+ Meer informatie

Komende tot Zijn tempel

4 minuten leestijd

De profeet Maleachi deed nogal moeilijk. Dat vonden althans de mensen in Juda. Waarom zou de HEERE onze offers niet met welgevallen ontvangen? De priesters brengen brood op het altaar. Ze houden het vuur voor de offers brandende. Waarom zegt Maleachi dan dat we Gods Naam verachten? Is zijn boeteprediking dat wij trouweloos handelen wel terecht? Bovendien: zou het iets uitmaken hoe we God dienen? Heeft onze godsdienst wel zin, als de HEERE de goddelozen maar laat begaan? God schijnt lust te hebben aan degenen die kwaad doen. Waar is de God des oordeels? U herkent het probleem. Asaf worstelde er ook mee in Psalm 73. De vraag is nog steeds actueel. Waarom grijpt God niet in? Zal het kwaad ongestraft blijven? God moet de goddelozen en hun ongerechtigheid toch veroordelen! Kwam de Messias maar! Die zal rechtvaardig oordelen.
Dan zullen de zondaars hun straf ontvangen. Zij die zo redeneren, denken er zelf goed af te komen. Ze verwachten de Messias als Redder voor henzelf en als Rechter over de goddelozen. Maar zo maken ze zich Hchtvaardig van Gods oordeel af Want wie kan, zo zegt Maleachi, de dag Zijner toekomst verdragen en voor Hem bestaan? Slechts bij gegronde verwachting zal er ontkoming zijn aan het oordeel.

Hoe staat het met ons dienen van God? Alleen oprechte Godsvrucht is den HEERE aangenaam. Ware geloofsverwachting richt zich op de genade en gerechtigheid van Christus. Zonder bekering en hartvernieuwende genade is er geen gegronde hoop op de komst des Heeren tot zaligheid. Dan kunt u wel bidden en naar de kerk gaan, maar dan is het niet vreemd als er geen kracht van uitgaat en u de vrucht mist. Wie het leven der genade mag kennen, kan het niet doen met wat godsdienst, maar die moet het in al z'n armoe en ellende hebben van Gods vrije gunst. Deze verwachting van een onwaardige is vrucht van het komen Gods in zijn hart. Zo kondigt Maleachi het aan: snel zal Hij tot Zijn tempel komen. Hoewel het nog vier eeuwen duurde, toch: snel.
De HEERE komt onverwachts. Hij zal zeker ten oordeel naderen tot degenen die Hem niet vrezen. Wee degene die in zonde leeft. Dat wee geldt evenzeer hen die de HEERE niet in waarheid zoeken en van hun zogenaamde Godsvrees een grond maken. Want Hij komt ten gerichte tot Zijn eigen tempel! In Zijn richtend komen brengt de HEERE scheiding aan tussen wat echt en wat onecht is. Heeft Jezus het huis Zijns Vaders niet gezuiverd van de geldwisselaars? De Gekruisigde brengt scheiding aan. Die in Hem gelooft heeft eeuwig leven. Wie niet gelooft is alreeds veroordeeld. Zo komt de HEERE met de Geest der uitbranding. Met het ontdekkende Woord zuivert Hij Zijn tempel. Het oordeel begint bij het huis Gods!

We gaan de adventstijd in. Hoe verwachten wij Zijn komst? Hij werkt aan op een heilig priesterdom. Zijn volk komt in de smeltkroes der loutering. Hier is de God des oordeels! Zijn verschijning en openbaring aan Zijn volk wekt verwondering: waarom was het op mij gemunt? Het leidt tot ontdekking: wie kan bestaan voor Zijn majesteit? Het geeft ontgronding: al mijn godsdienst ongenoegzaam; mijn gerechtigheid als een wegwerpelijk kleed. Hij komt plotseling, tot loutering: een kastijding uit liefde. Om te sterven aan onszelf en het leven te zoeken in de Heere. Opdat de beproeving van het geloof bevonden worde te zijn tot lof en heerlijkheid van Christus.
Want Hij komt als de Engel des verbonds. Dit is de enige plaats waar de Messias zo wordt genoemd. Als de Engel is Hij de Gezondene des Vaders en de Gezalfde met de Geest. Door Christus zal het verbond rechtsgeldig, bekrachtigd worden. Hij heeft de wet, de eis van het verbond vervuld. Alleen door het ware geloof in deze Zaligmaker is er heil. Het verbond op zich maakt niet zalig. De Engel des Verbonds heeft Zich plaatsbekledend in het oordeel gesteld. Zo werkt de HEERE verbondsmatig. Als Rechter en als Redder. Al het onzuivere, wat van de verdorven mens is, zuivert Hij uit. Er ligt geen waardigheid in de mens en geen verdienste in diens werk. Enkel de gerechtigheid van de Borg. Zo komt de HEERE snellijk in het leven van Zijn volk. Hij redt ze keer op keer. Als een wonderdoend God. Hij herstelt het verdorven verbond. In de weg van waarachtige bekering zal Zijn volk recht naar het altaar treden. Met het offer van een verbroken hart: Uw goedertierenheid is groot! Zo wordt u voorbereid op Zijn wederkomst. Met een door God Zelf gewerkte adventsverwachting. Hij spreekt: Ziet, Ik kom haastig! En het bruidsverlangen van Zijn volk mag dat beamen: ja, kom Heere Jezus! Ik ben nooddruftig, arm en naakt, haast U tot mij; Uw komst is 't die mijn heil volmaakt!

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.