De Banier, Apeldoorn 2013, 135 blz., € 9,95.

Dit boekje is een handzame gids voor kinderwerkers. Het belicht alle aspecten van het werken met kinderen van de gemeente. De vele voorbeelden, tips en persoonlijke vragen maken dit boekje extra toegankelijk. Leerzaam, zowel voor startende als voor ervaren kinderwerkers. Steven Middelkoop (1986) werkt als Jeugdwerkadviseur bij de Hersteld Hervormde Jongeren Organisatie (HHJO). Hij studeerde aan de pabo, deed ervaring op als leidinggevende van een zondagsschool en werkte als leerkracht in het basisonderwijs.

L. Vogelaar, Op de bres voor Nieuw-Guinea, Uitg. De Banier, Apeldoorn 2013, 190 blz., € 24,90.

Vijftig jaar geleden ging Nederland langs de rand van een oorlog. Indonesiërs en Russen stonden op het punt Nieuw-Guinea aan te vallen. Op de valreep kwam een verdrag tot stand. In dit boek aandacht voor het werk van Nederlanders op hun laatste eiland in de Oost: als militair, als zendingswerker of in overheidsdienst. Over de inzet voor de Papoea’s, de gevechten en de nooit geheel opgehelderde moord op een Nederlandse ambtenaar.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.