+ Meer informatie

Onze zesdag ontmoetingsdag

6 minuten leestijd

In de laatste nummers van ons blad was altijd een herinnering te vinden aan de ontmoetingsdag, die D.V. zaterdag 25 augustus 1973 te Doornspijk zou worden gehouden. Vele vrienden en vriendinnen van „Bewaar het Pand” hebben dat gelezen en plannen gemaakt en maatregelen genomen om die dag naar Doornspijk te gaan en deze ontmoetingsdag bij te wonen.

De weersgesteldheid was zo gunstig als we maar enigszins zouden kunnen wensen. Velen waren al vroeg op stap gegaan. Dat kon niet anders, want om uit het zuiden of uit het noorden van het land in Doornspijk te komen heeft men wel enige tijd nodig, vooral wanneer men aangewezen was op trein en bus.

Toen we zelf om ongeveer half 10 in de morgen aankwamen waren er al verschillende belangstellenden en al spoedig kwamen de auto’s en autobussen van alle kanten. De auto’s konden een plaats vinden op het ruime parkeerterrein rondom de Ned. Herv. kerk. De reizigers met de bussen konden in de onmiddellijke omgeving uitstappen. We hadden een voortreffelijke medewerking van de rijkspolitie.

Om ongeveer 10 over 10 uur was het kerkgebouw vol en was het noodzakelijk de Gereformeerde kerk in gebruik te nemen. Uit eigen beweging stelde de opper voor om verdere bezoekers naar dat kerkgebouw te verwijzen. En dat gebeurde. We hadden tijdig de beschikking over deze kerk gekregen, zodat we niet in ruimte-nood kwamen te verkeren. Door het feit, dat nu samenkomsten op twee plaatsen werden gehouden, was het nodig dat de sprekers hun toespraak tweemaal hielden.

We laten hier eerst volgen de gang van zaken in het Herv. kerkgebouw.

Precies op tijd, half 11, konden we beginnen. Als voorzitter van de stichting, waarvan blad en ontmoetingsdagen uitgaan, bestegen we de hoge kansel. We kregen zo een overzicht over het geheel. Wat een mensen. We zagen er vele bekenden onder, uit vele plaatsen. Er was jong en oud, voor hetzelfde doel samengekomen. De jeugd weet zulke samenkomsten te waarderen. Dat blijkt uit de opkomst. Ouderen laten geen verstek gaan. Er waren er ten minste twee van 87 jaar en ook nog een oude broeder, uit Elburg, van 91 jaar. Deze heeft ons vroeger wel eens verteld, dat hij Ds. Kok nog gekend heeft uit de tijd toen deze bakkersknecht was. En dat is wel heel wat jaartjes geleden, want deze dienaar is grijs geworden in de dienst des Heer en, maar, zoals ook nu weer bleek, nog fris en groen, om te verkondigen het evangelie van Gods vrije genade.

We zongen Ps. 119 : 9, 17 en 67. De Schriftlezing was Spreuken 8 : 1 - 3 en 22 - 36. Daarna vroegen we Gods zegen over deze dag. Er was stof genoeg om de Heere te erkennen, die het zo wel gemaakt had ook met de weersgesteldheid. En er waren redenen te over om de Heere te smeken om een verbeurde zegen. Daaraan hangt het welslagen van zo’n ontmoetingsdag af. Maar ook in breder verband gaat het er om, dat de Heere Zich nog mocht ontfermen over de kerk in deze tijd van vervlakking en afval en dat Hij Zijn werk moge instandhouden en versterken.

De vele aanwezigen werden van harte welkom geheten. Woorden van dank werden gericht aan het Herv. kerkbestuur en aan de kerkeraad van de Geref. Kerk voor de beschikbaarstelling van de kerkgebouwen. Ook aan de kosters van de beide kerken, die spontaan wilden medewerken, werd in dankbaarheid gedacht. Velen hadden tevoren allerlei voorbereidingen getroffen en waren ook op de dag zelf actief. Later op de dag bleek hoe goed alles geregeld was. Een woord van dank was op z’n plaats.

Er volgden nog enkele mededelingen, die van belang waren en daarna herinnerden we nog aan het Schriftgedeelte, dat werd voorgelezen.

Daar is de Opperste Wijsheid aan het woord, do Zone Gods Zelf. Hij sprak onder het Oude Testament op allerlei wijze door profeten. Hier spreekt Hij rechtstreeks. Zo sprak hij ook op aarde de woorden Gods. En nu spreekt Hij nog door Zijn Woord en Geest. Hij vermaant om naar Hem te luisteren. Daaraan alleen is alle heil verbonden. Dit is voor ieder persoonlijk noodzakelijk. Dat is tot zegen voor de kerk en de samenleving. Dat geeft een onderlinge band en dat alleen bewaart voor afval enz.

We zongen Ps. 89 : 7. Ds. R. Kok nam onze plaats in op de kansel. Hij sprak over „bevinding vrucht van de beproeving”. Juist een woord van onze nestor. Er werd met aandacht en instemming geluisterd. Wat Ds. Kok sprak was naar de bevinding der heiligen en raakte het hart van Gods kinderen. Dat bleek later. Het werd een onderwerp van gesprek onderling. Het waren geen vreemde klanken, maar het was een taal, die geleerd wordt op de weg des levens. Een samenvatting van de rede staat elders in dit blad, zodat we daarnaar mogen verwijzen.

Ds. Kok liet zingen Ps. 25 : 6 en 7. Er werd een colecte gehouden. Er waren al twee giften van f 50,- en f 25,- ingekomen. In de pauze kwam er nog een bedrag binnen voor koffiegeld. Samen gaf dit met inbegrip van de opbrengst van de collecte in het andere kerkgebouw een bedrag van f 5455,88. Dit werd in de middagsamenkomst medegedeeld.

Hierna kwam Ds. D. J. van Vuuren aan het woord. Deze was vroeger ouderling in Doornspijk tijdens de bediening van Ds. J. van Doorn, die in het voorjaar de eeuwige rust inging en onder grote belangstelling begraven werd. Hij wijdde enige gevoelvolle woorden aan zijn oude leraar. Dat deed ons en vele anderen goed. Ds. Van Doorn heeft in Doornspijk de achting genoten van velen en in zijn eigen gemeente een bijzondere plaats ingenomen. En ook uit gesprekken met Doornspijkers bleek hoe onze overleden vriend nog niet vergeten is. Zijn arbeid is daar tot zegen geweest.

Ds. Van Vuuren sprak over Genesis 16 : 8: Van waar komt gij en waar zult gij heengaan? De samenvatting vindt men in de meditatie in dit nummer. Daarnaar kunnen we dus verwijzen.

Na zijn slotwoord ging de spreker voor in dankgebed. We zongen nog Ps. 103 : 7. Toen was de pauze aangebroken. Het was tegen half 1. De bezoekers van het andere kerkgebouw voegden zich bij hen, die in de Herv. kerk samengeweest waren. Men maakte van de pauze gebruik om wat voedsel tot zich te nemen. Daar was voldoende gelegenheid in de omgeving van het kerkgebouw, vooral omdat het weer zo gunstig was. En: er was goed gezorgd voor koffie en frisdrank enz. Sommigen gingen wandelen. Anderen brachten in onderlinge gesprekken de tijd door.

In het volgende nummer van ons blad hopen we verder te gaan. Alleen nog dit: in dit nummer vindt men al een samenvatting van wat Ds. Tanis en Ds. Van der Ent spraken. En vraagt u naar de opkomst? Deze overtrof alles verwachtingen. Naar schatting waren er ongeveer 1500 bezoekers. Dat is nog meer dan de vorige keer. En de opbrengst van de collecten heeft ons bijzonder verrast en bemoedigd.

B.

N.B. Nader is gebleken, dat het niet mogelijk was de samenvatting van de rede van Ds. Tanis in dit nummer op te nemen. Ook de samenvatting van de rede van Ds. Kok kon slechts gedeeltelijk worden opgenomen. Dat moet dus wachten tot het volgende nummer.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.