+ Meer informatie

GEWIJDE GESCHIEDENIS O.T.

3 minuten leestijd

1 Kron. 15 : 9—24, 2 Kron. 14, 15 en 16

ASA.

1. Asa's hervormingen.

2. De oorlogen die Asa heeft gevoerd.

3. Asa's verdere leven.

4. Asa door God bestraft.

Asa kwam, na de driejarige regering van zijn vader Abia, op de troon van Juda.

Hij was de kleinzoon van Rehabeam.

Van Asa's regering kunnen we een beter getuigenis geven dan van zijn beide voorgangers.

Hun regering kenmerkte zich door halfslachtigheid. Jehova werd gediend maar ook de afgoden.

Dat Gods gunst nog op Davids huis rustte, was gebleken in de strijd tussen Abia en Jerobeam.

In die strijd behaalde Abia de overwinning tegen Jerobeam, hoewel het leger van de laatste eens zo groot was.

Met Asa brak er een betere tijd aan voor Juda. Hij werd in het twintigste jaar van Jerobeam Koning-en regeerde een en veertig jaar te Jerusalem.

Hij wilde zijn volk terugvoeren naar de zuivere Jehova-dienst.

Verschillende hervormingsdaden van deze koning worden ons in de H. Schrift genoemd.

Asa maakte een eind aan allerlei onzedelijke praktijken, die onder Rehabeam waren ingeburgerd.

De afgodsbeelden werden uitgeroeid.

Jammer dat hij de hoogten niet wegnam.

Hiermede worden bedoeld, die verhevene plaatsen, waarop men de Heere offeranden bracht, voordat de tempel gebouwd was.

Het volk was aan die godsdienstige plaatsen zó gehecht, dat eerst Hiskia er in slaagde, deze hoogten te slechten.

Asa zorgde voor het godsdienstige en zedelijke leven van zijn volk.

Ook versterkte hy zijn rijk en bouwde sterke vestingen en bracht het leger op 580.000 man. Dit was nodig, omdat er gevaar dreigde van de kant van Egypte.

Spoedig kwam de Egyptische koning met een leger van een millioen soldaten.

Steunend op Gods macht en met een biddend hart begon de strijd.

De Heere beschaamde het geloofsvertrouwen Asa niet. van

De Heere plaagde de vijanden en Asa keerde met een ryke buit naar Jerusalem terug.

Asa toonde, dat hij dankbaar was voor de uitreddingniet alleen door het grote offer, dat hij de Heere bracht van de buit, maar vooral dat koning en volk in een verbond traden, dat zij de Heere, de God hunner vaderen, zoeken zouden met hun ganse hart en met hun ganse ziel.

Zo had Juda onder de regering van Asa geruime tijd vrede en voorspoed.

Evenwel, voorspoed werkt niet altijd gunstig.

Het zelfvertrouwen wordt dan versterkt en het Godsvertrouwen neemt af.

Dit blijkt heel duidelijk uit de geschiedenis van Asa.

In het 36e jaar van Asa's regering wilde de naijverige Baësa, koning van Israël, aan het overlopen van zijn volk naar Juda, een einde maken.

Daartoe bouwde hij Rama.

Asa zag hierin een bedreiging van de vrede en bereidde zich ten oorlog.

Helaas zocht hij steun bij Benhadad de koning van Syrië, die door grote schatten omgekocht het verbond

met Baësa verbrak en de zijde van Asa koos.

Deze daad van Asa was kwaad in de ogen des Heeren.

Hg zond de profeet Hanani tot de koning om hem te bestraffen en hem aan te zeggen, dat de vrede des rijks geëindigd was en er voortdurend oorlog zou zijn.

Deze boodschap wekte 's konings gramschap op en de profeet werd in de gevangenis gezet.

Asa werd krank aan zijne voeten en in plaats dat hij de hulp des Heeren inriep, stelde hij zijn vertrouwen op de medicijnmeesters.

In het 41e jaar zijner regering stierf Asa.

Het volk was bedroefd over zijn dood hetwelk bleek uit de eer waarmede zij hun koning hebben begraven.

De geschiedenis van Juda laat ons zien een gedurige wisselwerking tussen zonde en genade, tussen ontrouw en trouw, tussen licht en donker.

„Wie God verlaat heeft smart op smart te vrezen; Maar wie op Hem vertrouwt, op Hem alleen, Ziet zich omringd met Zijn weldadigheen."

Ds A. DE BLOIS.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.