+ Meer informatie

werden het eens door terrein dr. Moerman

5 minuten leestijd

Na een jarenlai^ ctmflict zijn de gemeente Zevenaar en jhr. Yan Nispen ran Sevenaer het eens geworden over de bestemmii^ van ongeveer 25 ha grond, die toebehoorde aan jhr. Van Nispen, maar die hij moest afstaan, opdat de bestemmi]^;siriannen „Hengelder" van de gemeenten Didam ea Zevenaar verwezenlijkt zouden kunnen worden.

De 25 ha grond was in gebruik door het agrarisch bedrijf van de heer Van Nispen, maar hij wilde dit niet afstaan omdat het tot industrieterrein zou worden bestemd. De eigenaar en de gemeente Zevenaar hebben thans een compromis bereikt, dat er op neer komt, dat de bestemmingsplannen als zodanig kunnen worden verwezenlijkt en de gronden daarom aan het terrein van de heer Van Nispen kunnen worden onttrokken.

Op het terrein zullen echter geen mileubelastende bedrijven mogen worden gevestigd ter voorkoming van een aantasting van het milieu op het volgens de biologisch-dynamische teeltmethode gevoerd agrarische bedrijf van jhr. Van Nispen. Bovendien zal zo veel mogelijk medewerking worden verleend bij de verwerving van vervangende grond voor de heer Van Nispen.

Door het breikte compromis, aldus het ministerie van Volkshuisvesting en ruimtelijk ordening, staat niets meer de medewerking van minister Gruijters aan een door de kroon te nemen beslissing in de weg. De minister heeft deze beslissing eerst willen bevorderen, nadat een compromis tot stand zou zijn gekomen.

Vrij kort na zijn ambtsaanvaarding werd de minister geconfronteerd met het conflict over de ruimtelijke problematiek aan de oostzijde van de

Prinses Beatrix en Prins Claus zijn zaterdagmorgen met hun kinderen, de prinsjes Willem Alexander, Johan Friso en Constantijn met de regeringsfellowship op de luchtbasis Soesterberg teruggekeerd van de in Porto Ercole doorgebrachte zomervakantie en een daarop (gevolgd kort verblijf in Oostenrijk. stad Zevenaar naar aanleiding van het advies van de Raad van State Zevenaar aan de kroon over de be.stemmingsplannen .Hengelder".

Op 16 juni 1973 heeft de minister zich in Zevenaar van de problemen op de hoogte gesteld en zijn bemiddeling aangeboden. Dit aanbod is kort na het bezoek van de minister geconcretiseerd door mr. Van VerEchuer, lid van Gedeputeerde Staten van Gelderland, te verzoeken een compromis tot stand te brengen.

Uit besprekingen tussen beide partijen is gebleken, dat beide partijen in principe bereid waren aan een oplossing mee te werken. Daarop heeft de minister de heer Van Verschuer formeel verzocht tussen beide partijen te bemiddelen, hetgeen toen tot bovenvermeld resultaat heeft geleid.

De handtekeningen kwamen uit het gehele land, terwijl ook van ver over de grenzen deze actie werd ondersteund. Zo werden handtekeningen ontvangen uit België, Duitsland, Frankrijk, Zwitserland, Zuid-Atrika, Canada en Curasao.

Namens het comité dat de actie op touw had gezet overhandigd^e mevrouw D. Stoorvogel-Klapwijk de handtekeningen met een korte toespraak. Zij wees er op, dat tijdens het internationaal kankercongres, dat verleden jaar in de Blauwe zaalvan het Congrescentrum te Amsterdam werd gehouden als slotconclusie werd vastgesteld, dat niemand ter wereld momenteel de oorzaak van kanker weet, zodat ook niemand het wezen van kanker kan doorgronden. Men werkt dus momenteel met een hypothese, de zogenaamde cellulairtheorie. Daarbij gaat men er vanuit, dat kanker een plaatselijke ziekte is. Men zegt, dat kankercellen een zelfstandige bestaan hebben, die zich niet stoort aan de wetten van het organisrtie, terwijl deze kankercellen ook een onstuitbare groei zouden hebben.

Mevrouw Stoorvogel bracht het unieke onderzoekwerk van dr. Moer»ian naar voren als resultaat waarvan vele opgegeven patiënten genezing mochten vinden. Het is van het grootste belang, dat de onteigening van de grond van de Vlaardingse arts niet doorgaat, omdat de duiven waarmede hij experimenteert dan elders gaan „veldten". De proeven, die nog steeds volop aan de gang zijn en die stukje bij beetje de oorzaken \ran de „gevreesde ziekte" ontrafelen ' zullen waardeloos worden, omdat de dieren dan — een geheel ander voedingspatroon krijgen.

Woensdagavond zal de Vlaardingse raad zich in een openbare raadsvergadering moeten uitspreken over het al dan niet onteigenen van de grond van dokter Moerman. Dat diverse raadsleden het niet gemakkelijk hebben met het nemen van een besluit is duidelijk uit de lange voorgeschiedenis en uit de speciale hoorzitting die in maart op verzoek van de.raad werd belegd.

Ook bij de overhandiging van de handtekeningen waren enkele raadsleden aanwezig. Zij raakten in druk gesprek met de leden van het comité, waarbij zich ook enkele 'herstellende patiënten van dokter Moerman hadden gevoegd. Deze laatsten deden een dringend beroep op de raadsleden toch wel zeer ernstig te overwegen hoe ze h un stem zullen uitbrengen. „Als de bulldozers komen en dokter Moerman stopt met zijn werk, wat moeten wij dan?", zo werd gevraagd. Het SGP-raadslid, de heer M. W. Lensvelt, zei dat hij in de raad zal .wijzen op de mogelijkheid om een ander tracé te kiezen voor de geplande weg. Dit alternatieve plan laat de Burgemeester Heusdenslaan aansluiten op de Marathonweg, inplaats van op de Burgemeester Pruissingel. Dat heeft danook nog het voordeel, ten opzichte van het oorspronkelijke plan, dat niet een zestal scholen aan een drukke verkeersweg komen te liggen. Het ook bij de overhandiging aanwezige PvdA-raadslid D. Droppert zegde direct steun toe aan dit plan.

Mevrouw Stoorvogel vertelde nog, dat men de handtekeningenactie voorlopig had afgesloten in verband met de raadsvergadering van woensdagavond. Men gaat echter wel door. Momenteel komen wekelijks nog wel 1000 handtekeningen birmen. ' Men is van plan al deze adhesiebetuigingen ook te gebruiken ora in „Den Haag" aan te dringen op een hernieuwd onderzoek naar de waarde van de methode-Moerman.

Leden van het comité die handtekeningen ten gunste van het werk van dokter Moerman hebben verzameld, zetten in het Vlaardingse stadhuis hun argumenten uiteen tegenover het SGP-raadslid, de heer M. W. Lensvelt.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.