+ Meer informatie

UIT DE KERKELIJKE PERS

4 minuten leestijd

Anne van der Bijl in „Kruistochten", een blad ter ondersteuning van Bijbelverspreiding en evangelisatie in communistische gebieden onder het opschrift: „Ik ben boos":

 „Jarenlang heb ik aan de voeten van gereformeerde dominees en theologen gezeten, alles indrinkende wat ze me konden geven. In onze eigen kerk in Sint Pancras gaf de dominee zelfs de teksten op en pauzeerde dan even om de gelegenheid te geven aan de jonge mensen, die zoveel notities maakten. In die tijd deden we veel Bijbelse kennis op.

En nu moeten we horen van prof. dr. Bakker van de Theologische Hogeschool in Kampen, dat onze dominees in een „bijna permanente schizofrenie" leefden omdat zè niet geloofden in wat ze verkondigden.

Soms heb ik predikers openlijk bestraft omdat ze, naar mijn mening, met de ene hand de Bijbel hanteerden en met de andere hand de Zoon van God opnieuw kruisigden. Niet gelovend in de Boodschap die ze predikten, schenen ze geen principiële bezwaren te hebben om voor deze geestelijke oplichterij hun salaris te ontvangen.

Johannes de Doper zou ze noemen: huichelaars en witgepleisterde graven, adderengebroed. Maar hij wist ook niets van kanseltaal en gladde verkooptechnieken. Het boek van Dale Carnegie: „Hoe vrienden te maken en te houden" werd door hem niet geraadpleegd. Hij hanteerde alleen Gods Woord en als was hij een rasechte Calvinist (behalve z'n visie op de doop) had hij niet veel goede woorden over voor de mens. Hij had echter wel een ontzaglijke eerbied voor het onfeilbare Woord van God.

Jarenlang heb ik m'n leven gewaagd om dit Boek naar de moeilijke landen te brengen. Meestal moest dat langs zeer geheime wegen, omdat de aldaar heersende machten het niet op dat „Woord" voorzien hadden. Daarom werden en worden zij, die in dat Woord geloven, vervolgd tot soms zelfs de dood er op volgt - precies zoals het ons in dat Boek èn in het boek van de kerkgeschiedenis verteld wordt.

Maar als die „predikers", waar professor Bakker zo mee begaan is, in deze tijd uit hun schizofrenie ontwaken, dan zeggen ze daarmee dat ik niet goed bij m'n hoofd ben. Want ik geloof er namelijk nog we! in en ik ga door met m'n werk. Zelfs als blijkt dat predikers zich, met het verwerpen van Gods Woord, gevoegd hebben bij hen, die vanwege hun ongeloof in dat Woord de gelovigen vervolgen. Alleen hoop ik dat in ons land niet te veel mensen erdoor beïnvloed worden. Anders hebben we hier al vervolging vóórdat de Russen er zijn. Dan krijgt Lenin nog gelijk met z'n voorspelling dat in West-Europa geen oorlog nodig zal zijn voor een communistische machtsovername. „Daar zullen de dominees en priesters wel voor zorgen".

Het kerkblad van de classis Amsterdam van de Gereformeerde Gemeenten:

„Heel de kerkgeschiedenis door zijn er altijd wel genuanceerde opvattingen en gedachten geweest. Denk bijvoorbeeld aan de opstelling van onze kostelijke Vijf Artikelen tegen de Remonstranten. Evenwel wat een broederlijke liefde was en bleef er onderling. En nu? Achten we nog de ander uitnemender dan onszelf? En dat niet met woorden maar in de praktijk van ons leven! Als de apostel schrijft: „Want zij zoeken alleen het hunne, niet hetgeen van Christus Jezus is", wordt onze naam dan niet genoemd? Heeft de geest van de veroordelende kritiek niet een te grote plaats bij ons ingenomen? Veroordelen we onze broeder of zuster niet te lichtvaardig en liefdeloos? Staan we dikwijls niet „te hoog" met de beoordeling van broeders en zusters binnen en buiten de eigen kerkelijke kring? Nemen we nog wel de voorzichtigheid der rechtvaardigen in acht? Is het niet de hoogste tijd dat we meer de opwekking van de apostel Petrus gaan praktiseren: „Zijt eensgezind?"

Ik breek natuurlijk geen lans voor eensgezindheid buiten het onfeilbaar Woord van God. Maar in het licht van de naderende antichrist - zijn schaduwen zijn al zichtbaar - pleit ik voor het meer en meer zoeken van eensgezindheid naar de eis van Gods Getuigenis".

Ds. H. J. Hegger in „In de Rechte Straat" over „de christen en de psychologie":

„In de nabije toekomst zal de grootste bedreiging voor het christendom - dat is mijn vaste overtuiging - niet meer komen van de kant van de natuurwetenschappen, maar van de psychologie. Men zal de gehele inhoud van de Bijbel proberen te vervluchtigen in de moeilijk grijpbare wolken, beter: nevelen van de psychologie. Het christelijk geloof zal op allerlei wijzen psychologisch „geduid" en aldus uitgehold worden. Daarom is het goed dat christen-psychologen een antwoord zien te geven op de vragen, die vanuit de psychologie op ons afkomen. Dat antwoord moet gedegen zijn. Men moet zich niet van het schrijnende psychische leed, waaronder velen, ook christenen, gebukt gaan af zien te maken door wat vrome dooddoenertjes en wat luk-raak geciteerde Bijbelteksten".

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.