+ Meer informatie

TER OVERWEGING

7 minuten leestijd

Ruth Valerio, L van Levensstijl. ABC van rechtvaardig en duurzaam leven. Uitg. Buijten & Schipperheijn Amsterdam 2006,125 blz., € 12,50.

Dit boek is is het eerste van de reeks “Time to Turn’. De reeks richt zich op jongeren die vanuit het geloof willen kiezen voor een rechtvaardige en duurzame levensstijl. De Britse schrijfster Ruth Valerio gaat het ABC langs van ‘activisten’ tot ‘Zeitgeist’. De stukjes zijn vlot geschreven en sluiten aan bij de vaak verbijsterende actualiteit van vandaag. De bijbelse lijnen blijven door de opzet van de artikelen vaak wat in de schaduw staan van de alledaagse werkelijkheid. Dat neemt niet weg dat dit boek uitdaagt om vanuit het evangelie keuzes te maken in het leven van elke dag.

Anneke Polkerman, De kerk loslaten. Een weg naar spirituele ruimte. Uitg. Ten Have Kampen 2006, 232 blz.. €19,90.

Anneke Polkerman was in de jaren tachtig vanuit de PKN werkzaam in de evangelisatie. Ze ontmoette veel mensen die hun geestelijk heil buiten de kerk zochten. Ze is daar zelf ook toe overgegaan. In dit boek worden allerlei motieven op een rij gezet waarom mensen kerken verlaten. Verder wordt de zoektocht naar spirituele zingeving getekend buiten de kerk om.

Dr. D. Holwerda, Uit Egypte heb Ik mijn zoon geroepen. De kern van de ‘Openbaring aan Johannes’. Uitg. Kok Kampen 2006, 79 blz., €12,50.

Dit boek mag opmerkelijk heten. Het is geen compleet commentaar op het laatste bijbelboek, maar probeert kernachtig de inhoud samen te vatten. De auteur — emeritushoogleraar Griekse taal en letterkunde — meent op grond van letterkundige en historische argumenten dat de Openbaring grotendeels gaat over de Joodse oorlog (66–70 na Chr.) en dat Sodom, Egypte en Babel niet verwijzen naar de stad Rome, maar naar het aardse Jeruzalem. Het Israël dat Christus verwerpt wordt in deze visie geoordeeld, terwijl de Joodse gelovigen als het ware door een hernieuwde exodus worden uitgeleid en zo voor de ondergang worden bewaard (Openbaring 6–7). Of deze visie sterk genoeg is om staande te blijven in het licht van vele vragen die erbij te stellen zijn, zal moeten blijken. Het is in ieder geval de moeite waard er kennis van te nemen.

Ds. J. Blok, Bitterzoet. Een handreiking voor zieken en hun omgeving. Uitg. Plateau Barneveld 2006, 166 blz., €14,75.

Ds. Blok schreef dit boek nadat hij hersteld was van een depressie. Deze periode van ziekte heeft hem ertoe aangezet allerlei vragen rondom ziekte, lijden en dood te doordenken. Hij heeft daarbij gekozen voor een praktische en pastorale invalshoek. Daardoor staat dit boek heel dicht bij zieken, maar ook bij hun familieleden. Ambtsdragers zullen met dit boek hun winst kunnen doen wanneer zij op ziekenbezoek gaan. Want ervaringsverhalen van zieken worden gezet naast wat de Bijbel zegt over ziekte en de zin van het lijden. Ook onderwerpen als gebedsgenezing en ziekenzalving gaat ds. Blok niet uit de weg. Aan het eind van ieder hoofdstuk zijn vragen toegevoegd die bespreking in groepen mogelijk maakt en een register van bijbelteksten en een literatuurlijst maken het boek compleet.

Dr. W.H. Velema, Een lied in de levensavond, meditatieve gedachten bij het ouder worden over Psalm 71. Uitg. Jongbloed Heerenveen 2006, 140 blz., €12,50

Dit boekje is een herdruk van de uitgave uit 1991. De inhoud is niet veranderd; de lay-out des te meer, en dat is alleen maar goed. Vers voor vers wordt psalm 71 bemediteerd. De auteur toont daarbij veel invoelend vermogen naar de oudere mens toe; steeds worden de lijnen op pastorale manier doorgetrokken naar de lezer. De stukjes zijn niet te lang en lenen zich goed voor een meditatief moment ergens op de dag. Echt een boekje om cadeau te doen aan een ouder iemand in gemeente of familiekring.

Hans-Arued Willberg, Als alles te veel wordt. Somberheid en depressie overwinnen. Uitg. Plateau Barneveld 2006, 88 blz., €10,90

Dit boekje is een vertaling van een Duitstalige uitgave, geschreven door een theoloog en pastoraal therapeut en nu door de uitgeversgroep Telos op de Nederlandse markt gebracht.

Depressie is in de westerse wereld een van de meest voorkomende psychische ziekten en komt in heel verschillende gradaties voor. Op een verhelderende manier biedt de auteur inzicht over de vraag wat depressies zijn, hoe ze ontstaan, hoe er geholpen kan worden en hoe een depressie voorkomen kan worden. Een uitgebreid praktijkvoorbeeld laat zien hoe de auteur zich in een concreet geval de behandeling indenkt. Leerzaam! Het boekje eindigt met een lijst van adressen waar men terecht kan voor hulp en met een literatuuroverzicht. Voor een eerste oriëntatie in het probleem van depressies is dit boekje heel geschikt. Wel vind ik dat de pastorale kant er erg bekaaid afkomt.

Drs. P.J. Vergunst (red.), In de leer bij Luther. Hervormd en Luthers in dezelfde kerk. Uitg. Groen Heerenveen 2006, 98 blz., €9, 95.

De ondertitel bij dit boek maakt duidelijk waarom het verschenen is: door het ontstaan van de PKN komt het lutherse gedachtegoed weer samen met het calvijnse. Dat was aanleiding voor de redactie van De Waarheidsvriend om een aantal artikelen te publiceren over het in de titel genoemde thema. Ze zijn nu inhoudelijk uitgebreid en gebundeld. Zo leren we Luther (opnieuw) kennen: zijn geestelijke drijfveren, zijn visie op het avondmaal, op de Joden (niet het mooiste deel van het boek…), op de rechtvaardiging door het geloof enz. En dat allemaal met de vraag: wat willen we er kerkelijk en geestelijk vandaag mee? Daarom is het goed dat aan het eind een aantal aanzetten voor voortgaand gesprek is geformuleerd.

Sjoerd en Gerdien Poorta, Samen onderweg. Dagboek voor man en vrouw. Uitg. Kok Kampen 2006, 381 blz., €17,90.

Dit is geen dagboek in de gebruikelijke zin van het woord, dat wil zeggen zó dat bijbelteksten of bijbelgedeelten uitgebreid worden uitgelegd en toegepast. Niet dat dit achterwege blijft, maar vaker wordt aan de hand van een bijbeltekst een bepaald thema, als onderdeel van het huwelijksleven, belicht. Dat in aanmerking nemende, zijn huwelijkspartners overigens niet slecht af wanneer zij de inhoud van dit boek samen tot zich nemen. Heel eerbiedig, trouw aan Gods heilzame bedoelingen, wijzen de auteurs begaanbare wegen op allerlei terreinen van het huwelijk; ik noem daarvan de basisprincipes, doelen van het huwelijk, communicatie (waaronder seksualiteit), buitenechtelijke relaties of een andere crisis, relatie met (schoon)familie, het naderende sterven. En dat alles in 167 stukjes, die natuurlijk niet in elke fase van het huwelijk actualiteit kunnen hebben. Dat, en daar wordt keurig op geattendeerd, beogen de auteurs ook niet. Zij zullen al blij zijn wanneer mensen, mede door hun inspanning, gelukkig mogen zijn en blijven, onder Gods zegen.

Ds. A.S. Rienstra en dr. W. Verboom (red.), De heiliging van de Naam. Uitg. Groen Heerenveen 2006, 93 blz., €12,50.

Dit boekje bevat de resultaten van een studiedag, gehouden ten gevolge van het huidige debat in kerk en samenleving over de heiliging van Gods naam. Het bevat allereerst een uitleg van deze zaak vanuit de Schriften. Daaruit wordt duidelijk dat de heiliging Gods zaak is, waarvoor Hij zelf zorg draagt en waarbij Hij zijn gemeente als instrument wil gebruiken; een zeer verhelderend gedeelte van het boek. Vervolgens wordt ingegaan op de huidige praktijk in de samenleving, gekoppeld aan de wetgeving terzake; en dan blijkt wel dat de mogelijkheden om met dát instrument hier iets te reguleren, erg smal is (gewor-den). De ‘smader’ moet de bedoeling hebben gehad om te krenken, en dat is erg lastig aan te tonen, zo leert de jurisprudentie (blz. 84).

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.