+ Meer informatie

TER OVERWEGING

3 minuten leestijd

Drs.ir. S. Strijbos en anderen: Nieuwe medische ethiek. Telos-boek. Uitg. Buijten en Schipperheijn, Amsterdam. Prijs f. 14,90.

Dit boek bevat de - na onderlinge discussie enigszins gewijzigde en aangepaste - referaten die eind 1984 gehouden zijn op een door de Stichting voor reformatorische wijsbegeerte gehouden congres over nieuwe medische ethiek. De bedoeling van dit congres was kritisch in te gaan op de medische ethiek die in brede kring gangbaar is geworden in de laatste 15 à 20 jaar en zicht te bieden op alternatieven voor zover deze ethiek wordt afgewezen, zonder voorbij te gaan aan de stand van zaken in de moderne geneeskunde. Na het congres zijn de referaten aangevuld met nog twee artikelen van medici: dr. G.A. Lindeboom, emeritus-hoogleraar, die aandringt op voortgaande bezinning (een alternatieve medische ethiek is er zeker nog niet na de verschijning van dit boek) en van dr. D.J. Bakker, als chirurg verbonden aan de gemeentelijke universiteit van Amsterdam, die een praktische epiloog heeft toegevoegd aan de meer beschouwelijke opstellen/referaten. Zo ontstond een bundel waarin, buiten het reeds genoemde, bijdragen te vinden zijn van dr. W.K. van Dijk, hoogleraar psychiatrie, dr. W.H. Velema, hoogleraar ethiek, mr. E.N. Bouwman, bestuurslid Nederlandse patiëntenvereniging, drs. ir. S. Strijbos, filosoof.

Voor medici en verpleegkundigen zal deze bundel zeker een aanzet kunnen bieden tot voortgaand nadenken en spreken over de problematiek binnen de eigen professie, voor niet-medici biedt hetgeen hier behandeld wordt, een boeiende illustratie bij hun denken over algemene ethische vraagstukken van deze tijd. Immers, niet alleen medici zijn in ethisch opzicht „op drift” geraakt als gevolg van stormachtige ontwikkelingen in wetenschap, techniek en moraal. „De medische ethiek is begrepen in de crisis van de zedelijkheid die heel het leven doortrekt”, zegt dr. Velema in zijn bijdrage. Op zichzelf een waar woord, maar met deze waarheid wordt in de bijdragen aan deze bundel toch te weinig rekening gehouden. Telkens wanneer het gaat over krachten, die tot het op drift geraken van de medische ethiek zouden hebben meegewerkt, wordt gewezen naar binnen-medische of een enkele maal politieke ontwikkelingen, terwijl veranderingen in de algemeen-menselijke attitude buiten het gezichtsveld blijven. Veel van hetgeen geschreven wordt over het omgaan van medici met veranderde mogelijkheden kan even sterk gelden voor een technicus, een bioloog, een chemicus, een notaris, een bestuurder, een ambtenaar of een welzijnswerker. Veel van hetgeen een patiënt wordt verondersteld te ondergaan, lijdt elke mens, die aan welk „apparaat” dan ook wordt onderworpen.

Kernoorzaak van de ver-wording in relaties en verantwoordelijkheden is de ommekeer van de handelende mens: van God af, op zichzelf en eigen rechten, eigen belangen gericht. Aan die ommekeer gaat, wat God verhoede, èn de algemene èn de medische ethiek te gronde. Een waarschuwing daartegen wordt ons in dit Telos-boek, via de verwikkelingen rondom een medische ethiek, voorgehouden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.