+ Meer informatie

IZB verdedigt eigen beleid naar synode

„Echte herkenning", maar ook „echte vervreemding"

4 minuten leestijd

DRIEBERGEN — „Wanneer het bij het apostolaire werk gaat om de verhouding tussen het Hervormd Evangelisatorisch Beraad (HEB) en de Hervormde Bond voor Inwendige Zending op Gereformeerde Grondslag (IZB) inzake visie —theologisch, cultureel, maatschappelijk—, inhoud —werk(vormen), projekten, publicaties— en problemen zijn de beide woorden "echte herkenning" én "echte vervreemding" typerend". Dat staat in een aanvulling bij de beleidsnotitie van het HEB, die eind deze maand op de hervormde synode besproken wordt.

Sinds 1 juni 1988 is er een samenwerkingsovereenlcomst tussen de Hervormde Kerlc en de IZB van kracht. Hierin is aangegeven dat wanneer het orgaan van bijstand voor het apostolaat beleidsvoornemens aan de synode voorlegt, tevens beleidsvoornemens van de IZB worden voorgelegd. In overleg met het HEB en op verzoek van de synode schreef de IZB nu dan ook een bijlage. De IZB hoopt overigens midden 1992 met een eigen beleidsnota uit te komen.

De nu uitgekomen HEB-beleidsnotitie -met als titel "Een voortgaand getuigenis"- bevat „een poging om inspiratie te ontlenen aan het bijbelse woord "getuigen". Ook is er „een visie ontwikkeld op de eigen taak, als beraad voor de apostolaire vragen. Kortom: er is een poging gedaan om ons bewust te worden van hetgeen nodig is om communicatief aanwezig te zijn als kerk in onze cultuur", zo staat in de begeleidende brief aan de synode.

Het HEB wil „werken aan de overdracht van de boodschap van het Evangelie, de voortgang van het getuigenis aangaande Jezus". In de inleiding wordt het „aparte karakter" van de IZB-bijlage vermeld: „Door deze aan de beleidsnotitie toe te voegen ontstaat een breder beeld van de manier, waarop in hartelijke samenwerking, maar op verschillende manieren aan de voortgang van het getuigenis gewerkt wordt".

De IZB noemt in de eigen bijlage enkele voorbeelden van „echte herkenning", zoals de „Missio Dei: bron en inhoud van en belofte bij alle zending", „dat het heil Gods de ganse werkelijkheid aangaat", „eenheid van apostolaat, de diverse werkvormen en het feit dat het missionaire werk vaak de gestalte heeft van pastoraat of diakonaat". Verder signaleert de IZB herkenning inzake het werk van het HEB inzake „de problematiek".

Vervreemding

Vervolgens gaat de IZB in op de „werkelijke vervreemding in de relatie" met het HEB. „Deze vervreemding is veel moeilijker te beschrijven, laat staan exact te stipuleren dan de elementen van herkenning. Hier is het gevaar van miskenning van de motieven, van de gelovige bewogenheid, van de theologische en spirituele integriteit groot". Stellenderwijs en vragenderwijs gaat de IZB op deze vervreemding in. „De IZB legt nadruk op bezoekacties, kringvorming, een liturgisch moment bij bij voorbeeld de maaltijden, bijbelclubs voor kinderen, bijbelverspreiding, enzovoorts. Dit alles in relatie -idealiter gesteld- met de kerkelijke gemeente(n) ter plaatse. Wanneer dit alles (dat naar het besef van de IZB in alle werkvormen, ook de bladen, naar voren moet komen) zou worden afgedaan als een „piëtistisch rudiment" of een „onbijbelse vereniging eigen aan de traditie van de Nadere Reformatie" of iets dergelijks, zal dat in de IZB als een mistekening worden afgedaan".

Universeel

Verder schrijft de IZB: „De IZB ziet het als haar eigenlijke „Anliegen" het toegenomen zicht op de universele strekking van het heil in Christus, en op de daarmee gegeven bijbels-theologische visie op het Koninkrijk Gods, de eenheid van apostolaat en diakonaat, de Wholistic Approach", te verbinden met en niet in mindering te brengen op het particuliere van het heil in de verkondiging, roeping, bekering, toebrenging tot Christus, belijden van de Naam, inlijving in het lichaam van Christus. De nood is ons opgelegd. Daarin weet de IZB zich verbonden met het belijden en beleven van de belijdenissen van de Reformatie".

Daarnaast wijst de IZB op de andere keuzen die men maakt in vergelijking met het HEB. DE IZB wijst erop dat diepgaande theologische vragen steeds weer boven komen. „We duiden dit met trefwoorden aan: Wat is heil? De meest fundamentele vragen van de hermeneutiek. (Hoe) openbaart God zich? Geloof en. weten. God en mens. Ten diepste zijn het in een ander jasje de aloude vragen, in de vorige eeuw al actueel. Nu zijn ze telkens ook aan de orde, bij het HEB en de IZB, over en weer en intern", zo besluiten bestuur en staf van de IZB de nota.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.