+ Meer informatie

Kerkelijke verhoudingen in praktijk en perspectief

2 minuten leestijd

Dat is de titel van het onderwerp waarover ds. J. H. Velema hoopt te spreken op de landelijke Ouderlingenconferentie die D.V. gehouden zal worden op zaterdag 28 okto ber in de Chr. Geref. Kerk te Amersfoort.

Misschien heeft u in „de Wekker” de aankondiging reeds gelezen en de datum in uw agenda ingevuld. Zo niet, doe het dan alsnog want het comité verwacht alle ambts dragers, zowel ouderlingen als diakenen, ja ook dié, terwijl zoals gewoonlijk predikan ten ook hartelijk welkom zijn.

Het onderwerp dat behandeld zal worden raakt alle ambtsdragers.

Niet alleen op kerkelijke vergaderingen worden de verhoudingen aan de orde ge steld maar ook op huisbezoek en vereni gingsavonden vormen zij onderwerp van gesprek.

Verder kunnen we moeilijk zeggen dat, naarmate op verschillende plaatsen van toenadering tussen kerken sprake is naar die mate ook de duidelijkheid omtrent de verhoudingen toeneemt.

Integendeel, tegenover verblijdende, soms enthousiast gestemde mededelingen wor den vele vraagtekens geplaatst en kritische opmerkingen gehoord.

Van u wordt gevraagd het standpunt der kerk, neergelegd in uitspraken en/of be sluiten van de bredere kerkelijke vergade ringen, te kennen en toe te passen.

In voorkomende gevallen zal de gemeente van u, ambtsdragers objectieve en verant woorde voorlichting verwachten. Het comité is dankbaar dat ds. J. H. Velema zich bereid verklaarde op onze conferentie over genoemd onderwerp te spreken en u zult begrijpen dat wij graag rekenen op een flinke bespreking.

Misschien is het mogelijk om discussie groepen te vormen waardoor zoveel moge lijk broeders aan de bespreking kunnen deelnemen.

Onze secretaris br. H. v. d. Laan zal u binnenkort via de kerkeraden nader infor meren. Houdt in elk geval 28 oktober vrij.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.