+ Meer informatie

Alwetendheid van God verschrikt maar kan zondaars vertroosten

Bondsdag jeugd Geref. Gem.: de nacht een helder licht

8 minuten leestijd

ROTTERDAM — Er schijnen twee lichtbundels in de nacht van het menselijk bestaan: Gods alwetendheid en Zijn overaltegenwoordigheid. Weten wij daar persoonlijk iets van? Dat vroeg ds. J. J. Tanis uit Wageningen zaterdagmorgen tijdens de bondsdag aan de jeugd van de Gereformeerde Gemeenten. De Jeugdbond (bovenzestienjarigen) kwam bijeen in „De Doelen" te Rotterdam. Ds. Tanis sprak over „de nacht een helder licht" naar aanleiding van Psalm 139.

Ds. R. Kattenberg uit Lelystad had de bondsdag geopend met te spreken over Achab die zich vermomde voor zijn vijanden om verborgen te blijven. Onder de alwetendheid Gods echter werd hij getroffen door een schot ten dode. Ben jij al geraakt ten leven, aldus ds. Kattenberg? Immers, doden zullen horen de stem van de Zoon van God en die ze gehoord hebben zullen leven.

Na het openingswoord betuigden de jongeren via een telegram aan koningin Beatrix en door het zingen van twee coupletten van het Wilhelmus aanhankelijkheid aan het vorstenhuis. Tijdens de bondsdag stoot men ook de actie „onderwijs voor vluchtelingen" af.- Het streefbedrag van 130.000 gulden werd ver overtroffen. De bovenzestienjarigen brachten ƒ254.305,51 bijeen voor schooltjes en Bijbels in Vinai (Thailand).

Nacht
Het gaat vanmorgen, aldus ds. Tanis, over de nacht in je leven. Die is er niet altijd geweest. Eens deelden we in de paradijsheerlijkheid. Dal licht is gedoofd. Heeft God dat gedaan? Wij hebben het gedaan. Ik heb geluisterd naar de stem die mij licht beloofde, de stem van de koning der verschrikking. In plaats van de beloofde kennis echter kwam de stikdonkere nacht van zonde en dood.

Maar dan mag ik je vanmorgen wijzen op een eedzwerend God, aldus ds. Tanis. Hij zegt: waarom zoudt gij sterven? Daartoe openbaarde Hij Zichzelf als de alwetende en de overaltegenwoordige. Weten wij daar iets van? Neen, dan gaat het niet over Gods algemene kennis. Dat Hij weet van de aangenomen abortuswet en van de wapenwedloop. Maar hel gaat erom dat Hij mij heel persoonlijk kent, zelfs de gedachten, voordat ik denk iets uit te zullen spreken.

Helder licht
Ben je weleens blij dat God alles weet? Of schrik je vanmorgen? Geeft het onrust en verwarring van binnen? Geloof je dat God met je meeleest in de anti-goddelijke lectuur? Meeluistert naar bewustzijnsveranderende muziek? Meekijkt naar verkeerde voorstellingen? Hij kent mijn vrienden. Als God mij vanmorgen ontmoet, aldus ds. Tanis, zal het dan wél zijn? Heeft Zijn licht al eens ontdekkend in je leven geschenen? Dán is de nacht een helder licht.

Als je ontdekt hoe God je ziet gebeurt er iets. In het licht van Gods rechtvaardigheid kan ik, in blakende vijandschap, geen kant meer uit. Heb je weleens gekermd, ik lag gekneld in banden van de dood?

Gij zet Uw hand op mij, zegt David in Psalm 139. God arresteert hem. Moge het vandaag in „De Doelen" gebeuren dat we leren uitroepen: o God, wees mij de zondaar genadig.

Voor mij?
Wij moeten gebracht worden tot Gods wonderbaarlijk licht, van dood levend gemaakt worden. God kent je. Hij noemde je voor het eerst bij de naam bij de doop. Hij zegt: geeft mij je hart. Hel is van bijzondere betekenis dat Hij boven mij, om mij is. Maar is Hij ook met mij, voor mij?

Zijn er die moeten zeggen: ik kan voor God niet bestaan? Dan ga ik je op een ander wijzen, aldus ds. Tanis. In de volheid des tijds is in de nacht de hemel gescheurd. Het Licht werd gelegd in de armen van een zondaar. Dán is de nacht een helder licht. Voor zulk een arme zondaar komt eens deze toekomst: er zal geen nacht meer zijn.

Dagboek
Na de ochtendpauze hoorden de jongeren fragmenten uit het dagboek van een negentienjarige Hmong-vluchteling die uit Laos vandaan een Thais vluchtelingenkamp wist te bereiken. Declamatie werd afgewisseld door muziek van een zanggroep onder leiding van Henk C. de Gelder, met medewerking van Bram Beekman, orgel (hij begeleidde ook de samenzang), Franneke van de Kamp, hobo, Anne Buys, viool en Germa Knibbe, viool.

Uit het dagboek bleek hoe de mensheid wegens de zonde allerhande ellendigheid is onderworpen. Vaders worden door communisten gedood, jongens naar heropvoedingskampen gevoerd waar God wordt gehoond en alles donker is. Maar er zijn ook bewakers die van bevrijding getuigen onder mensen die zichzelf vol duisternis leerden kennen. Er zijn mensen die bidden leren. En dan wordt het licht.

Actie
Ds. A. Snoep, uit Amsterdam-Noord, lid van de depulaten jeugdzorg, sloot de ochtendbijeenkomst. Ds. J. van Vliet uit Veen, eveneens tot dat deputaatschap behorend opende de middagsamenkomst, 's Middags sloot men de actie „onderwijs voor vluchtelingen" af. Daarvoor had men een primitief schooltje nagebouwd zoals die er in het vluchtelingenkamp in Vinai stonden.

W. Büdgen uit Moerkapelle die acht weken geleden nog in het kamp geweest was vertelde hoe storm en regen die schooltjes onbruikbaar maken. Büdgen heeft veel jeugdverenigingen bezocht in het kader van de actie. Hebben wij wel doorgehad hoe een onvoorstelbaar voorrecht het is dát wij actie konden voeren, aldus Büdgen? Ik hoop ook dat je begrepen hebt dat de nood van een afstand in heel nauw verband staat met de nood van je eigen leven.

Het nu bereikte bedrag van ƒ 254.305,51 zal binnenkort nog aangevuld worden met de opbrengst van de actie gevoerd door de jeugdclubs van benedenzestienjarigen. Het bleek hoe veelzijdig de jeugd bezig geweest was om geld bijeen te brengen. Dat ging via onder andere een hobbybeurs, het verkopen van bloemstukken, boeken, stroopwafels, droogbloemen, het wassen van auto's, collecte op de catechisatie, op scholen en zelfs het bezoeken van RD-abonnees. In dat laatste geval werkte zelfs een pastoor mee.

Ds. L. Blok, de tweede voorzitter van het deputaatschap voor bijzondere noden in overleg waarmee de Jeugdbond de actie voerde bedankte met verbazing over het geweldige bedrag. Hij wekte op tot gebed voor diegenen die straks onderwijs en Bijbels zouden ontvangen.

Troost
's Middags sprak ds. J. M. Kleppe uit Woerden over „in de nacht een licht voor mij", over de troost van Gods alwetendheid. Werkelijke troost van Gods alwetendheid past alleen bij droefheid naar God, aldus ds. Kleppe. Wat is je grootste smart? De eenzaamheid? Of dat je gezakt bent voor het examen? Je zit misschien te staren op de scherven van een gebroken geluk? Er is ook een andere smart. Dat je geen kind van de Heere bent. Is de zonde tegen een goeddoend God je grootste smart geworden? Ik ben U kwijt!

In plaats van harde klappen die zo iemand verdient smelt zo'n ziel weg bij Gods verrassende woorden van troost waarin Hij openbaart: Ik weet de gedachten die Ik over u denk, spreekt de Heere, gedachten des vredes, en niet des kwaads.

David kende een andere tijd. Gods alwetendheid wordt de zondaar een doodsschrik. Wij worden gedagvaard voor Zijn rechterstoel. Maar wat is het een wonder als die schrik mag veranderen in geloofsverwondering zoals bij David: hoe kostelijk zijn Mij, o God, Uw gedachten. In de diepste nood van mijn ziel heeft Hij mij aangezien.

Dan kent David die troost: U weet gelukkig alles van mij. Daarom breekt zijn hart los in lofprijzing: hoe dierbaar zijn mij Uw gedachten. Dat is de troost van zijn kindschap. Als Uw kind leef ik helemaal voor Uw rekening. U weet wat ik nodig heb. Hoe donker het ook worden mag in een door atoomgeweld bedreigde wereld, al treft mij het felst verdriet, al zijn de teleurstellingen groot, God is meerder dan mijn hart en Hij weet alle dingen.

Je zegt misschien, aldus ds. Kleppe, dat voor een jongen of een meisje die de Heere vreest Gods alwetendheid, Zijn gedachten tot troost zijn, maar niet voor jou.

Is het dan geen kostelijke gedachte dat er nog mensen zalig kunnen worden! Er is immers een Naam onder de hemel gegeven, Jezus Christus en Die gekruisigd. Wat een blijdschap in dat hart dat slechts één radeloze gedachte overhield: ik heb tegen God gezondigd. Voor Hem is geen hart te vuil, ligt je leven niet te diep verloren en is je hart nooit te zwart. Zijn troost heelt elke smart.

Waar Gods handen vol ontferming David hadden aangegrepen getuigde hij: word ik wakker, zo ben ik nog bij U. Kennen wij ook, zoals David, die verborgen omgang met God? Kennen wij het troostvol beroep op Gods alwetendheid?

Omdat de dierbare Christus in de nacht van Golgotha is ondergegaan de nacht van toorn en Godverlatenheid, alleen daarom kan een kind van God zeggen: word ik wakker, zo ben ik nog bij U.

Die troost komt in de vrucht openbaar en brengt tol zelfonderzoek. Smeek de Heere om bekerende genade, aldus ds. Kleppe. Het „word ik wakker zo ben ik nog bij U" zal heel bijzonder waar worden voor Gods kinderen die eenmaal eeuwig zullen ontwaken in de armen van hun hemelse bruidegom.

Volle zaal
Ds. Kattenberg sprak diverse dankwoorden uit. Ds. A. Elshout van Slikkerveer sloot de bondsdag. Vandaag heeft in ons midden het licht geschenen. Zal het op ons van toepassing zijn dat de duisternis het niet begrepen heeft! God verhoede het genadig, aldus ds. Elshout. Vraag dan naar de Heere en Zijn sterkte.

De toevloed van jongeren naar de opvallend rustig en ordelijk verlopende bondsdag was dit keer zo groot dat een 250 plaatsen tekort waren in de grote zaal van „De Doelen". De collecte leverde meer dan 15.000 gulden op.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.