+ Meer informatie

VERHOUDING TOT ANDERE KERKEN

5 minuten leestijd

1. Gereformeerde kerken (synodaal).

De synode besloot een schrijven te richten tot de generale synode van de Gereformeerde kerken waarin de volgende constateringen van het rapport van de deputaten voor de eenheid van de gereformeerde belijders in Nederland zijn verwerkt:

a. De besprekingen verliepen in een open sfeer waarin van weerskanten de verschillende standpunten duidelijk belicht werden.

b. De gehouden samensprekingen brachten geen wezenlijke toenadering, maar markeerden scherp hoe de beide kerken uit elkaar gegroeid, al is niet te miskennen dat de stroom waarin de Gereformeerde kerken zich bevinden, naebt in ons eigen kerkelijke leven.

c. De gereformeerde deputaten zien het verschil met betrekking tot verbond en doop en de daaruit voortvloeiende beschouwing en behandeling van de kinderen der gemeente als een verschil van gevoelen binnen het raam van de gereformeerde belijdenis dat getolereerd moet worden. Om deze reden is er voor het christelijke gereformeerde gevoelen legitime plaats in de Gereformeerde kerken, mits het gevoelen dat in de „vervangingsformule” is uitgedrukt, wordt getolereerd.

d. Aanvaarding hiervan betekent dat wij ruimte moeten geven aan een gevoelen dat naar onze opvatting in strijd is met Schrift en belijdenis — zie bijlage I bij ons rapport aan de generale synode van 1956 (Acta, pag. 129 vv.).

e. De gereformeerde deputaten menen dat onze bezwaren tegen de huidige koers in de Gereformeerde kerken niet zo zwaar mogen wegen dat daarom van toenadering geen sprake kan zijn. Blijkens de visie van uw deputaten op de gehouden samensprekingen brengt de besproken koers de Gereformeerde kerken beslist niet dichter bij onze kerken.

f. De gereformeerde deputaten dringen sterk aan op kanselruil en afvaardiging naar elkanders synoden. Verwezenlijking van kanselruil zou gepaard moeten gaan met het tolereren van het tweeërlei gevoelen als zijnde beide legitiem binnen het raam van de gereformeerde confessie, hetgeen in strijd is met het sub c. geconstateerde. Betreffende afvaardiging naar elkanders synoden menen deputaten dat, gezien de samensprekingen, de tijd hiervoor niet rijp is.

2. Gereformeerde kerken (vrijgemaakt).

De synode heeft met teleurstelling geconstateerd dat in de samensprekingen via deputaten, enerzijds het contact van de Christelijke Gereformeerde kerken met de Gereformeerde Kerken en met andere kerken en in het bijzonder met de Gereformeerde oecumenische synode, anderzijds bepaalde gebeurtenissen struikelblokken bleken te zijn, waardoor verwijdering tussen wederzijdse deputaten en verontrusting in de kerken werden veroorzaakt.

Naar de mening van de generale synode raken de verschillen ten aanzien van de toeëigening des heils en de hantering van het gereformeerde belijden omtrent de kerk de bediening des Woords en de tuchtoefening in de kerken; deze verschillen dienen daarom vóór een vereniging tussen de kerken te worden weggenomen.

3. Gereformeerde gemeenten.

De synode besloot aan de deputaten voor de eenheid van de gereformeerde belijders in Nederland op te dragen te informeren naar de door de generale synode van de Gereformeerde gemeenten bedoelde beletselen tot samenspreking.

4. Gestalte geven aan eenheid met kerken van gereformeerd belijden.

De synode besloot de volgende voorlopige regeling voor het gestalte geven aan eenheid met kerken van gereformeerd belijden vast te stellen:

a. Het aanvankelijk gestalte geven aan eenheid tussen tot verschillende kerkverbanden behorende plaatselijke kerken van gereformeerd belijden door nauwer samenleven, uitkomende in de toelating van elkanders ongecensureerde leden tot elkanders avondmaalsviering, het van tijd tot tijd laten voorgaan van elkanders predikanten in de dienst des Woords en het aanvaarden van elkanders attestaties, kan alleen geschieden met kerken die behoren tot een kerkverband waarvan de synode van de eigen kerken heeft geconstateerd dat het zich in alles wil stellen op de grondslag van Gods heilig Woord en de gereformeerde belijdenis, en met welk kerkverband contacten worden onderhouden door wederzijdse deputaten.

b. 1. De hierboven omschreven nauwere samenleving kan alleen tot stand komen na genoegzame samensprekingen tussen de betrokken kerkeraden, waarbij gebleken is dat er metterdaad een eenheid is in erkenning en beleving van het Woord Gods en de belijdenis der kerken, alsook van de regels die op grond daarvan voor het kerkelijke leven gelden.

2. De kerkeraad van de Christelijke Gereformeerde kerk moet over de voorgenomen nauwere samenleving de gemeente horen en haar bewilliging vragen; slechts bij een naar het oordeel van de kerkeraad genoegzame eenparigheid van gevoelen in de gemeente kan de kerkeraad verdere stappen doen tot de voorgenomen nauwere samenleving.

3. De kerkeraad van de Christelijke Gereformeerde kerk moet vervolgens het oordeel van de classis vragen omtrent de voorgenomen nauwere samenleving.

4. De classis zal, lettende op de noodzaak om de eenheid en de zuiverheid van de leer en van de kerkregering te bewaren, zich overtuigen van de onder 1. bedoelde eenheid.

5. De classis zal door middel van de rondvraag naar art. 41 K.O. en van de kerkvisitatie naar art. 44 K.O. voortdurend haar aandacht wijden aan de tot stand gekomen nauwere samenleving.

c. De nauwere samenleving, onder a. en b. bedoeld, is zuiver plaatselijk en mag niet gezien worden als een vereniging tussen de betrokken kerken of als het constitueren van een nieuwe kerkformatie. De plaatselijke kerk behoudt haar zelfstandig karakter wat opzicht, tucht en diaconaat betreft.

d. Het bovengenoemde nauwere samenleven draagt een voorlopig karakter in afwachting van de verdere ontwikkeling ten aanzien van de toenadering tussen beide kerkverbanden.

5. Igreja Evangelica no Brasil.

De synode besloot de correspondentie met de Igreja Evangelica no Brasil te bekrachtigen.

6. Gereformeerde oecumenische synode.

De synode besloot aan de afgevaardigden naar de Gereformeerde oecumenische synode last en macht te geven in gebondenheid aan Gods Woord, in overeenstemming met de aangenomen grondslag en volgens de regelen met betrekking tot de Gereformeerde oecumenische synode deel te nemen aan het werk van deze synode.

Aan de deputaten voor de correspondentie met buitenlandse kerken werd opgedragen de besluit van de Gereformeerde oecumenische synode ter beoordeling en eventuele bekrachtiging voor te leggen aan de generale synode.

7. International Council of Christian Churches.

De synode besloot

a. uit te spreken dat voor blijvende deelname aan de International Council of Christian Churches een betere voorbereiding en fundering van haar uitspraken noodzakelijk is;

b. aan de deputaten voor de correspondentie met buitenlandse kerken opdracht te geven de zaak van de medeverantwoordelijkheid van de aangesloten kerken in het uitvoerend comité van de International Council of Christian Churches aan de orde te stellen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.