+ Meer informatie

Uit het Europese Parlement

7 minuten leestijd

In de maand oktober vergadert É net Europese Parlement in het .M, . algemeen twee maal. De tweede vergadering is dan voor het grootste deel gewijd aan de begroting voor het komende jaar. Bij het vaststellen daarvan heeft het Parlement een stevige vinger in de pap. Daarnaast staan er in die zitting ook allerlei andere zaken op de agenda. Onze aandacht was vooral gericht op de volgende onderwerpen.

Biotechnologie

Voor de periode 1990-1994 ^/ wordt door de EEG een bedrag ^ voor biotechnologisch onderzoek uitgetrokken van niet minder dan 350 miljoen gulden. Terwijl in de vroegere programma's de nadruk vooral lag op een snelle toepasbaarheid, zijn de nu voorliggende programma's meer geconcentreerd op het fundamentele onderzoek. Daardoor is er meer oog gekomen voor de risico's die aan de toepassingen verbonden zijn. In het Commissie programma wordt nu voor het eerst ook gesproken over mogelijke evaluatie van de sociale, ethische en ecologische effekten.

Het Parlement vond de formuleringen van de Commissie in dit opzicht nog te zwak en bracht een wijziging aan waardoor het onderzoek naar de risico's een onderdeel van het programma uitmaken. Ook werd de bepaling opgenomen dat bij het onderzoek geen gebruik mag worden gemaakt van menselijke embryo's. Een amendement dat beoogde het voortbrengen van transgene dieren te verbieden haalde het echter niet. Wel werd van verschillende kanten in het EP aangedrongen op voorzichtigheid bij het betreden van het terrein van de biotechnologie. Ook in de bijdrage van onze fractie werd daarop de nadruk gelegd: ""Van de risico's van deze vorm van ingrijpen in de levende materie en het geschapene, hebben we ons nog te weinig rekenschap gegeven. Ons geloof in de vooruitgang leidt ertoe dat de gevaren en de ethische aspecten gemakkelijk worden veronachtzaamd." Daarom kan Van der Waal instemmen met het voorgestelde Comité ethiek. Maar hij vroeg zich wel af onder welke voorwaarden dit zal werken. Tenslotte wees hij erop dat randvoorwaarden, die alleen in Europa worden gesteld een biotechnologisch onderzoek, niet voldoende zijn. Er zou eigenlijk wereldwijd een gedragscode moeten komen om zgn. "biotechnologisch toerisme", naar met name Derde Wereldlanden, tegen te gaan. Vaak worden daar uitvindingen getest vanwege het ontbreken van regels.

Uniformering procedure Europese verkiezingen

Deverkiezing van de leden van J "! É het Europees Parlement i, ."^ vindt in de lidstaten plaats binnen een vastgestelde periode maar niet op dezelfde datum. In de meeste Lid-Staten gaat men 's zondags ter stembus. In een aantal andere landen, waaronder Denemarken, Engeland en ons land op een doorde-weekse dag. Een ander belangrijk verschil bestaat er tussen de heersende regels. In ieder land zijn voor de Europese verkiezingen de nationale procedures van toepassing. In Nederland betekent dat volledige evenredige vertegenwoordiging. Een partij die de kiesdeler haalt, kan een vertegenwoordiger afvaardigen. In Duitsland daarentegen bestaat een kiesdrempel van 5 %; terwijl Engeland het districtenstelsel kent. Minderheden kunnen daar geen zetels behalen.

Volgens het EEG-Verdrag heeft het Europese Parlement de taak om voorstellen te doen om tot een, voor alle Lid-Staten geldende procedure te komen. Een gevoelige materie die al jaren loopt. In oktober jl. lag er eindelijk een voorstel ter tafel. De vraag kan worden gesteld waarom vanuit de EG nu zonodig in het nationaal-eigene moet worden ingegrepen. Die kwestie is terloops ook nog wel aangeroerd, maar de debatten richtten zich practisch uitsluitend op de inhoud van de voorstellen. Gezien het omstreden karakter beperkte het rapport zich tot een aantal principes. Een uniform kiesstelsel wordt (thans nog) niet haalbaar geacht. Onze fractie concentreerde zich op het al of niet invoeren van een kiesdrempel en de vraag op welke dag de verkiezingen moeten plaats vinden. In de voorstellen was hieromtrent niets opgenomen dat voor ons bezwarend was. Maar met betrekking tot beide zaken waren wel amendementen ingediend: een kiesdrempel van 5 % en een pleidooi voor eenzelfde verkiezingsdag.

Van der Waal pleitte voor het behoud van een bestaande situatie. Hij erkende dat er op zichzelf wel goede argumenten voor de keuze van eenzelfde datum zijn aan te voeren, maar dan zou naar zijn mening expliciet moeten worden bepaald, dat de zondag als de door God ingestelde rustdag, van deze keuze moet zijn uitgesloten, want gezien de huidige praktijk in de EG zal die ene dag zeer waarschijnlijk de zondag worden. "Dat zou een onverteerbare inbreuk op het karakter van de landen zijn die deze dag om traditionele of principiële redenen altijd van verkiezingen hebben uitgesloten, " In de eindstemming werden beide amendementen verworpen. Omdat het hier nog om een interimverslag gaat zal het onderwerp nog een vervolg krijgen.

Fusie in de vliegtuigbouw

In 1989 is na vele jaren overleg J tussen de Commissie, de Raad en M, " het Europees Parlement een fusierichtlijn tot stand gekomen. Daarin heeft de Commissie de bevoegd- heid gekregen om voorgenomen fusies tussen grote ondernemingen aan een aantal voorwaarden te toetsen. Deze taak van de Commissie is een onderdeel van het Europese mededingingsbeleid, dat er op gericht is monopolieposities in de EG-markt tegen te gaan. Te grote concentraties kan de Commissie dan ook verbieden. Inmiddels heeft de Commissie al meer dan 50 aangemelde fusies goedgekeurd. Voor het eerst is er nu een verboden. Het gaat om de overname door een Frans-Italiaanse combinatie (ATR) van de Canadese vliegtuigproducent De Havilland. Fokker en een aantal andere Europese vliegtuigbouwers zijn op deze markt ook aktief Dit verbod heeft bij de Fransen en Italianen nogal wat commotie veroorzaakt. De Franse en Italiaanse ministers van vervoer gingen zelfs zo ver dat zij de bevoegdiheid van de Commissie om het mededingingsbeleid uit te voeren weer wilden beperken. Ook in het EP liepen de emoties hoog op. In het debat pleitte Van der Waal ervoor deze kwestie vooral op zijn feitelijke en zakelijke merites te beoordelen en niet in de eerste plaats vanuit nationale belangen. Hij kon slechts concluderen dat de Richtlijn correct was toegepast. Kennelijk wordt vanuit nationale belangen nu de bevoegdheid van de Commissie ter discussie gesteld, terwijl het EP alleen de Commissie kan aanspreken op de juiste toepassing van de fusierichtlijn. "Het mededingingsbeleid is een communautair beleid waarvoor de Commissie ter verantwoording kan worden geroepen, " aldus Van der Waal.

Economische Monetaire Unie

Alvorens de Raad de laatste A hand gaat leggen aan het voor-> , . stel om tot een EMU-Verdrag te komen, greep het EP zijn kans aan om met Minister Kok, als voorzitter van de Raad, nog een laatste debat te hebben. In 't algemeen was er tevredenheid over de voortgang die door de Raad wordt geboekt, maar er waren ook heel wat kritische stemmen. Deze betroffen voornamelijk de beperkte zeggenschap die het EP in het monetaire beleid van de Europese Centrale Bank gaat krijgen. Voorts leefde bij velen de vrees dat een centrale bank, die als voornaamste doelstelling prijsstabiliteit heeft onvoldoende rekening zal houden met eisen van sociaal beleid. Ook de zorg over de positie van de minder welvarende landen van de EG bij het totstandbrengen van een EMU klonk in diverse interventies door. De bijdrage van Van der Waal was wat anders getoonzet. Hij constateerde dat de objectieve criteria waaraan de Lidstaten moeten voldoen om tot de EMU te kunnen toetreden, weer wat gerelativeerd zijn, met als gevaar dat terwille van het bijeenblijven van de 12 Lid-Staten en om de streefdata te halen, toch weer compromissen gesloten zullen worden, die de kwaliteit van het beleid zullen aantasten. Hij zei voor een EMU geen enthousiasme te kunnen opbrengen. Naar zijn inschatting zal het formeren van nieuwe centrale structuren voor het monetaire gebied met een bank en een munt, tot verdere centralisatie en overdracht van bevoegdheden leiden. Bovendien vroeg hij zich af waarom aan een nieuwe centrale structuur, als de Europese Bank, zoveel prioriteit gegeven moet worden, terwijl er nog zulke grote verschillen zijn tussen de landen in inflatie en rentepercentages. De huidige lossere vorm van monetaire samenwerking heeft zijn diensten bewezen, waarom deze werk\\'ijze niet voortgezet en verder verbeterd? Dat zou de Lid-Staten meer ruimte laten voor een eigen beleid en ook nieuwe landen in Midden-Europa betere mogelijkheden geven om zich aan te sluiten. Minister Kok sloot het debat af met de toezegging aan de kritische opmerkingen over meer EP-inspraak de nodige aandacht te zullen besteden. Maar de kritiek die gericht was op de EMU als zodanig zei hij niet te kunnen delen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.