+ Meer informatie

Boekbespreking

4 minuten leestijd

Heidelbergse Catechismus - door Mr. Justus Vermeer, deel II - N.V. Uitgeverij „De Banier” Utrecht.

De titel van het boek is eigenlijk: De leer der waarheid, die naar de Godzaligheid is, voorgesteld, bevestigd en toegepast in 85 oefeningen over de Heidelbergse Catechismus.

We ontvingen het tweede deel ter recensie. Wanneer we indertijd het eerste deel ook hadden ontvangen, zouden we gaarne eerder op dit werk gewezen hebben.

Het ligt voor de hand, dat we in korte tijd geen gelegenheid hadden om het gehele boek, dat meer dan 860 blz. in kloek formaat telt, door te werken. Dat is ook niet nodig, omdat we het werk al vele jaren naar een vroegere uitgave in ons bezit hebben en daar een gepast gebruik van hebben gemaakt. Ook is Justus Vermeer onder ons bekend genoeg, zodat geen bijzonder woord van aanbeveling nodig is.

We wijzen op de voorrede van het eerste deel. Daar staan kostelijke dingen in over zijn Qodzalige grootmoeder en moeder en over de schrijver zelf. We zouden te breed worden, wanneer we die hier zouden overnemen. Ook wordt daarin vermeld het einde en oogmerk van het boek. Het zou te veel plaatsruimte vragen, wanneer we dat hier zouden citeren.

We volstaan er mee te zeggen, dat we hier met een voortreffelijk werk te doen hebben van een doctor in de rechten, die in zijn dagen ouderling van de kerk te Utrecht was, nu ruim twee eeuwen geleden. Hij heeft geleefd in Godzalige wandel en zijn gaven besteed in de dienst des Heeren.

Vermeer heeft het werk niet geheel kunnen afmaken. G. van Schuylenborgh heeft de aantekeningen die er waren van de 4e en 5e bede kortelijk uitgebreid.

Deze nieuwe uitgave ziet er keurig verzorgd uit. De spelling is vereenvoudigd. Ook zijn de verdelingen, die in het oorspronkelijke werk voorkwamen en bij het lezen wel wat storend waren, weggewerkt door weergave van de bedoeling van de schrijver in een beter lopende woordkeus. Daardoor kan er gemakkelijker gebruik van worden gemaakt in leesdiensten. We nemen aan, dat deze veranderingen in de vorm met de nodige voorzichtigheid en kundigheid zijn verricht. Aan het einde van het 2e deel is de Bladwijzer van woorden en zaken (verkort) overgenomen.

De Heere moge de heruitgave van dit werk voor velen ten zegen stellen.

Het werk kost f 47,50 (per deel), gebonden in linnen band. B.

Stemmen uit Genève en uit Wittenberg -

De Gereformeerde Bibliotheek te Goudriaan. Er zijn weer 2 bundels met Stemmen verschenen. In de Stemmen uit Genève hebben we nu al bundel XXI. Deze bevat 6 preken over 1 Samuel 2 : 4-8 t/m 2 : 27 - 30. Het begin van de eerste preek was al in een vorige bundel opgenomen. Mede door deze Stemmen is bekend genoeg hoe Calvijn schrijft en de Schrift uitlegt. Hij doet dat op een duidelijke, leerzame wijze.

De andere bundel behoort tot de Stemmen uit Wittenberg. Het is bundel XII, bevattende een werkje van Luther: Over de goede werken (1520).

Aan de toelichting ontlenen we het volgende. Luther geeft hier de eerste reformatorische ethiek. Hij betoont zich een boeteprediker. Allerlei misstanden in het openbare leven legt hij bloot in klachten en aanklachten, die voor alle tijden gelden. De bundels kosten f 3,50 per stuk. Dat is in deze dure tijd niet veel. Wil de uitgave van deze Stemmen blijven voortgaan dan is wel gewenst, dat het aantal abonnees toeneemt. Aldus de uitgeefster.

Der Heiligen Kleinood - door Thomas Shepard, vertaald door C. B. van Woerden, uitgegeven door G. Kool thans te Veenendaal.

Shepard werd geboren op 5 november 1605. Hij ging naar de universiteit te Cambridge toen hij 15 jaar was. In 1624 werd hij tot God bekeerd en haalde hij de graad van M(aster) of (A(rts). Hij werd predikant en was eerst in Engeland werkzaam, later in Cambridge in New England (Amerika). Daar stierf hij op 25 augustus 1649.

Verschillende werken van Shepard zijn in onze taal overgezet. We hebben hier te maken met een herdruk. Er blijkt nog belangstelling voor deze werken te bestaan en dat is te begrijpen.

Dit werkje bevat een preek over 2 Corinthe 7 : 1. Shepard spreekt daarin over de toepassing van de belofte. Hij zegt daarin veel tot overdenking, onderwijzing, aansporing en bemoediging.

Het werkje bevat verder een zeer gewichtige brief aan een godvrezend vriend in Engeland, „behelzende: enige uitgelezen gevallen opgelost, voornamelijk strekkende tot de rechte schikking des harten, om in onze algemene en bijzondere roeping troostelijk met God te wandelen”.

De titel is breed en zo licht deze ons voldoende is omtrent de inhoud van de brief, die meer dan 40 blz. telt. De brief is nog van waarde voor mensen, die in strijd verkeren. Er staat veel in tot bemoediging.

We kunnen het werkje aanbevelen. Het kost f 4,25.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.