+ Meer informatie

HET OOSTERSE LANDSCHAP

7 minuten leestijd

Het Meer van Gennésareth.

„Weinig is er op deze plaats te zien. En toch: hoeveel zien we er. Met het oog des geestes zien we hier lammen en kreupelen en verminkten, die des Heilands hulp behoefden, cle discipelen, cle hoofdman, Levi, en Jaïrus en bij die allen de Grote Helper, Die hier Zijn heerlijkheid zo duidelijk heeft getoond. Wij staan stil aan cle oever. Rustig is de wijde watervlakte, rustig cle blauwgroene avondhemel.

Wij keren ons om en zien noordwaarts de rotsige heuvelen hoven Kapernaüm. Daar heeft Hij alleen gebeden." (Joh. cle Groot.)

Slechts éénmaal komt dit meer in het Oude Testament voor onder de naam zee Cinnéreth „En deze landpale zal afgaan van Sefam naar Ribla, tegen het oosten van Ain; daarna zal deze landpale afgaan en strekken langs cle oever van de zee Cinnereth oostwaarts." (Num. 34 : 11). Het Nieuwe Testament kent cle namen Zee van Galilea, Zee van Tiberias en Meer van Gennesareth.

Dit meer nu ligt 208 m onder de zeespiegel, is 50 tot 70 m diep, 9 l km /2 breed, 21 km lang, terwijl cle oppervlakte 170 km 2 bedraagt. Het is aan alle kanten omgeven door bergen, die in het oosten regelrecht uit het water schijnen op te rijzen in tegenstelling tot cle westzijde, waar we voor cle bergen nog lage oeverlanden vinden. Sommige van deze bergen zijn uitgedoofde vulkanen, zoals cle Karn Hattin, volgens velen cle berg der zaligsprekingen. Nog komen vulkanische verschijnselen voor, zoals cle warme bronnen van Tiberias.

Doordat cle meerkom zo laag ligt en aan alle zijden door bergen is omgeven, is het in cle zomer hier zeer heet. De gemiddelde temperatuur in augustus is 3014 ° C en het verschil tussen dag-en nachttemperatuur is niet groot. Daardoor kon cle schare 's nachts buiten blijven: Ik word innerlijk met ontferming bewogen over cle schare; want zij zijn nu drie dagen bij mij gebleven, en hebben niet wat zij eten zouden." (Mark. 8 : 2).

Door cle hitte ontstaan ook de plotseling opkomende stormen. Tengevolge van de hoge temperatuur stijgt de lucht boven het bekken op, zodat in cle kom een depressie ontstaat. Daardoor wordt nieuwe lucht met kracht aangezogen cloor de dalkloven: E11 er werd een grote storm van wind en cle baren sloegen over het schip, alzo dat het nu vol werd." (Mark. 4 : 37.)

Zeer rijk was het meer van Gennesareth aan vis. Sinds oude tijden was de visvangst dan ook een belangrijk middel van bestaan voor de omwonende bevolking. Voorkomende vissen waren een soort karper, vissen, die leken op schol of tong en meervallen. De laatsten waren onrein en werden op cle oever geworpen voor cle roofvogels: Alzo zegt cle Heere Heere: k zal daarom Mijn net over u uitbreiden door een vergadering van vele volken; die zullen u optrekken in Mijn garen. Dan zal Ik u laten op het land; Ik zal u henen werpen op het open veld; en Ik zal al het gevogelte des hemels op u doen wonen en het gedierte der ganse aarde van u verzadigen." (Ezeeh. 32 : 3 en 4.)

Men 4ïste met verschillende soorten netten of met cle angel.

Het iverpnet is 3 tot 5 111 wijd en wordt met een zwaai over het water geworpen: En Jezus, wandelende aan de Zee van Galilea zag twee broeders, namelijk Simon, gezegd Petrus en Andreas zijn broeder, het net in cle zee weqoende, want zij waren vissers. (Matth. 4 : 18.) Men waadde daarbij cloor ondiep water of stond op cle oever.

Het treknet is 200 tot 250 m lang en in het midden 5 m breed. Het wordt voortgetrokken door twee schepen, die er mee naar de kust varen, waar cle bemanning het vervolgens op de oever trekt. Men vangt er niet alleen veel, maar ook allerlei soorten vis mee: Wederom is het Koninkrijk der hemelen gelijk aan een net. geworpen in cle zee, en dat allerlei soorten van vissen samenbrengt." (Matth. 13 : 47).

E11 tenslotte werd nog gevist met een net, dat bestond uit drie netwanden, 15 111 lang, die met dikke touwen aan elkaar bevestigd zijn. De buitenste hebben mazen van 12 cm, cle binnenste van cm, 2y2 van boven voorzien van kurken en van onderen verzwaard met lood. Het werd in open zee gebruikt. De vissers varen langs het uitstaande net en doen de vis-

sen opschrikken, door b.v. met roeispanen in het water te slaan: n als Hij afliet van spreken, zeide Hij tot Simon: teek af naar de diepte en werp uwe netten uit om te vangen." (Luk. 5 : 4). Op deze manier wordt soms 3000 tot 6000 kg gevangen, eens zelfs 15000 kg, maar soms vangt men ook niets: En Simon antwoordde en zeide tot Hem: eester! wij hebben de gehele nacht over gearbeid en niet gevangen; doch op Uw woord zal ik het net uitwerpen." (Luk. 5 : 5).

Viste men met de angel, dan werd het snoer in de hand gehouden, want de hengelstok was onbekend. Men ziet dienaangaande altijd foute tekeningen en platen: Maar opdat wij hun geen aanstoot geven, ga heen naar de zee, werp de angel uit en de eerste vis, die opkomt, neem, en zijn mond geopend hebbende, zult gij een stater vinden; neem dien en geef hem aan hen voor Mij en u." (Matth. 17 : 27).

Men vindt het wel eens vreemd, dat Petrus zich in zee wierp en zijn natte kleren op het strand aanhield. Dan kan echter gemakkelijk, als men bedenkt, dat de luchttemperatuur b.v. op 26 juli 1917, 87° F was en de watertemperatuur 28, 9° C.

Onder de vissers aan het Meer van Gennésareth zocht Christus Zijn discipelen. En zo is het geschied, dat de taal deivissers van dit meer en de werktuigen van hun eenvoudig bedrijf, de taal en de symboliek van de prediking zijn geworden (v. Deurssen).

In de omgeving van dit meer sprak Christus verscheidene gelijkenissen uit, waaruit we de omgeving leren kennen, zoals die in Zijn dagen was. We horen van zaaien en oogsten, van vissen en netten vermaken, van scharen, die Hem verdrongen. We komen in aanraking met figuren als de hoofdman over honderd, de tollenaar, de bezetene. We horen verhalen over het afbreken van schuren, om grotere te bouwen; van welvarende huisheren, die hun welvoorziene villa's verlieten, nadat ze hun dienstknechten een bepaalde taak hadden opgedragen; we lezen over markten, straten en stegen enz., enz. Het roept allemaal beelden bij ons op van een druk leven, van een omgeving met veel vertier.

Er lagen ook enkele grote steden, zoals Kapernaüm, de stad die tot cle hemel toe verhoogd was geworden, omdat cle Heere Jezus hier heeft gewoond en krachten heeft gedaan. Het heeft gelegen aan cle noordzijde van het meer.

Tegenwoordig is het, evenals zovele steden daar, nog slechts een ruïneheuvel, waarin men bij opgravingen o.a. de synagoge heeft teruggevonden, waar Jezus was lerende.

Aan de noordoostzijde van het meer lag Bethsaïda (huis der vissers), herbouwd door Philippus de Viervorst, die ter ere van een dochter van Augustus de stacl cle naam gaf Bethsaïda Julia. In deze omgeving had de spijziging der vijfduizend plaats.

Verder treffen we nog de ruines aan van Chorazin en Magdala. Het laatste is nu een ellendig dorp, maar tijdens Christus' omwandeling moet het volgens Flavius Josephus wel 40.000 inwoners gehad hebben en een vissersvloot van 230 schepen. De Heere Jezus is hier ook geweest: „de landpalen van Magdala" en heeft Zijn ontferming bewezen aan Maria Magdalena.

De mooiste stad was Tiberias, gebouwd door Herodes. Het was dus een nieuwe stad. Een echte Jood zou er echter geen voet inzetten, want Herodes had de stad laten bouwen op het kerkhof van een oudere nederzetting en dus was de plaats ontheiligd. Bovendien waren de grote heidense beelden, die van de slotmuren naar beneden staarden, een gruwel. We lezen ook nergens, dat de Heere Jezus hier ooit geweest is.

W. VAN DIJK.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.