+ Meer informatie

Ruilbeurs van oude effecten

7 minuten leestijd

Christelijke instelling
Ik zit in de verpleging en hel mijn A-diploma behaald. Nu wit ik graag de B (psychiatrie) gaan doen. Kimt u een adres geven van een positief christelijke instelling, dus van de Gereformeerde gezindte? Antwoord - De enige mogelijkheid is het Christelijk sanatorium. Oude Arnhemseweg 260 in Zeist, telefoonnummer 03404 - 58822.

Tabletten
Ik slik Tagemettabletten omdat mijn maagzuurproduktie te hoog is. Toch is dat volgens de specialist op de lange duur niet goed en zal ik misschien geopereerd moeten worden. Nu zijn er ook kotertabletten, wat zijn dat? En wat is het verschil tussen deze twee soorten tabletten? Antwoord - Zweren van de „wegvangen". Het zuur wordt dus wèi gevormd maar wordt snel geneutraliseerd. Voor bepaalde gevallen kan dit middel wel baat geven maar bij langdurige behandeling zijn ze echter onbruikbaar. De maag beschikt namelijk over een regelmechanisme, dat werkt via de zuurgraad van het maagsap. Als het maagsap zuur genoeg is stopt de produktie, als het zuur geneutraliseerd wordt, gaat de maag weer zuur vormen. Bij langdurig gebruik van zuufneutraliserende stoffen wordt de zuurproduktie zelfs hoger in plaats van lager. Operatie is ook mogelijk in bepaalde gevallen. Er zijn verschillende soorten operaties, b.v. er kan een stuk van het zuurproducerende maagslijmvlies worden weggenomen. Een andere methode die tegenwoordig wel wordt toegepast, is de selectieve vagotomie. Dit wil zeggen dat er kleine zenuwtakjes worden doorgesneden, die de produktie van maagzuur beïnvloeden. Alles blijft dus intakt alleen de zuurproduktie wordt verminderd. twaalfvingerige darm worden vaak veroorzaakt door een overproduktie van maagzuur. Bepaalde medicijnen kunnen de hoeveelheid maagzuur verminderen waardoor de zweren de kans krijgen om te genezen. Helaas is een zeer langdurige behandeling noodzakelijk, omdat de mogelijkheid bestaat dat ze weer terug komen bij staken van de medicijnen. Sinds een aantal jaren is het produkt ,,Tagemet" op de markt, dat de eigenschap heeft de zuurproduktie te verminderen of zelfs geheel stil te leggen. Dit middel kan echter bij zeer langdurig gebruik nare bijwerkingen hebben, hoewel de voordelen ook zeer groot zijn t.o.v. andere middelen. De ,,Roter"tabletten waar u naar vraagt bevatten namelijk een aantal zuurbindende stoffen, die het maagzuur a.h.w.

Geldlening
Ik heb een som geld aan een rusthuis uitgeleend. Ik wil graag dat deze lening over 3 maanden wordt afgelost. De permingmeester zei dat het opvragen van het geld per aangetekende brief moest geschieden en dat dan de schuldbekentenis meteen bij de brief moest worden ingesloten. Mijn vraag is: is het verplicht 3 maanden vooraf de schuldbekentenis reeds af te geven?

Antwoord - Uw twijfel is terecht. Het is gebruikelijk dat de schuldbekentenis pas wordt afgegeven nadat de schuld is afgelost. Het afgeven van de schuldbekentenis is te vergelijken met het afgeven van een kwitantie. KUjnt IIKKK '. i 4NnHt Ni)orU VOSJC FIJL Oost

Erfenis
Man en vrouw zijn gehuwd. Uit dit huwelijk is een kind geboren. De man verlaat zijn vrouw en heeft omgang met een ongehuwde dame. Voordat de man met de dame huwt, worden er 2 kinderen geboren. De man heeft de 2 kinderen noch tijdens zijn leven, noch bij testament als zijn kinderen erkend. De kinderen dragen nog steeds de naam van de moeder. Beide ouders zijn inmiddels overleden. Wie van de drie kinderen is de erfgenaam?

Antwoord - Omdat u niet hebt verteld wie het eerst is overleden, nl. de man of de dame, worden beide situaties in het kort gesche'tst. Ter vereenvoudiging wordt er met een cijfervoorbeeld gewerkt. De man en de vrouw (Ie vrouw) bezaten tezamen ƒ 150.000,-. Na de scheiding resteerde voor de man nog slechts ƒ75.000,-. De dame (2e vrouw) bezat ten tijde van hun huwelijk bv. ƒ 45.000,-. We gaan uit van een huwelijk in gemeenschap van goederen (alles is van hen samen). Totaal vermogen bij huwelijk ƒ 120.000,-. Indien de man als eerste overlijdt, dan krijgt het kind uit zijn eerste huwelijk 50% van ƒ60.000,- = ƒ30.000,-. De ene helft was reeds van de dame, en de andere helft moet ze delen met het kind uit het eerste huwelijk. De dame bezit dat ƒ 90.000,- en het kind ƒ 30.000,-. De 2

Antwoord - 't Is maar wat u onder symbool of zinnebeeld verstaat! In het wapen van Israël vindt u de menora, de 7-armige (gouden) kandelaar. Dat noemen wij liever het zinnebeeld. Alleen de vlag van Israël heeft de Davidsster, zij het in vereenvoudigde vorm. Maar hebt u wel eens een Davidsster gezien zoals zij er behoort uit te zien? U moet die figuur eens natekenen met twee lijnen van punt tot punt. U ziet dan, dat het niet zomaar een zespuntige ster is (zoals vaak gedacht wordt en zoals ook de nazi's dachten). Het zijn twee vervlochten driehoeken. En dat heeft wel degelijk een religieuze betekenis, zoals G. Scholem heeft uiteengezet (La curieuse histoire de 1' Etoile a six branches. Revue de Ia Pensee Juive, 1950). Het is het zinnebeeld van de zichtbare wereld, die doordrongen wordt van de onzichtbare wereld, als u wilt: vlees en geest, natuur en bovennatuur;^

De Davidsster (2)
Ik meen dat de Davidsster over de hele wereld bekend was. Waarom of waardoor kon hij dan zo'n betekenis krijgen voor Israël?

, Antwoord - U hebt gelijk als u zegt, dat de figuur van de twee vervlochten driehoeken vanouds in vele landen bekend is. Men vond die figuur in het oude Egypte, India, China en zelfs in het Peru der Inca's. Evenals het hakenkruis, trouwens. Maar in de 15e eeuw begint deze figuur bij de Joden in de diaspora de menora te verdringen. Onder rabbi Izaak Loeria wordt zij dan als Joods zinnebeeld aanvaard. Dat zou allemaal niet zo'n vaart gelopen hebben, als de Duitsers haar niet hadden aangegrepen om te dienen als Joods brandmerk. Daarop antwoordde de Joodse brigade in Palestina door datzelfde brandmerk te aanvaarden als onderscheidingsteken. Dat had tot gevolg, dat in 1948 de figuur in de vlag van de herboren staat Israël werd opgenomen. Net zoals wij ons graag Geuzen noemen in reactie op het Franse scheldwoord voor bedelaars....

De Davidsster verbergt het symbool van é zichtbare en onzichtbare wereld, twee driehoi ken door elkaar heen.

Op zaterdag 2 mei 1981 houdt de Vereniging Verzamelaars Oude Fondsen van 11.00 tot 16.00 uur een internationale ruilbeurs van oude effecten in hotel Holiday Inn te Utrecht. Men verwacht verzamelaars uit vier verschillende landen. i ne verslavingscriteria kunnen we stellei o.m.: de drang naar een toestandveï andering, het overheerst worden doö het andere gedrag en een verandering van zichzelf (citaat W. G. Mulder).

Verslaving is dus nog meer dan vei slaafd zijn aan de drank. In de versla ving zien wé een kenmerk van losmakej van de verschillende sociale rollen. Mei heeft over het algemeen een familiö band, een werkkring en een vrienden kring. Bij een verslaafde raken deze rol len steeds meer en verder van hem af Een enkele keer werpt hij zich zeer ster! op een van die rollen. Hoe sterker di verslaving hoe meer hij er zich in uit leeft, hoe verder hij van de genoemdi rollen los raakt. Het zich uitleven ei steeds verder verwijderen van deze rol len is voor een verslaafde n.l. onverbre keiijk verbonden met het overheers worden door zijn verslavingsgedrag Het gaat de verslaafde steeds moeilijke zichzelf te herkennen in zijn eigen ge drag. Het drinken geeft op zichzelf geei bevrediging meer. De drang die hem to drinken aanzet is machtiger dan hijzell In de drang die door een verslaafde ei varen wordt, staat de behoefte aan d toestandsverandering voor hem een traal.

Het gevolg geven aan'die drang, he zich niet meer willen beheersen, het ma teloos kunnen zijn, wordt door een vei slaafde aangezien als een bevestigin.i van zijn vrijheid. Hij wil zich steed weer ten volle uitleven. Dat dit uitlevei op den duur vernietigend werkt zal voo zichzelf spreken. Verslaving leidt, daj ook vele malen en in vele gevallen td zelfvernietiging.

Gebruik gestegei

Ik wil mij niet gaan begeven in allerle kritische stellingen omtrent de aanpal van verslaafden en ten opzichte van he gebruik van alcoholhoudende drank ii het algemeen. Alleen wil ik nog wel op merken dat het gebruik van de diversi dranken in de periode gelegen tussei 1974 en 1980 is toegenomen en wel me 20% gedistilleerd, met 15% wijnen ei met 30% bier. Misschien is dit ook wel ti wijten aan de reclame waarvoor in 197 ongeveer 16,9 miljoen werd uitgege ven. Niet zelden begint alcoholverslaving nu een onschuldig drankje voor de gezelligheid.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.