+ Meer informatie

DE SCHEPPING DER SOORTEN

3 minuten leestijd

We zegden in het vorige nummer toe nog even terug te zullen komen op TOT VRIJHEID GEROEPEN, het blad, waarin het artikel van Dr. v. d. Horst is opgenomen, waarvan een overdruk bij ons blad werd meegezonden.

Tot Vrijheid Geroepen is voortgekomen uit ernstige verontrusting over de gang van zaken in de nederlandse politiek en met name over het falen van de beide grote protestants-christelijke partijen. De Christelijke politiek in Nederland kwam hoe langer hoe meer los van reformatorische beginselen en verloor eigen karakter en stijl. Deze betreurenswaardige ontwikkeling heeft zich sedertdien in verhevigde mate voortgezet, mede als gevolg van een secularisatieproces dat, onder de invloed van zogenaamd nieuwe, Schriftkritische theologische richtingen, de gereformeerde gezindte aantast, menigeen tot weifeling en wankeling bewegende, anderen tot overgave aan de tijdgeest.

Deze gegevens ontlenen we aan een folder, die jaren geleden al verspreid werd. We zouden daaruit meer kunnen overnemen, maar dit lijkt ons voldoende. We kunnen hier nog aan toevoegen, wat de redacteur van Tot Vrijheid Geroepen schreef omtrent de kring waaruit de abonnees van dat blad voortkomen, namelijk politiek: uit verschillende partijen, o.a. de S.G.P., en kerkelijk uit verschillende kerken, o.a. Gereformeerde kerken (synodaal, binnen en buiten verband vrijgemaakt), Geref. bonders en confessionelen, Gereformeerde Gemeenten en Chr. Geref. kerken.

Tot Vrijheid Geroepen is een reformatorisch politiek cultureel maandblad. De abonnementsprijs is f 15,- per jaar (voor studenten f 7,50). Losse nummers kosten f 1,50. Het adres van de redactie is G. Goossens, Molenveldsingel 20, Doesburg, tel. 08334 - 3241, tevens adres voor nieuwe abonnementen, adreswijzigingen enz. In de redactie zit ook Dr. J. H. v. d. Horst, de schrijver van het artikel, dat zoveel aandacht trok.

In vorige nummers komen artikelen voor naar aanleiding van het boek van prof. Oosterhoff over Genesis 2 en 3. We kunnen daar nu niet op ingaan. Mogelijk later. Er is nog veel meer over dat boek geschreven. Wanneer we aan het eind van onze eigen artikelen gekomen zijn, hebben we wellicht gelegenheid om in te gaan op of melding te maken van wat anderen schreven. Temeer, omdat we verschillende punten lieten rusten.

We zijn dankbaar voor de giften, die we ontvingen ter bestrijding van de extra-kosten door de toezending van de overdruk uit Tot Vrijheid Geroepen.

We hopen, dat er nog meer giften komen. De kosten komen boven de f 300,- uit. We ontvingen van W. te S. f 40,-; N.N. te N. f 275,-; B. te A. f 2,50; M. te N. f 25,-; v. W. te H. f 25,-; W. te R. f 10,-; de H. te N. f25,-;. Deze kwamen grotendeels binnen nadat we het bovenstaande gete ontvangen. We zien daarin bevestigd, dat onze schreven hadden. Het deed ons goed deze giften lezers de toezending van de overdruk op prijs gesteld hebben. De kosten zijn gedekt. Er is iets over. Dat komt de kas van ons blad ten goede.

Hartelijk dank.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.