+ Meer informatie

ROTTERDAM—ZUID

4 minuten leestijd

Op Woensdag 15 September werd een samenkomst belegd van meisjes der Geref. Gem. te Rotterdam Zuid, om te komen tot oprichting van een meisjesvereniging (tevens naaivereniging.)

Ds de Blois opende deze samenkomst met het laten zingen van ps. 146 : 3. Z.Eerw. las daarna Matth. 25 van vers 31 tot het einde, en ging voor in gebed.

In zijn openingswoord heette Ds allen hartelijk welkom en releveerde dat er jaren lang een naaivereniging te Rotterdam-Z geweest was, doch door de oorlog en gebrek aan materiaal moest worden opgeheven. Daar nu de toestand weer enigszins was verbeterd, was het

weer gewenst, opnieuw een dergelijke vereniging óp té richten, ten behoeve van onze meisjes, maar ook ten behoeve van de arme mensen der gemeente. Tevens deelde Ds mede, dat het de bedoeling was om aan te sluiten bij het Landelijk Verband van Meisjesverenigingen der Geref. Gem. in Nederland. Alle aanwezigen traden daarna toe als lid.

Ter verzekering van een goede leiding, werd Mevr. Brandenburg door Ds de Blois aangewezen als presidente der vereniging. Op voorstel van dhr Molenaar werd Mevr. de Blois benoemd als Ere-Presidente.

De hierop volgende bestuursverkiezing, welke bij vrije stemming werd gehouden bracht de volgende resultaten op: le secr. Mevr. C. van Bezeij, 2e secr. Mej. C. van Os; le Penningm. Mej. M. Haag, 2e Penningm. Mej. P. de Knegt; Alg. Adjunct Mej. J. Haag. Bovendien waren als knipsters de dames M. Witvliet, M. Boender en A. Vogel.

Met algemene stemmen wordt besloten de verenigingde naam te geven „Tabitha". Het reglement der vorige vereniging zal behoudens verschillende veranderingen van kracht blijven.

Op de eerstvolgende vergadering, welke voortaan wekelijks op Woensdag zullen worden gehouden, zal dhr Molenaar ter inleiding een onderwerp houden.

Daar er niets was voor de rondvraag, verzocht Ds de Blois dhr Molenaar deze geanimeerde vergadering te besluiten welke hieraan voldeed met het laten zingen van Ps. 25 : 6 en dankgebed.

Alle leden en medelevenden te Rotterdam-Z, die hiermede sympathiseren worden verzocht hun textielkaarten eens na te kijken of er misschien niet een paar punten af kunnen om onze meisjes aan het eerste materiaal te helpen. Helpt allen mede. Het is voor een prachtig doel. Alle giften worden gaarne aangenomen bij Ds de Blois, dhr T. Molenaar en bij de secr. Mevr. C. v. Bezeij, 's-Gravendeelstraat 5.

WOLPH AARTSDIJK

KORT VERSLAG van de rede, uitgesproken door de Eerwaarde Heer B. Roest van Scherpenzeel voor de J.V. op Donderdag 9 September over het onderwerp:

„GOD SPREEKT TOT ZIJN EER, ÏN EEN BANGE NACHT."

Als uitgangspunt had spreker gekozen Daniël 5 vers Dhr Roest behandelde achtereenvolgens de volgende 4 punten:

1. Wanneer God ingreep.

2. Het Goddelijk geschrift.

3. De uitlegging.

4. Een vermaning en waarschuwing.

Temidden van het grote feest van koning Beltsazar in een gevaarlijke tijd, komt tot grote schrik en ontstelling een vinger aan de wand. Wanneer al zijn wijzen dit schrift niet kunnen uitleggen, wordt op raad van de koningin Daniël gehaald, die alle gave en verering afwijzende, het Goddelijk geschrift aan koning Beltsazar uitlegt; wat echter geen aangename tijding voor Beltsazar is, daar God hem geteld en gewogen heeft, doch hij te licht wordt bevonden.

Hierna werd deze geschiedenis toegepast op onze tijd. Nederland feest, en dat in een zeer bange tijd. Evenals God met Beltsazar heeft afgerekend, zal Hij dit ook met Nederland doen, daar ook Nederland niet met de weldaden in God eindigt. Zo wij ons niet bekeren, zullen wij in de dag des oordeels te licht bevonden worden.

Dhr Roest spoorde verder de leden der J.V. aan het onderzoeken van Gods Woord biddend te verrichten, de ouders hun kinderen naar de J.V. te sturen, en gedacht ook de militairen in Indië, die zoveel moeten missen.

Jammer, dat voor dit ernstig en leerzaam onderwerp, zo weinig belangstelling was.

De Secretaris, P. SNOEP.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.