+ Meer informatie

DEFENSIENOTA VOOR AR ZWARE DOBBER

Uitvoerig overleg nodig

3 minuten leestijd

Volgens AR-fractievooizitter mr. W. Aantjes geeft de defensie>-iiota van minister Vtedeling op onderdelen reden tot zodanige twijfel dat zeker wijzigii^ daarvan noodzakdi^ is. „Er rijst danige twijfel of de voorgenomen plannen zich wel verdragen met de ui^angspunten van de nota", aldus de AR-fractievoorzitt». Dit geldt bijvoorb«Bld ten aanzien van het Nederlandse aanded in de geleide-wapragordd in de Duitse Bonda-epuUiek.

In het deze week verschenen weekblad „Nederlandse Gedachten" schrijft mr. Aantjes verder dat de nota op sommige punten een aanpak van noodzakelijke maatregelen betekent, die „reeds veel te lang" vooruitgeschoven zijn, zoals met name oo het punt van de Investeringen.

De heer Aantges onthult dat de ARfractie in de weken, voorafeaande aan de verschijning van de defensienota, gesprekken daarover gevoerd met geestverwainite bewindslieden en in het bijzonder met staatssecretaris stelt zich op het standpunt dat dit vooroverleg ook gevolgen heeft voor het uiteindelijk te vormen oordeel. „Vooraover de voorafgaande gespirekken niet him weerslag in de nota vinden kunnen wij er ons vrijer dan ooit tegenover opstellen. Voorzover de invloed ervan er echter wel in Is te herkennen kunnen (en wiUen) wij ons niet met een formeel beroep op het voor ons extra-parlejnentadre karakter van het kabinet aan de verantwoordelijkiheid ervan onttrekken", aldus de AR-fractievoorzitter.

Hij onthoudt zich van het geven van een eindconclusde ten aanzien vam de nota als geheel en kondigt in deze zaak „zeer uitvoerig en zeer Intensief" oveorleg aan in de fractie.

Volgens mr. Aantjes spreekt uit de beschouwingen - in de nota „zeker niet" de geest van h et gebroken geweertje. Hij noemt het zeer onrechtvaardig en kwetsend tegenover manister Vredeling als men dit etiket aan de beschouwingen in de nota zou willen opplakken.

BOERSMA

In een eerdere uitgave van het ARweekiblad komt minister Boersma (Sociale zaken) tot de conclusie, dat de defensienota „voor de AR misschien tooh nog op onderdelen een tamelijk harde dobber is". Hij spreekt de verwachting uit dat in het komend kamerdebat over de nota nog wel wat „punten op de i gezet zullen worden. „Mi^dhien heeft de fractie nog wel wensen en verlangens, maar ik hoop dat de fractie uiteindelijk kan zeggen: hier kunnen wij ons redelijkerwijs in vinden", aldus de minister.

In hetzelfde nummer ontwikkelt oud-staatssecretaris Van Es (Marinezaken) ernstige bedenkingen tegen het afstoten van de „Lance" nucleaire wapens naar Duitsland en concludeert hij, dat de financiële basis waarop de nota „zeer aanvecrtbaar"

CONSEQUENTIES

Dat de apothekers uit bedrijfseconomisch oogpunt geen behoefte hebben aan een maximale margeverhoging mag volgens de geneesmldüelenindustrie voorts blijken udt het feit dat onlangs mtaister Lubbers de 50 cent toeslag die de apothekers per recept mochten rekenen heeft verboden. De maatregel van de KNMP kan volgens de contactraad bovendien veel verderstrekkende consequenties hebben dan de vier tot vijf procent stijging van de publieksprijzen. „Indien de apothekers inderdaad het onderste uit de kan halen", schrijft de contactraad, dan is er nauwelijks aan te ontkomen dat ook andere handelsschakels in de pharmaceutische branche de marges maximaal gaan aanpassen waardoor de kosten van het merkgeneesmiddelenpakket per jaar wel eens tegen de ƒ 100 miljoen mhoog kunnen gaan. Een kostenverhoging, die volgens een woordvoerder van de contactraad zou kunnen leiden tot een verhoging van dc publieksprijzen van in totaal tien procent. i

Bovendien dreigt op deze manier het systeem van verticale prijsbinding te worden dooHiroken, terwijl dit systeem volgens de contactraad juist een ^Iitstekende methode is gebleken om het priispell in de hand te houden.

De hervormde gemeente van Oolfgensplaat ontving voor het orgelfonds een legaat van duizend gulden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.