+ Meer informatie

Vanavond beslissing over zwemmen op zondag

3 minuten leestijd

raad het initiatiefvoorstel behandeld, betreffende openstelling van , van sport en vermaak met ais gevolg het zwembad „De Koerbdt", op zondagmiddagen van 12.30 u. rJirvoX'"vars«tfJS^ A^ tot 17.30 uur, voor recreatief gebruik. Het voorstel werd ingediend zomien onvoUediig zijn ais we geen door de PvdA - DSR en KVP. Menselijkerwijs gespmken zal ^Sr^^fi:? ^Sft^u^f'^rSe goedkeuring afhangen van de opstelling van de AR-CHU fractie, eerbiediging en onderhouding van de

(Van onze correspondent) • Vanavond (donderdag) wordt door de gemeente

„Het behoeft geen betoog dat door opening op zondag van voornoemde gelegenheden, deze dag ook in onze gemeente komt te staan in het teken in een vorige vergadering verklaarde de fractieleider van deze partij geen principiële bezwaren te hebben tegen gedeeltelijke openstelling, maar hij wilde wej eerst nader overleg met het personeel van het bad en praten over de financiële kant van openstelling. Betreffende dit voorstel hebben de diverse kerken in Rijssen, schriftelijk, een dringend beroep op de raadsleden gedaan er aan mee te werken, als Gods dienaresse, dat het bad op zondag gesloten blijft. Hieronder volgen enkele citaten uit die brieven.

De Nederlands Hervormde gemeente schrijft orïder meer:

„Het is voor de kerk van haar wordiingsure af, de Dag van haar Heere geweest. Wanneer de kerk en ook de overheid als Gods dienares dat voorbij ziet en daarop gaat afdingen, dan zal zij toch zien dat zij zich zelven kwaad doet. Wie hier concessie doet en een eerste stap zet, zal spoedig merken, dat er op deze weg geen stilstand mogelijk is. Wij zien er ook voor de kerkelijke jeugd een vei-zoeking in liggen, waarvoor wij haar willen behoeden."

AANTASTING

De Oud. Ger. Gemeente in Nederland (Oranjestraat):

„De opening op zondag van deze gelegenheden acht de kerkeraad in strijd met Gods Woord en een aantasting van de heiliging van de dag des Heeren. Het betaamt een Christenvolk niet, met een voorstel op tafel te komen, om op Gods heilige dag een zwembad of voetbalterredn open te zetten, wegens de waardigheid van Gods dag en het welzijn der gemeente."

Gereformeerde Gemeente in Nederland (Eskerk):

„Krachtens Goddelijke instelling bij de schepping, behoort de zondag een afgezonderd en geheiligd karakter te dragen. In het vierde gebod van de wet des Heeren wordt nadrukkelijk gesteld, dat de zondag dient gevrijwaard te worden van alle niet noodzakelijke arbeid. De modeppofetie welke zich heden ten dage in onderscheidene vormen voordoet, spreekt met bijzondere voorliefde van de reciiten van de mens. Uit de praktijk blijkt echter onomstotelijk, dat dit gepaard gaat met miskerming van de rechten van God, zoals die in de Heilige Schrift zijn geopenbaard. Wij spreken de hoop uiit dat de raadsleden onzer gemeenite mogen inzien dat in het houden van Gods geboden zegen is te wachten, maar in het mtekennen daarvan Gods ongenoegen over ons zal komen."

SPORT EN VERMAAK
Oud Ger. Gemeente (Bevervoorde): ren van de gemeenteraad de goed- Heeren. Wij hopen dat u hekeuring van God hoger zult achten dan de toejuichingen van een deel der bevolking, dat meent in deze tijd met Gods gebod geen rekening te moeten houden." Gereformeerde Gemeente: „De kerkeraad verzoekt u met de meeste klem aan deze openstelling geen medewerking te verlenen. De zondag is een bijzondere dag, door God zelf ingesteld; deze dag moet op Gods bevel geheiligd worden, en de zondagsrust gehandhaafd. Ook de uitvoering van dit bex'el ligt op uw schouders als dienares Gods. In Rijssen wordt door openstelling van het zwembad het Christelijk volksdeel, wat nog steeds het merendeel is, ernstig ih zijn principes aangetast zijn". De brieven sluiten met de bede dat God wijsheid mag geven om op een op Gods Woord gegrond besluit te mogen nemen. Tevens bereikte de gemeenteraad nog een schrijven van de vereniging van zondagsrust en zondagsheiliging uit Ede over hetzelfde onderwerp.

De Gereformeerde Gemeente in Nederland (Walkerk) heeft bij het college ook bezwaar aangetekend tegn openstelling van het zwembad op zondag. "•

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.