+ Meer informatie

Zuid-Holland blijft nog in de rode cijfers

Uit begroting voor 1978 blijkt:

3 minuten leestijd

DEN HAAG — De ontwerp-begroting van de provincie Zuid-Holland voor het jaar 1978 sluit met een tekort van 3 miljoen gulden. Dit cijfer ligt lager dan het voor dit jaar geraamde begrotingstekort van 3,3 miljoen gulden.

Het voor het komende jaar geraamde tekort was aanvankelijk groter van omvang: 6,5 miljoen gulden. Maar het is tot '3 miljoen gulden terug gebracht door een serie bezuinigingen, onder meer in de uitgaven voor waterwegen, jeugd- en jongerenwerk en in de subsidiëring van sportaccommodaties.

Bij het samenstellen van de begroting zijn Gedeputeerde Staten er vanuit gegaan, dat de verdeelsleutel van het Provinciefonds — de uitkering uit dit fonds is de belangrijkste inkomstenbron voor de provincie — gewijzigd zal worden. Bij de Tweede Kamer is over dit onderwerp reeds een wetsontwerp ingediend. In de daarin voorgestelde wijziging van de verdeelsleutel krijgt de faktor „aantal inwoners" meer gewicht dan tot nu toe het geval is. Verder zullen extra Rijksbijdragen beschikbaar gesteld worden voor het aantal kilometers vaarweg, in beheer en onderhoud bij de provincie.

Een nadelig punt bij het samenstellen van de begroting was, dat de provincies nog steeds niet kunnen overgaan tot het heffen van opcenten op de motorrijtuigenbelasting. Al in 1970 is die bevoegdheid van de provincies in de Provinciewet vastgelegd, maar het tijdstip van ingang is nog altijd niet bepaald. GS van Zuid-Holland verwachten helemaal niet, dat de opcenten met ingang van 1 januari van het volgend jaar geheven zouden moeten worden.

Ondanks de tekorten hebben GS gemeend een aantal nieuwe uitgaven in de welzijnssector te moeten opnemen. GS vinden een verdere toename van de achterstandssituaties in deze sector niet aanvaardbaar. In een open brief onder het motto „Zuid-Holland... een vergeten provincie", gericht aan de kabinetsformateur, heeft het provinciaal bestuur aandacht voor deze problemen gevraagd. De grootste oorzaak van de achterstand is het ontbreken van voldoende financiële middelen. Ook voor 1978, want uit de geleidebrief bij de begroting blijkt, dat het tekort voor het komende jaar in het ongunstigste geval tot bijna 10 miljoen gulden kan oplopen. in oktober a.s. ter inzage willen leggen. Beide streekplannen kunnen dan het komende jaar in de Staten worden vastgesteld. De gedeeltelijke herzieniiig van de streekplannen Zuid-Holland Zuid en AlblasserwaardA'ijfheerenlanden voor het Drechtstedengebied zal deze zittingsperiode van de staten niet meer gereed komen.

Voor wat betreft de woonwagenbewoners blijft het beleid van GS gericht op de zo spoedig mogelijke totstandkoming van een toereikend aantal goed geoutilleerde woonwagencentra van niet al te grote omvang. In dit kader wordt een provinciaal woonwagenplan uitgewerkt, dat naar verwachting begin 1978 aan de Staten kan worden aangeboden.

In hoge mate verontrust zijn GS over het uitblijven van een rijksregeling voor de financiering van het ambulancevervoer. En dat terwijl de staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne op korte termijn de Wet Ambulancevervoer volld'dig wil invoeren. Volgens GS had men beter eerst met een financiële regeling kunnen komen.

Muskusrat

De muskusrat is in het westen en midden van ons land zo in aantal toegenomen, dat er volgens GS niet alleen van een ernstige bedreigiaK maar reeds van een begin van aantasting van de waterstaatlnindlg kwetsbare poldergebieden in de Randstad sprake is. GS hebl>en, samen met hun collega's en Noord-Holland, aan van Utrecbt de demissionaire minister Westerterp gevraagd het aantal musltusrattenvangers ia deze drie provincies met uit te breiden. Gelet op de situatie hebben GS 15 è 20 man de ernst van in principe reeds besloten tot aanstelling van drie extra vangers.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.