+ Meer informatie

Generale Synode

3 minuten leestijd

4

De synode, die voor het eerst in augustus 1971 bijeenkwam, is gesloten. In de eerste week van januari jl werd nog 4 dagen vergaderd. Met bekwame spoed werden de nog te behandelen zaken afgedaan. Er werd zo hier en daar verondersteld, dat de synode meer dan een week nodig zou hebben, maar reeds aan het einde van de vierde dag kon de voorzitter de synode sluiten. Wanneer er zich geen bijzondere omstandigheden voordoen, zal de volgende synode der Christelijke Gereformeerde kerken D.V. in 1974 worden samengeroepen.

In de vorige jaargang van ons blad hebben we in enkele artikelen aandacht aan deze synode geschonken. In de laatste vergaderingen werden nog belangrijke zaken aan de orde gesteld. We willen op enkele daarvan ingaan.

We willen beginnen met de uitspraak van de synode, betreffende de ontwikkeling op zedelijk gebied in ons volksleven. De 2e scriba zond deze aan de redactie ter plaatsing in ons blad. Deze uitspraak volgt hieronder.

GENERALE SYNODE ROTTERDAM

1971/1972

De generale synode,

gelet op het verzoek van de classis Zwolle aan deputaten voor correspondentie met de hoge overheid: „zich in verband met de ontwikkeling van de benadering der sexuele problematiek te bezinnen op de vraag, welke stappen zouden kunnen ondernomen worden teneinde de overheid te wijzen op haar verantwoordelijkheid t.a.v. de zedelijke gezondheid van ons volk”, welk verzoek ter overweging door deputaten aan de generale synode werd voorgelegd;

constaterend dat rechtstreeks uit de kerken geen dusdanig verzoek via een instructie haar bereikte;

gehoord de ernstige en uitvoerige bespreking van de voorstellen ten deze gedaan door haar commissie van rapport;

spreekt uit:

dat de synode met toenemende bezorgdheid de ontwikkeling op zedelijk gebied in ons volksleven volgt.

Met name denkt de synode aan

de pornografie, waarbij de perversiteiten op verschillende wijze ons volk voorgesteld, een aantasting zijn van de openbare eerbaarheid en een ernstige bedreiging vormen voor het zedelijk welzijn in het bijzonder van de jeugd van ons volk;

het vraagstuk van de abortus en de grote vrijmoedigheid waarmee de oprichting van abortusklinieken wordt bepleit en gerealiseerd;

het onbeschaamd aanprijzen van homofiele kontakten en praktijken via advertenties en publicaties;

het aanprijzen van een vrije sexuele moraal o.a. via de publiciteitsmedia;

en meer andere symptomen van een proces waardoor het zedelijk bewustzijn van ons volk wordt ondermijnd en de norm van Gods geboden wordt veracht.

Overwegende de noodzakelijkheid van een concreet appèl aan de overheid is de synode ervan overtuigd dat zeker haar deputaten voor correspondentie met de hoge overheid te allen tijde diligent dienen te zijn en zullen zijn om bij enig concreet voorstel van wet, dat in strijd met de goddelijke normen de genoemde en andere zaken legaliseert, bij de overheid te appelleren.

De synode is evenwel allermeest overtuigd van het feit dat de kerken en ieder christen voor zich het leven naar Gods geboden hebben te verkondigen en als een getuigenis positief hebben te beleven.

Daarom wijst de synode op de dringende noodzakelijkheid,

dat in de prediking, de catechese en de ambtelijke bearbeiding concreet de gevaren worden onderkend en aangewezen, die het leven naar Gods geboden bedreigen en positief wordt verkondigd hoe in het houden van die ook nu een groot loon is;

dat in publicaties voor en vanuit de kerken een appèl gedaan worde op ieder christen en het gehele volk;

dat ieder die zich christen noemt als een positief getuige moet staan in deze zedelijke verwording en zijn verantwoordelijkheid ook zal dragen, om via de daartoe aangewezen organen m.n. de christelijke politieke partijen de invloed ten goede in de volksvertegenwoordiging te vergroten, want: „gerechtigheid verhoogt een volk maar de zonde is een schandvlek der natiën”.

Het bovenstaande spreekt voor zichzelf.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.