+ Meer informatie

DIAKONAAL DIENSTBETOON VAN HET B.O.C.

3 minuten leestijd

Wat „diakonaal dienstbetoon” is behoeven wij u hier niet te zeggen.

Wat B.O.C, betekent is misschien minder bekend, daarom hier dus eerst de volledige naam: Bezinnings- en Ontmoetings-Centrum!

Een centrum ni. voor leden onzer kerken die op de één of andere wijze bij het Maatschappelijk Werk zijn betrokken.

Dit Centrum bestaat nu enige jaren en heeft ± 80 aangesloten leden.

Zoals bekend kan zijn is er jaarlijks een ontmoetings-dag, waar belangrijke onderwerpen worden besproken.

Verder hebben de aangesloten leden enig contact door middel van een (uiteraard nu nog eenvoudig) gestencild blaadje „Tussentijds Contact” genaamd.

Diakonaat èn Maatschappelijk Werk zijn goede vrienden.

Ze hebben elkaar nodig, vandaar dat ons B.O.C, op deze plaats aan de diakenen 3 zaken willen vragen:

Ten eerste: Wilt u er s.v.p. voor zorgen dat ook uw diakonie gunstig reageert op ons verzoek, per jaar een kleine bijdrage voor ons werk af te staan?

Vijf à tien gulden per jaar per diakonie is al prachtig.

Ons verzoek voor 1966 is al bij uw secretaris, en deputaten AOMA hebben ons verzoek ook bij u onderstreept en aanbevolen.

Ten tweede: Wilt u als diakonie voor ons eens nagaan welke leden van uw kerk bij het Maatschappelijk werk zijn betrokken?

Bedoeld wordt door ons in contact te komen met de Chr. Geref. kerk-leden, wier beroep het is, in één of andere sector van het Maatsch. Werk bezig te zijn. Maatschappelijk Werk n.l. in de breedste zin van het woord (kerkelijk of interkerkelijk of in overheids-dienst). Ook leden en/of bestuurs-leden van instellingen voor Maatsch. Werk of diakenen die zich voor dit werk speciaal interesseren hebben wij op ’t oog. Het wil ons n.l. voorkomen dat er nogal velen onder ons zijn, die bij ons Centrum niet bekend zijn, en ook ons Centrum niet kennen. Wij willen graag ook met hen in contact komen, vandaar ons vriendelijk verzoek aan onze diakenen, om ons hun adressen te geven.

Wij zullen dan de rest wel doen!

Hoe breder wij als Centrum georiënteerd zijn, hoe meer wij elkaar tot steun kunnen zijn en we menen ook hierdoor onze kerken te dienen.

Ten slotte: In november a.s. hopen wij onze jaarlijkse Ontmoetingsdag te houden, ook dit maal in Hilversum (17 november in de kerk van Hilversum Oost).

Dit maal zal gesproken worden over het onderwerp: „De integratie van het Maatsch. Werk in het kerkelijk Ambts. werk”.

Ds. T. Harder zal dit uitermate belangrijke onderwerp voor ons inleiden.

Het raakt èn het diakenambt èn het Maatschappelijk Werk.

Belangstellende ambtsdragers in onze kerken zijn hier hartelijk welkom, onder één voorwaarde: Even vooraf een berichtje aan ondergetekende en dan ontvangt u de op deze dag betrekking hebbende stukken thuis gestuurd.

De organisatie van deze dag loopt ons beslist uit de hand als u eventueel onaangekondigd deze bespreking zoudt willen meemaken.

Daarom is het beslist nodig dat u zich even aanmeldt per briefkaart of per telefoon.

Broeders diakenen gaarne dank voor uw medewerking aan bovenstaande 3 verzoeken. Wij wachten uw reacties met belangstelling af.

Namens het B.O.C.

Mej. N. F. v. d. Hout,

Haagweg 311, Tel. 396597, Kengetal 070. Giro B.O.C. 649635.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.