+ Meer informatie

VERENIGINGSNIEUWS

10 minuten leestijd

APELDOORN

De Jongel. Vereen. „Calvijn" uitgaande van de Geref. Gem. te Apeldoorn mag met voldoening terugzien op haar jaarvergadering, die woensdag 27 november 1957 werd gehouden.

Wij hadden het genoegen deze vergadering bij te wonen en werden al direct bij de aanvang aangenaam getroffen door de grote belangstelling van de zijde der Gemeente.

De vergadering stond onder leiding van dhr. Noteboom, voorz. der J.V. De opening werd verricht door de weledele heer v. Grol, ouderling der Gemeente, die bij de aanvang liet zingen Ps. 119 : 53 en uit dezelfde Psalm de verzen 89 t.m. 112 voorlas. Na in gebed te zijn voorgegaan heeft dhr. v. Grol aan de hand van het voorgelezene de aanwezigen en inzonderheid de jeugd met ernst gewezen op de noodzakelijkheid van een leven naar het Woord Gods, om dat Woord te hebben als een lamp voor de voet en een licht op het pad.

Nadat dhr. Noteboom alle aanwezigen had verwelkomd, werden de notulen van de vorige jaarvergadering gelezen en tevens de diverse verslagen. Uit een en ander bleek, dat deze vereniging zich in gunstige omstandigheden mag bevinden en er flink door de leden wordt gewerkt. In dhr. v. d. Weele, die adviseur en ere-lid der vereen, is, hebben de vrienden een goede steun.

Als onderwerpen op deze vergadering werden behandeld „De rijke jongeling" door L. Bonestro'en „Hagenpreek en Beeldenstorm" door H. Teygeler. Beide onderwerpen waren goed verzorgd en werden door een levendige gedachtenwisseling gevolgd.

Als bijdrage werd nog een gedicht gezegd door K. Schimmel „Het penningske der weduwe."

In verscheidene schriftelijke en mondelinge felicitaties werden de beste wensen voor de J.V. uitgesproken.

Deze leerzame en aangename vergadering werd op gebruikelijke wijze gesloten.

H. H.

OUDEWATER

Het secretariaat van de Jongel. Vereen. „Jonathan" berust thans bij F. v. d. Brink, Zuid-IJsselkade 7, Oudewater.

RIDDERKERK

De Jongel. Ver. te Ridderkerk had een voorlopig secretariaat, C. Kok Rijksstraatweg 81 Rijsoord. Het is nu: J. L. v. d. Heuvel Jr., Gebr. Meeldijk 31, Barendrecht.

NIEUW BEIJERLAND

Op woensdag 18 december '57 zijn de naaivereniging „Tryfena", de meisjes vereniging „Talitha" en de jongel. vereniging „Jonathan" in gecombineerde jaarvergadering bijeen geweest.

Hoewel wij slechts het eerste deel van deze vergadering konden bijwonen, zullen wij de indruk hiervan maar doen gelden voor het geheel en dat was zeer tot genoegen.

Vooral het onderwerp: „Belofte en bedreiging" was van goed gehalte, principieel en ervan gewagend dat God niet alleen Zijn beloften vervult, maar ook Zijn bedreigingen ten uitvoer brengt, wat dan weer werd aangetoond uit diverse gedeelten uit Gods Woord.

Dhr. C. G. Boender, voorz. van de J.V. leidde deze goed bezochte vergadering. Na de gebruikelijke opening sprak hij in zijn openingswoord over de adventstijd. Reeds vanaf de vroegste tijd na de zondeval is er messiasverwachting. Steeds duidelijker komt het openbaar uit welke lijn van volkeren en geslachten tenslotte de Vredevorst Zich zal openbaren aan de wereld. Het volk wordt bekend uit de volkeren der wereld: Israël. Maar Jacob heeft 12 zonen, doch het zal zijn uit de stam van Juda. En later zien we: uit het geslacht van David zal de messias geboren worden. Op ernstige wijze toont de voorz. de noodzakelijkheid aan van het kennen van een door de Geest gewerkte verwachting in ons aller hart dat de ware vervulling vindt in de Christus der Schriften.

Op keurige wijze werden de jaarverslagen der drie verenigingen uitgebracht, de jongel. vereen, en de naaivereniging konden er wel enkele leden bij hebben. Het jaarverslag van de naaivereniging was door de secretaresse, mej. de Bonte geheel op rijm gezet en viel bij alle aanwezigen zeer in de smaak.

Aart Schelling, lid van de J.V. behandelde het reeds genoemde onderwerp: „Belofte en bedreiging."

Mej. J. F. Kaper zegde een gedicht van Jan Eekhout: „Advent", waarvan ik betwijfel of het wel begrepen is.

Door Riet Baze (van de meisjesver.) werd een onderwerp gelezen: „Ons dagelijks werk", waarin heel duidelijk uitkwam dat tenslotte ieder beroep een goddelijk beroep is, als we het maar juist mogen zien en dat daarom ieder zijn of haar taak gewillig moet doen en met dankbaarheid dat we het mogen doen.

Deze diverse punten werden afgewisseld door het zingen van enkele verzen uit Psalm 8 door de meisjes vereniging.

Nog enkele punten stonden op de agenda, toen wij moesten vertrekken met als slot: Sluiting door de kerkeraad.

RING ZEELAND

Kort verslag van de vergadering, gehouden op 14 december j.1. door de Ring van J.V. en S.V. der Ger. Gem. in Zeeland, in de bovenzaal aan de Segeerstraat te Middelburg.

De eerste voorzitter de weleerw. heer ds. M. Heerschap opent de vergadering met het laten zingen van Ps. 19 : 4, het lezen van Ps. 19 en gebed. *

Naar aanleiding van de gelezen psalm spreekt hij een kort openingswoord. Na lezing der notulen en nadat enkele mededelingen zijn gedaan, wordt met aandacht geluisterd naar het referaat van de weled. heer J. C. Weststrate van Borssele over „De Schepping."

Spr. wijst allereerst op de waarde van het historisch geloof dat zich richt op het geopenbaarde Woord Gods. Met dit geloof wordt veel gesold. Het wordt óf onderschat óf overschat.

T.a.v. het scheppingswerk stelt dit geloof tegenover het materialisme en het pantheïsme het eenvoudige: „er staat geschreven." Ook de wetenschap, die werkt met astromatische getallen en spreekt van tijdperken inplaats van scheppingsdagen buigt niet voor het eeuwig woord van God.

Op zeer duidelijke wijze toont spr. aan dat de argumenten der wetenschap die schepping in 6 dagen loochent niet houdbaar blijken te zijn terwijl daarentegen juist Gods Woord op vele vragen een duidelijk antwoord geeft.

Al is de schepping afgerond in zes dagen, in het werk der onderhouding werkt God door. Hij heeft alles gewrocht om Zijns zelfs wil.

Al gebeurt er onder Gods toelating veel, de grenzen die Hij gesteld heeft, zullen nimmer overschreden worden.

Na de pauze volgt een geanimeerde bespreking en worden vele vragen door de referent opgelost.

De volgende vergaderingen zullen D.V. worden gehouden woensdag 29 jan. 1958 en woensdag 2 april 1958. op

De heer Weststrate laat zingen Ps. 19 : 5 en eindigt met dankgebed.

De secretaris.

RING ZEELAND

Vrienden in Zeeland, noteert U even in uw agenda dat de e.k. vergadering van de Ring Zeeland D.V. op woensdag 29 januari wordt gehouden. Houdt deze avond vrij. Verdere mededelingen volgen in het nr. van 17 januari.

VAN DE PENNINGMEESTER L.V.

Zeer erkentelijk zijn wij over de finantiële steun die wij weer van onderscheiden kerkeraden mochten ontvangen. Wij hopen dat meerderen nog zullen volgen. De idee moet groeien. Maar intussen zij opgemerkt dat de jongelingschap een belangrijk deel der kerk uitmaakt. En waar alles samenspant om de jeugd (ook onze jeugd) tot zich te trekken, mogen wij dan ook niet lijdelijk toezien, maar onder beding van des Heeren zegen, met ernst alles doen, wat onze hand vindt om te doen, zulks in het belang van onze jongelingschap en gemeenten.

Daarom nogmaals warm aanbevolen en voor de reeds ontvangen bijdragen onze hartelijke dank! (Postrekening 511152 t.n.v. Penn. Land. Verb. v. J.V. der Ger. Gem. Enkhuizen).

Aan de aangesloten J.V.'s

Voor een goede zaak behoef ik toch zeker niet te strijden, maar denken de besturen er vooral aan om het Gratis Lezersfonds te steunen? En zoals we op de laatste jaarvergadering afspraken, nu niet 50% der aangesloten J.V.'s, doch allemaal. Aan U thans de daad.

Het Gratis Lezersfonds (G.L.F.)

Indien er onder onze lezers (essen) zijn die dit mooie doel (het gratis verstrekken van Daniël aan hen, die finanti^el daartoe niet in staat zijn) willen steunen, onze postrekening is 511152 ten name van penn. Land. Verb. v. J.V. der Ger. Gem. Enkhuizen. Op het Bij-strookje even te vermelden: G.L.F. Ook op postrek. 149473 van onze „Daniël"-administrateur kunt U die giften storten, bijv. gelijk met de betaling van het abonnementsgeld.

Hartelijk aanbevolen en bij voorbaat dank.

VLAARDINGEN

Verslag van de jaarvergadering der J.V. „Onderzoekt de Schriften" gehouden op maandag 16 december 1957.

De weleerwaarde heer ds. H. Rijksen, die de leiding van deze avond had, opende de vergadering door te laten zingen Ps. 138 : 1, las 2 Kron. 12 vs. 1 t.m. 12 en ging voor in gebed. Naar aanleiding van het voorgelezen schriftgedeelte sprak ds. een openingswoord.

Dan kreeg de secretaris gelegenheid het jaarverslag te lezen. Vervolgens was gelegenheid tot feliciteren. Behalve die van de plaatselijke verenigingen spraken afgevaardigden van de J.V. en K.V. te Rotterdam-Z., J.V. te Rotterdam-C., J.V. te Moerkapelle en te Dordrecht hun beste wensen uit. Ds. H. Rijksen feliciteerde namens het L.V., tevens namens dhr. H. Hoogendoorn, die niet aanwezig kon zijn. Schriftelijke felicitaties kwamen binnen van J.V.'s te Capelle a.d. IJssel, Giessendam, Gouda, Leiden, Lisse, Ridderkerk en Scheveningen.

Na deze welgemeende wensen behandelde D. Hoogendijk zijn onderwerp „De Dordtse Synode." Hierna werd gepauzeerd.

Heropend werd met het zingen van Ps. 89 : 5—6. Onderwijl werd gecollecteerd. C. Stam kreeg toen het woord voor zijn onderwerp „Jeruzalem." H. v. Elsacker vroeg vervolgens de aandacht voor zijn inleiding „De Engelen". Bij de bespreking die hierop

volgde werd hem het vuur na aan de schenen gelegd. Weer werd even gepauzeerd.

Na de pauze gaf P. Meijer zijn onderwerp „De tegenwoordige staat Israël" ten beste. H. Westerdijk sloot de rij van sprekers met een onderwerp over de profeet Jona.

De voorzitter der J.V. bedankte ds. voor zijn leiding.

Ouderling M. den Admirant liet nog zingen Ps. 25 : 6 en eindigde deze leerzame, gezellige avond met dankgebed.

RIDDERKERK

Verslag van de gecombineerde jaarvergadering der J.V. en M.V. te Ridderkerk, gehouden op woensdag 4 december 1957 in gebouw „Obadja".

Deze vergadering, die om 8.30 u. n.m. aanving, stond onder leiding van de ere-voorzitter der J.V., ouderling F. v. d. Vlis. Bij de aanvang werd gezongen Ps. 119 : 1 en 9 en gelezen Ps. 119 : 1 t.m. 19, waarna ouderling v. d. Vlis voorging in gebed. In zijn openingswoord heette hij een ieder hartelijk welkom. De spreker bepaalde de vergadering vervolgens bij de woorden van David uit Ps. 119: Ik ben een vreemdeling op de aarde" en schetste de kenmerken en hoedanigheden van een vreemdeling. Een

vreemdeling is'iemand die op reis is, die een bepaald doel voor ogen heeft, die een gids en leidsman nodig heeft.

Hij wenste de beide verenigingen toe, dat zij zich in het nieuwe verenigingsjaar leerden kennen en gedragen als vreemdelingen en dezelfde leidsman mochten zoeken als David toen hij zei: Laat uw geboön op reis mij niet ontbreken.

Na de gebruikelijke jaarverslagen van penningmeesteresse en penningmeester sprak vr. B. Stolk over het onderwerp: Het gericht Gods over een schuldige wereld.

Als uitgangspunt had spreker gekozen het achtste nachtgezicht van Zacharia. Hij besprak eerst de tijd waarin Zacharia leefde, de terugvoer van het Joodse volk uit Babel, het herbouwen van de tempel en hierna het nachtgezicht in 't bijzonder. Tot slot wees hij op de uitkomst van het gezicht dat handelt over de vier wagens die uitgingen van tussen twee bergen van koper, bespannen met rode, zwarte, witte en hagelvlekkige paarden. Op dit zeer interessante onderwerp, volgde het voorlezen van het gedicht: De Schatgraver, door mej. H. v. Belzen.

Hierop volgde een onderwerp getiteld: Petrus Datheen, door vr. H. Huyser, die het leven van Datheen en zijn strijd met Prins Willem van Oranje besprak.

Voordat overgegaan werd tot de pauze kregen de afgevaardigden van de diverse uitgenodigde verenigingen de gelegenheid hun felicitaties uit te spreken.

Na de pauze volgden de jaarverslagen van secretaresse en secretaris en een onderwerp getiteld: Een zevenjarige koning, door mej. A. Boer, dat over koning Josia handelde.

Nadat een psalmversje gezongen was las mej. L. Hout het gedicht: De negerknaap.

Als laatste onderwerp stond op het programma een onderwerp, dat tot titel had: Twintig minuten naar het land van de Bijbel, door vr. C. Kok.

Dit handelde over verschillende bijzonderheden uit het Oudeen Nieuwe Testament, die een reiziger vandaag aan de dag in Palestina nog ontmoet en die dan voor de westerling in een geheel ander licht komen te staan.

Deze gezellige en leerzame avond werd door ouderling Hollemans uit Slikkerveer gesloten.

De algem. adjunct, C. KOK.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.