+ Meer informatie

KERKNIEUWS

5 minuten leestijd

DORDRECHT-CENTRUM:

Na ruim zeven jaar verbonden te zijn geweest aan de Chr. Geref. kerk van Dordrecht heeft ds. D. Slagboom gisteravond afscheid genomen. Ds. Slagboom had als uitgangspunt voor zijn laatste prediking in de kerk van Dordrecht-Centrum een gedeelte gekozen uit 1 Johannes 1:7: „En, het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden.”

„Afscheid nemen betekent”, aldus ds. Slagboom, „verantwoording afleggen over de afgelopen periode. Wij hebben van onszelf niets goeds aangebracht, wat er goed in was is van de Heere alleen.” Ds. Slagboom had er behoefte aan op deze avond te spreken over het reinigend bloed van Jezus Christus. De drie punten van zijn preek waren: Hoe nodig, hoe groot en tenslotte hoe vruchtbaar die kracht is van het reinigend bloed. Ds. Slagboom stelde onder meer, dat Jezus bloed al spreekt van de noodzaak van bloed om genoegdoening te krijgen voor onze hemelhoge schuld tegenover Hem. Zonde is niet alleen dat wij het doel gemist hebben, maar dat wij ingegaan zijn tegen het recht en de orde van God. Daarvoor moet de rekening vereffend worden. God heeft Zijn Zoon gezonden om de bergen van ongerechtigheden van ons te doen. De reinigende kracht van Zijn bloed is zo groot dat er vergeving is voor de totaliteit van de zonde en het draagt vrucht in de vorm van de gemeenschap met God en met elkaar.

Ds. Slagboom riep de gemeente op zich te bekeren en vast te houden aan het Woord, dat de jondaar in zijn totale ellende laat zien en Christus predikt als enig en waarachtig Verlosser. Na zijn preek richtte ds. Slagboom zich tot de vele genodigden om hen te danken Voor hun belangstelling en medeleven. Ook bracht hij dank aan kerkeraad en gemeente voor het vele goede, dat hij van hen heeft mogen ontvangen.

Uit naam van de kerkeraad sprak ouderling W. van der Heiden. Hij merkte op, dat ds. Slagboom nooit iets te veel was en dat er banden van vriendschap waren gesmeed. Na de hoop uitgesproken te hebben dat de Christelijke Gereformeerde kerk DordrechtCentrum spoedig een nieuwe predikant zal hebben, wenste br. Van der Heiden ds. Slagboom en zijn gezin Gods zegen toe. De consulent ds. M. C. Tanis uit Sliedrecht, tevens sprekend namens de Classis Dordt, noemde ds. Slagboom een trouw en eerlijk predikant, waarvoor God gedankt moet worden.

Ds. Slagboom blijft voorlopig op zijn oude adres wonen.

AFSCHEID DS. M. BAAN - ZEIST.

Na bijna tien jaren de gemeente Zeist te hebben gediend was op 16 januari j.l. voor Ds. M. Baan de dag gekomen om afscheid te nemen van de Chr. Geref. Kerk te Zeist, daar ds. Baan m.i.v. deze datum emeritaat was verleend.

Ds. Baan verzocht te zingen Ps. 74: 2, 15 en 20. Na het lezen van de 12 artt des geloofs en het zingen van Ps 68: 10b volgde de schriftlezing uit 1 Koningen 19: 1-18. Hierna ging ds. Baan voor in gebed. De tekst voor deze afscheidsdienst was uit het profetenboek van Zefanja, hoofdstuk 3: 12: „Maar Ik zal in het midden van u doen overblijven een ellendig en arm volk; die zullen op de Naam des HEEREN betrouwen.”

Wij moeten vanavond niet zien op hem die gaat, maar wij moeten leren zien op de Heere, die blijft, aldus ds. Baan in zijn voorwoord.

Als thema voor de predikatie was gekozen:

„Het overblijfsel waar de Heere voor zorgt”. Verdeling: Ie. Het is een overblijfsel met een bijzonder kenmerk; 2e. Het is een overblijfsel met een bijzondere werkzaamheid.

Er staan kleine woorden in de Schrift, die een diepe, rijke betekenis hebben. Zo ook wanneer wij het begin lezen van de tekst: „Maar Ik”. Vooral als wij deze woorden lezen tegen de donkere achtergrond van het oordeel van het gericht dat over het volk van Israël in die dagen gaan zou. De Heere Zelf zorgt voor het in de tekst genoemde overblijfsel. Het is een overblijfsel naar de verkiezende genade van God. Het bijzondere kenmerk van dat overblijfsel is dat ze ellendig en arm zijn en dat kenmerk hebben we allen nodig, aldus spreker. Gods volk krijgt ook bijzondere werkzaamheden. Het zal leren zien en vertrouwen op de Heere en het zal uitgaan naar de troon van Gods genade. Men krijgt worstelingen des geloofs, gelijk Jacob, die uitriep: „Heere, ik laat U niet gaan, tenzij Gij mij zegent.”

Ds. Baan wijst op de donkerheid in de wereld en de kerk van nu maar wijst ook op de Heere die voor Zijn Kerk zorgt. Heel mijn ambtelijke loopbaan heb ik leven en dood voorgesteld, zij het met veel gebrek en zonde. Ik heb u al die jaren toegeroepen: „Kies toch het leven”. U blijft verantwoordelijk gemeente voor hetgeen u heeft gehoord. Dominee spreekt tenslotte nog een kort woord tot bejaarden, zieken, jeugd en kerkeraad en dankt allen voor de liefde aan hem, zijn vrouw en kinderen geschonken en besluit zijn predikatie met de zegenbede: „De Heere Zegene en behoede u”. Na het zingen van Ps. 138: 3 en dankgebed volgt de slotzang Ps. 72: 7 en 11.

Ouderling Zeedijk spreekt hierna ds. Baan nog in een kort dankwoord toe en verzoekt de gemeente hem staande toe te zingen Ps. 134: 3: „Dat ’s Heeren zegen op u daal.”

Ds. Baan bedankt voor de woorden hem toegesproken en voor het toezingen en legt dan voor de laatste maal als eigen herder en leraar de zegen op de gemeente.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.