+ Meer informatie

School met de Bijbel is school bij de levensbron

Jaarlijkse algemene ledenvergadering VGS

7 minuten leestijd

ROTTERDAM — De basis in het onderwijs moet de Heilige Schrift zijn. De Schrift begrenst, maar dan wel zeer ruim, het onderwijsveld. Een school met de Bijbel is een school bij de levensbron. Standhouden op de basis is dan ook van het allergrootste belang, dat is wortelen in liefde en waarheid en die gaan altijd samen.

Aldus ds. H. G. Abma, lid van het bestuur van de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs zaterdagmorgen in „De Doelen" te Rotterdam waar de jaarlijke algemene vergadering werd gehouden. Hij sprak hier over het onderwerp ,,De basis voor ons onderwijs in de branding van deze tijd".

Voordat het SGP Tweede-kamerlid over dit onderwerp refereerde, vond de opening plaats door de waarnemend voorzitter ds. K. de Gier van Den Haag. Hij sprak over Spreuken 22 vers 6: „Leer de jongen de eerste beginselen naar de eis zijns wegs; als hij ook oud geworden zal zijn, zal hij daarvan niet afwijken".

Richting
In zijn openingswoord haalde de waarnemend voorzitter enkele woorden aan door ds. G. H. Kersten uitgesproken, ter gelegenheid van de opening van een nieuwe school te Yerseke in 1924. Hij wees er toen ondermeer op hoe de ouders hun kinderen zien. Dat zal de richting van het onderwijs bepalen. Wat toen gold, geldt ook vandaag aldus ds. De Gier. Ze moeten wederom geboren worden, ze zijn dood in zonden en misdaden.

Het woord uit het Spreukeriboek zal ons telkens voor de geest moeten blijven staan. Kinderen, die God aan de ouders geeft, zijn een grote gave, maar de ouders hebben ook een grote verantwoordelijkheid. Wat doen we met onze kinderen, ze zijn geschapen voor een grote eeuwigheid. We hebben een grote taak, we moeten ze de weg wijzen, die ze hebben te gaan.

De eerste beginselen te leren, daarbij komt dan geen hardheid. Wijsheid is nodig, geduld en gebed. Indrukken die kinderen hebben van het Woord, kunnen ze bewaren voor het doen van veel zonden, aldus de predikant.

Na dit openingswoord werd een aantal huishoudelijke zaken afgehandeld, zoals het jaarverslag van de secretaris en het jaarverslag van de penningmeester. De aftredende bestuursleden A. L. de Boo, drs. G. E. op 't Hof en W. van 't Hul werden met grote meerderheid van stemmen herkozen. In de vacature van ing. H. van der Grond werd gekozen de heer J. Boers te Rijssen en in de vacature van drs. A. Vergunst werd gekozen ds. M. Golverdingen, predikant van de Gereformeerde Gemeente te 's-Gravenzande.

In het secretariaatsverslag werd melding gemaakt van het feit dat de VGS (ook wel Scholenbond genoemd) dit jaar op 4 januari 60 jaar bestond. Gememoreerd wordt de grote plaats die ds. G. H. Kersten had.

Bureau
In zijn verslag gaat de algemeen secretaris ondermeer in op de bureau werkzaamheden. Het bureau te Hendrik Ido Ambacht biedt op dit moment plaats aan vier vaste medewerkers de heer J. F. Voorthuyzen (pedagogisch-didaktisch medewerker) de heer T. Sterk (onderwijskundig medewerker) mej. A. M. Jansen (administratief medewerkster) en de heer J. J. Verhage (algemeen secretaris).

Uit het verslag blijkt vervolgens dat de volgende scholen lid zijn van deze vereniging: 77 kleuterscholen (4722 leerlingen), 105 lagere scholen (16986 leerlingen), 6 mavo-scholen (1868 leerlingen) 3 scholengemeenschappen (5596 leerlingen) en 2 vormingsinstituten (227 leerlingen).

Schoolbegeleiding
Op deze bijeenkomst werd door de heer Verhage het een en ander medegedeeld over een eigen schoolbegeleidingsdienst. Een voor deze week gepland gesprek met tenaren van het ministerie van Onderwijs kon niet doorgaan. Deze afspraak is nu voor mei gemaakt.

Wel werd meegedeeld dat men wil trachten om per 1 januari 1982 met een eigen ongesubsidieerde schoolbegeleidingsdienst te gaan starten. Blijkt men aan bepaalde voorwaarden te voldoen, dan kan na drie jaar subsidieverlening volgen. Op 13 juni zal daartoe in Gouda in,het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente een extra vergadering belegd worden. Men zal dan het Begeleidingscentrum Gereformeerd Schoolonderwijs (BGS) losmaken van de VGS en onderbrengen in een aparte stichting.

Basis
Ds. Abma toonde aan in zijn referaat hoe ons onderwijs in engere zin zich beweegt in het onderwijs in de meeste uitgebreide zin. Van het eigen gereformeerde onderwijs is deze scholenbond het bastion. God vordert dat de naneef eeuwenlang, van kind tot kind dit onderwijs ontvangt.

Ds. Abma dacht dat velen het woordenspel wel opgevangen hadden in de titel van z'n referaat „De basis van ons onderwijs". Men denkt dan allicht aan basisonderwijs. De discussies hierover zijn pas in de Tweede kamer gevoerd en lagen hem nog vers in het geheugen.

Hier komt niet alleen de optelsom 1 kleuterschool en 1 lagere school om de hoek kijken. Er is meer aan de hand. Zorgverbreding uit sociale en wat ons betreft niet christelijke barmhartigheidsoverweging. Vermaatschappelijking en veralgemenisering.

Men wil van de klassikale instructie af, het pleit voor overblijffaciliteiten ten gerieve van „tweebanige" gezinnen of éénoudergezinnen. Achter die verlangde, bepleite en verschafte kwaliteiten van het nieuwe basisonderwijs steken levensbeschouwelijke en maatschappelijke en onderwijskundige denkbeelden.

Wij moeten de geesten beproeven en vervolgens ook alle dingen. De goede dingen en het goede erin mogen we behouden. Alles afwijzen en eenvoudig het sein op het oude zetten is principieel noch op langere termijn onprofijtelijk. Maar dit geeft wel veel werk in de onderwijswinkel.

Kindgericht
Hoofdkenmerk in de basisschoolgedachte is de kindgerichtheid. De centraalstelling van het kind, dit kan als een kreet, een slogan overkomen. Wij kunnen dan zeggen, aldus spreker, de Heere en Zijn ere zijn alleen maar het middelpunt. Maar heeft het Evangelie ons ook niet iets te zeggen. Markus 9 de verzen 36 en 37 en Matth. 18 de verzen 2 tot 5?

Spreker toonde aan dat er meer is dan het zwart-witte dat doet zeggen de Heere in het middelpunt en niet het kind. Maar wat heeft het ons dan te zeggen, dat de Heere dat kind noemt, want dan gaat er iets gebeuren.

In het vervolg van zijn betoog ging ds. Abma erop in dat ons Nederlandse onderwijs niet zaligmakend is. Wat zouden de gelovigen en hun zaad elders op de wereld dan moeten? De kerk is immers ook niet gebonden aan een land of plaats.

Uniek dat is het Nederlandse onderwijsbestel wel. Onlangs schreef de oud-minister van onderwijs J. A. van Kemenade een dik handboek over het onderwijs en wees er toen ook op.

Spreker vroeg zich af wat het verband is tussen het onderwijs in Nederland en Israël, zoals ook aangehaald door Van Kemenade, wellicht is dat de gemeenschappelijke inspiratiebron het Oude Testament. Via Groen van Prinsterer, die veel betekende voor ons land, kwam spreker bij artikel 208 van de Grondwet terecht. Daarin ligt de vrijheid van ons onderwijs immers verankerd.

Basis
Als basis voor het onderwijs wordt de Schrift als het unieke genoemd. Om echter tot de volle breedte te komen passeren we de belijdenis.. De confessie is norm en bepaalt het onderwijs enerzijds, doch anderzijds de inhoud van de leerstof.

Denk aan de catechismus als excellent leerboek, de vrijheid voor ons is immers voor ons de vrijheid om ons te laten onderwijzen naar uitwijzen van Gods Woord en de belijdenis. Het liberale vrijheidsbeginsel staat daar haaks op.

Het licht van de Schrift mag nooit uit. Een confessie op een gesloten Bijbel werkt wettiserend, verstarrend, rationaliserend. Wat is de maan zonder zon, zo vroeg de predikant zich af.

Het is voorts hoogst noodzakelijk alarm te blazen, aldus spreker, hierbij doelend op het hervormde rapport ,,Klare wijn" en het gereformeerde ,,Schriftgetuigenis". Het gaat hierbij om de tot deze tijd bekeerde Bijbel. Het gaat niet meer om het woord dat volmaakter glans geeft en het hart bekeert.

De basis van ons onderwijs verkeert in een crisis. Vele zijn de afgoden van deze eeuw en de geesten die rondwaren. Spreker constateerde dat er weinig liefde voor de kinderen is, ze zijn vaak al weeskinderen als de beide ouders nog leven. Ze zwerven op straten en langs 's heren wegen. Het gevolg is dat ze zich werpen in de armen van sekten of gaan aan de drugs. Gezinnen worden zo tot de bedelstaf gebracht.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.