+ Meer informatie

Hervorming

3 minuten leestijd

Er was spanning op het grote plein voor de slotkapel te Wittenbcrg. Het volk stond te wachten, wie van de hoogleraren de stellingen zou bekend maken omtrent het openlijk te houden dispuut, dat men gewoon was te houden ter gelegenheid van Allerheiligen.

De slotkapel was reeds gebouwd en bezat een grote hoeveelheid relequieën. Telken jare werd de stichting van deze kapel z.g. Kirchweich, feestelijk gevierd en stroomde heel de omliggende bevolking naar Wittenberg om in stille devotie voor de relequieën zich te buigen en tevens een rijke aflaat te bekomen. Ook de universiteit was gewoon aan dit feest luister bij te zetten, wijl ze grotendeels leefde van de inkomsten dezer slotkapel.

Vandaar het bovengenoemde openlijke dispuut, waarin de geleerden elkaar bekampten met het woord. De stellingen, waarover de disputen zouden handelen, werden daags te voren aan de slotkapel aangeplakt en daarom wachtte het volk met spanning wie der hoogleraren ditmaal als de vertegenwoordiger van de Universiteit in het krijt zou treden.

Nauwelijks. heeft de torenklok van het kasteel het middaguur aangekondigd of de deuren van het Augustynerkloostcr gaan open. Een der hoogleraren treedt te voorschijn. Gekleed in de kledij van zijn orde schrijdt hij naar de grote poort der kapel, de perkamente rol in zijn hand. Het is Doctor Maarten Luther. De man is bekend. Zo menig maal reeds luisterde de menigte naar hem in zijn predikatiën, welke zo geheel anders waren dan die der andere geleerden. De laatsten spraken vol duistere geheimzinnigheden. Luther sprak van de genade Gods in Christus; eenvoudig, duidelijk, verstaanbaar voor het volk. Luther was geliefd. Te meer stijgt de spanning. Het zijn de vijfennegentig stellingen welke de Doctor tegen de aflaathandel bij zich draagt en aan de deur der kapel bevestigt. Men verdringt zich voor de bekend gemaakte stellingen. De meesten hunner verstaan niet het Latijn waarin de stellingen geschreven zijn, evenwel zijn er altijd wel studenten tussen het volk, welke de vertaling ter hand nemen. Het was de geboortestond der Hervorming.

Neen, hier werd geen uitgewerkt program aangekondigd. Zelfs werd er nog niet in gesproken over de rechtvaardiging door het geloof. Het was evenwel het door God bepaalde tijdstip waarin de teerling geworpen werd, en de Roomse kerk werd aangetast in haar verwerpelijke leer omtrent de aflaathandel. De Heere stond op tot de strijd, en gebruikte daartoe de eenvoudige monnik Doctor Maarten Luther. De kracht van het Woord van God begon zich heerlijk te openbaren en zou zich in majesteit vestigen. Dat telken jare de Hervorming herdacht wordt is zeer goed. Al zal straks een Calvijn opstaan om de leer meer naar de Schriften te ontwikkelen, toch is het Luther geweest die als middel in'de hand des Heeren het eerst gewezen heeft op het verderfelijke van Rome's leer en heen wees naar de genade Gods in Christus. Die hervorming naar buiten was mede daarom van zulk een kracht, opdat er ee» hervorming in Luthers hart had plaats gegrepen. Die kracht der Reformatie moge meer en meer ons hart en ons volk vervullen opdat geen menselijke beschouwingen, maar het Woord des Heeren voor ons dezelfde betekenis krijge, waarvan Luther heeft getuigd:

Gods Woord houdt stand in eeuwigheid En zal geen duimbreed wijken.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.