+ Meer informatie

TER OVERWEGING

7 minuten leestijd

K.J. Kraan, Charismatische zielszorg en andere pastorale opstellen. Serie Pastorale handreiking. 199 blz. f. 29,50. Uitg. Voorhoeve, Den Haag 1986.

Vijf jaar geleden stierf dr. Kraan. In zijn latere jaren was deze gereformeerde predikant bekend om zijn contacten met de charismatische beweging. Hij schreef sinds 1977 maandelijks in „Vuur”, het blad van de charismatische beweging. Hier vindt men vele van die artikelen, naar thema gerangschikt en van datum van verschijning voorzien.

De auteur wil het leven uit de Geest (met al de speciale gaven) combineren met maatschappijkritiek. Vandaar zijn waardering voor de charismatische en oecumenische beweging. Hij ziet allen die de rechtvaardigheid dienen en gerechtigheid bevorderen, als mensen die ook zonder Jezus te kennen, toch burgers van het Rijk zijn. Komt dit doordat de Geest een zekere zelfstandigheid heeft ten opzichte van Christus?

De „fundamentalisten” staan niet in de gunst bij de schrijver. Over abortus en euthanasie wordt genoeg geschreven. Daaraan hoeft „Vuur” verder geen aandacht te geven. Een merkwaardige selectie!

Het boeiendste vind ik de hoofdstukken over de relatie van geloof en gevoel. Soms zijn de stukjes erg kort. Vaak roepen ze tegenspraak bij mij op. Toch - een stimulans tot pastoraal bezig zijn!

J. van Dijken, De kring rond. Praktische handreiking voor het werken met bijbelkringen en gespreksgroepen. 120 blz. f. 14,90. Uitg. J.N. Voorhoeve, Den Haag 1985.

Zoals de voorkant van het boekje vol en druk is met letters en foto, zo ook de inhoud. In vier hoofdstukken worden aanwijzingen gegeven voor het opzetten, leiden van en deelnemen aan een kring: 1. om te beginnen; 2. met elkaar; 3. in gesprek; 4. en nu verder. De methode is een combinatie van in concentrische cirkels verder gaan. Dat betekent: vooruitgang èn herhaling. Ik moet zeggen dat die combinatie het boekje soms te vol maakt. Wie zich er een weg door baant, krijgt belangrijke tips. Laat ik mogen wijzen op de bespreking van de volgende soort vragen: ontdekkingsvragen, begripsvragen en toepassingsvragen (blz. 29). Dit in het kader van de voorbereiding. Wie met een groep bezig is en het gesprek wil stimuleren, kan gebruik maken van begeleidende vragen: uitbreidingsvraag; ophelderingsvraag; verantwoordingsvraag en rechtstreekse vraag (blz. 35).

Over bijna alles wat met een bijbelkring samenhangt heeft de schrijver nagedacht. Een verrijkend boekje, waarvan ik de inhoud liever in wat eenvoudiger vorm had gepresenteerd gekregen. Voor wie een kring leidt of gaat leiden, een belangrijk hulpmiddel.

E.A. de Boer, Loflied en Hekeldicht. De geschiedenis van Calvijns enige gedicht. Het epinicion Christo cantatum, van 1 januari 1541. 127 blz. f. 24,75. Uitg. Aca Media, Haarlem 1986.

Dit is een heldere en knappe studie over een tamelijk onbekend onderwerp. Calvijn heeft één gedicht geschreven. Het telt 122 regels en dateert uit 1541. De titel luidt „Overwinningslied voor Christus”. De auteur, gereformeerd (vrijgemaakt) predikant in Amsterdam, stelt een onderzoek in naar de achtergrond, de inhoud en de publikatiegeschiedenis van Calvijns dichtwerk. Calvijns bekering en zijn levensloop komen ter sprake. Daarnaast wordt over de inquisitie geschreven. Deze verbood ook de verspreiding van dit produkt. De machteloosheid van rooms-katholieke deelnemers aan de godsdienstgesprekken van 1539-1541 wordt in dit lied spottend aan de kaak gesteld. Ze zijn gebonden aan Christus’ zegekrans. Met bijtende spot bestraft Calvijn de tegenstanders van Christus. Nagegaan wordt hoe Calvijn elders, en ook anderen in die tijd, spot als strijdmiddel gebruikten. Hoofddoel is te bezingen de lof van Christus’ overwinnende genade! Het boekje is als een venster, dat een doorkijk geeft op Calvijns leven en werk - een smal venster met een weids panorama. Voor belangstellenden een juweeltje!

T. Braaksma, De vaart van het Schipperskerkje. Flitsen uit de geschiedenis van de Christelijke Gereformeerde Kerk van Leeuwaren. Uitg. Chr. Geref. Kerk -Leeuwarden, f. 21,-. Dit gedenkschrift (95 blz.) is verkrijgbaar door het overmaken van het genoemde bedrag op de bankrekening 29.80.02.736 (onder vermelding van „boekje”) van deze kerk. Het is uitgegeven ter gelegenheid van de bouw van het nieuwe kerkelijke centrum dat eind ’86 in gebruik werd genomen. Een „gedenkschrift” in de gebruikelijke zin van het woord is dit dus niet, omdat doorgaans een „jubileumjaar” wordt aangegrepen om dergelijke geschriften uit te geven, waarbij het zoveeljarig bestaan van de gemeente wordt herdacht. In Leeuwarden werd de vervanging van het kerkgebouw dat 75 jaar ten dienste van de gemeente had gestaan, gebruikt om dit boekje uit te geven. Inderdaad, óók een moment om bij stil te staan en het verleden te gedenken. De auteur begint met een lijst van de predikanten (plus hun portretten) die Leeuwarden hebben gediend of nog dienen sinds 1895 (tien in getal) en vertelt in ’t kort over Afscheiding, Doleantie en Vereniging in Leeuwarden. Wat de Afscheiding betreft, had verwezen kunnen worden naar het uitvoerige stuk dat dr. Wesseling daarover geeft in het tweede deel van zijn „De Afscheiding van 1834 in Friesland” (blz. 177-256). Vervolgens wordt dan breder de geschiedenis van de herleefde Chr. Geref. Kerk sinds 17 juli 1893 beschreven voornamelijk rondom het tiental predikanten, waarbij apart aandacht wordt gegeven aan kosters, organisten, zending, evangelisatie enz. Eenmaal fungeerde de kerk van Leeuwarden als roepende gemeente voor de generale synode, maar ontving de synode tot grote spijt van de toenmalige koster niet ter plaatse (1953). Waarschijnlijk heeft dit feit niet zo’n flitsende indruk gemaakt, dat het in dit boekje wordt vermeld. Overigens, ook deze lokale kerkgeschiedbeschrijving verdient alle waardering!

Monique Lourens, Hoort! de bel luidt. Kerkelijk leven in Hierden. Uitg. Buijten & Schipperheijn, Amsterdam. Prijs f. 12,50.

Met „Kerkelijk leven in Hierden” wordt dat van de Ned. Herv. Kerk van Hierden bedoeld. Dit boekje (94 blz.) vertelt op onderhoudende wijze over de (voor)geschiedenis tot 1658 als „Inleiding” waarna „Hierdens eigen geschiedenis” volgt van 1658 tot heden. Dan komt een tweede deel met „Hierden wordt onafhankelijk” (in 1813 nl. van de kerk van Harderwijk), „Hierden in de twintigste eeuw” (van 1900 weer tot heden) en „De Gemeente groeit verder” (waarin voor de derde keer over „heden” wordt gesproken nl. 1982 tot heden, alvorens „verder” te gaan). Het is boeiend een geschiedenis als van deze Hervormde gemeente te lezen. Alleen opzet en stijl zijn niet bepaald verzorgd, eerder slordig te noemen. Kennelijk was dit geen bezwaar om deze scriptie voor het kerkelijk examen in Utrecht te accepteren en uit te geven. Aan het belang van de lokale geschiedbeschrijving nu „grote verbanden en structuren” (aldus ds. W. Verboom in zijn „Ten geleide”) „steeds onpersoonlijker” worden, behoeft dat gelukkig geen afbreuk te doen.

Dr. Regn. Steensma en dr. C.A. van Swighem (red.), Honderdvijftig jaar gereformeerde kerkbouw. Uitg. Kok, Kampen. Prijs f. 55,-.

Welke kerkeraad, welke gemeente heeft niet met kerkbouw, althans met een plaats voor de wekelijkse eredienst te maken? Niet te schatten zijn de offers die de laatste anderhalve eeuw zijn gebracht om zo’n plaats beschikbaar te krijgen en te onderhouden. Dit prachtige boek (238 blz. met veel foto’s en tekeningen) laat iets van het resultaat van al die offers zien, echter beperkt tot de Gereformeerde Kerken. Andere kerkgemeenschappen komen niet of nauwelijks aan de orde, hoewel door die kerken toch ook wel een paar kerkgebouwen gesticht zijn. Wat de schrijvers in dit boek bieden inzake bouwkunst (interieur en exterieur), inrichting en gebruik van kerken die in de gemeenschap van de Geref. Kerken zijn gesticht, is de moeite waard, niet alleen voor ieder die zich voor kerkbouw interesseert, maar vooral voor kerkeraden, beheers- en bouwcommissies die daadwerkelijk met kerkbouw te maken hebben of krijgen.

K.H. de Groot, Dialoog rondom advent. Verklaring van het boek Maleachi. Uitg. Buijten & Schipperheijn, Amsterdam. Prijs f. 12,90.

De schrijver (Ned. Geref. predikant) geeft na een korte inleiding over persoon, tijd van de profeet Maleachi, over stijl en doel van diens boek enz. in het bestek van een 100 bladzijden een verklaring tekst voor tekst van het laatste boek van het Oude Testament, waarbij de nadruk wordt gelegd op Gods verbondstrouw tegenover menselijke ontrouw. Voor Bijbelkringen enz. heel bruikbaar studiemateriaal.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.