+ Meer informatie

Kittelachtig van gehoor

4 minuten leestijd

Want daar zal een tijd zijn, wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen; maar kittelachtig zijnde van gehoor, zullen zij zichzelf leraars opgaderen naar hun eigene hegeerlijkheden. (2 Tim. 4 : 3.)

Paulus vermaant Timotheus in het licht van het eindoordeel, o'ui getrouw te zijn betreffende de hem toevertrouwde bediening des woords. Zulk een getrouwe en bemoedigende opwekking is van tijd tot tijd noodzakelijk voor de verkondigers der gezonde leer, ook voor diegenen, die daarvan niet wensen af te wijken. Immers, door alle tijden heen, en vooral in de avondstond der wereld komt de Gode-vijandige onverdraagzaamheid betreffende de zuivere leer duidelijk openbaar. Ook ten deze is een toeneming waarover we ons niet moeten verwonderen, wijl de Schrift ons wijst op degenen die hun gehoor van de waarheid zullen afwenden, zich kerende tot de fabelen. Ook in onze tijd zien wel de voorzegde verschijnselen, mede als een middellijk gevolg van droevige onkunde der gezonde leer, vervat in de drie formulieren van eenheid. De onsmakelijke en ongezonde lectuur, alsmede verschillende leerstof op de scholen de jeugd voorgezet, is mede een droeve oorzaak van onverdraaglijkheid jegens de beproefde waarheid. Het systematisch door de vader cler leugenen opgezet plan moet worden uitgevoerd, opdat bijzonder het opkomende geslacht van de waarheid wordt losgemaakt. Ook de antichrist handhaaft zijn werkwijze, namelijk, wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Daarom moet het onderwijs zodanig worden opgevoerd, dat ook het zaad der gemeente langzaam maar zeker geen oor en belangstelling meer heeft voor de gezonde leer. Deze leer moet worden afgeschaft als ouderwets, want onze oren gaan jeuken en het proeven en slikken der gezonde leer vervult dan met walging, neen zulks is niet te verdragen. Dan andere leraars gezocht en.... gevonden. O, kostelijk, wat een prediker, uitnemende gaven, vurige geest, voortreffelijke voordracht en zijn woord in overeenstemming met ónze begeerlijkheden en ónze bevinding. Alzo zullen zij hun gehoor van de waarheid afwendenen zich keren tot fabelen, waardoor een mens op de troon wordt gezet en verheerlijkt. Dierbaar genadevoorrecht als we in zulke tijden bewaard worden om geen kunstig verdichte fabelen na te volgen en oor en hart geopend zijn voor het profetisch woord dat zeer vast is en daarop acht hebben als op een licht schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte en de morgenster opga in onze harten, wetende dat dit geen profetie der Schrift is van eigen uitlegging. De kanttekening merkt bij het laatste op: „De uitlegging der profetische schriften, die door anderen daarover gedaan wordt, welke niet moet geschieden naar menselijk vernuft, maar naar de eenparige zin der Heilige Schrift, clie zelf allerbest haar mening verklaard." De zuivere verkondiging der gezonde leer heeft tot hoofdinhoud: De Drieënige God op het hoogst verheerlijkt en de mens op het diepst vernedert. Of zegt de rechtvaardige dat het hem wel zal gaan; dat zij de vrucht hunner werken zullen eten. Wee de goddeloze, het zal hem kwalijk gaan, want de vergelding zijner handen zal hem geschieden.

De zuivere of gezonde evangelieverkondiging is niet naar de mens, want zij wordt vergeleken bij de werking van een hamer die zonder barmhartigheid de rotsgrond van ons hart verbrijzelt en in stukken slaat. Of bij een bijl in dc hand des geestes welke onze onvruchtbare levensboom in cle wortel treft en afhouwt, opdat verstaan wordt, uit u geen vrucht meer in der eeuwigheid. Ook bij een tweesnijdend scherp en krachtig zwaard, want het woord Gods is levend en krachtig, en scherpsnijdender dan enig tweesnijdend zwaard, en gaat door tot cle verdeling der ziel en des geestes en der sa men voegsel en en des mergs, en is een oordeler cler gedachten en der overleggingen des harten.

Door de verkondiging der gezonde leer worden door Geestesarbeid harten geraakt, verslagen, verbroken en gewond. Gezonden in eigen oog worden dodelijk krank, opdat langs deze weg het wonder van vrije genade hun verkondigd wordt. Zulken worden innerlijk gebonden aan de waarheid van Gods recht, hun oren worden vatbaar om de gezonde leer te proeven Ook hun oren gaan jeuken, doch bij het beluisteren van een ongezonde leer, een prediking waardoor een mens wordt opgebouwd en verheerlijkt, maar God wordt vernederd, het werk des Geestes uitgeschakeld en stenen gegeven inplaats van brood.

Ware hoorders worden begiftigd met de zalving van de Geest des onderscheids en krijgen, zoals wel eens gezegd wordt, voelhorens, want het wedergeboren oor proeft de waarheid. Daarom mijn lezers, jong of oud, laat de vermaning, vooral in deze droevige tijd ons hart mogen treffen. Blijft in hetgeen ge geleerd zijt. Davids bede moge ons aller hart vervullen:

Maak in Uw woord mijn gang en [treden vast Opdat ik mij niet van Uw paan moog' [keren En wordt mijn vlees door 't kwade [licht verrast Ai, laat het mij toch nimmer [ overheren Verlos mij, Heer, van 's mensen [overlast Dan zal ik U, naar Uw bevelen eren. (Ps. 119 : 67).

Ds. M. Blok.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.