+ Meer informatie

INGEBRUIKNAME VAN DE SCHOOL DER GEREF. GEM. TE ELSPEET

8 minuten leestijd

De Gereformeerde Gemeente te Elspeet heeft haar blijdschap over het in gebruik nemen van haar nieuw schoolgebouw op geen waardiger wijze kunnen uiten, dan door een samenzijn vooraf in het huis des Heeren, waarbij Ds v. Gilst voorging.

Dit was Donderdag 24 Aug. 's avonds 7 uur.

Het vriendelijke Kerkgebouw was tot in alle hoeken gevuld, toen ouderling J. van Asselt de gemeente verzocht te zingen Ps. 44 : 2. Na Schriftlezing van Gen. 26 : 12—22 en gebed werd nog gezongen Ps. 103 : 8 en 9, waarna Ds v. Gilst een kort woord sprak.

Spr. wees zijn aandachtig gehoor op de blijde ure voor de Gereformeerde Gemeente van Elspeet, nu het ogenblik daar is dat een eigen, nieuw schoolgebouw in gebruik zal worden genomen.

Met nadruk, aldus spr. 'n eigen school.

Het is een niet te omschrijven voorrecht, dat het zaad der gemeente in die leer wordt onderwezen, die in overeenkomst is met hetgeen door de ouders bij de doop hunner kinderen is beloofd.

Vader en Moeder zijn allereerst belast met de opvoeding in de geest als hierboven geschetst, maar dan heeft ook de kerk en de overheid een taak.

De voorstanders van 't bijzonder ondeiwijs hebben niet beoogd een wig te drijven in het openbaar onderwijs of het te doen voorkomen alsof hun kinderen beter zijn, maar hebben uitsluitend beoogd, dat hun kinderen ook op de school naar Gods Woord zullen onderwezen worden.

Zulk een school te bezitten is een groot voorrecht, waaraan wij maar al te gauw gewoon zijn en waarbij wij wel steeds weer mogen stilstaan, aldus spr.

Maar de Heere is ons gedachtig geweest en met Isaac mogen wij uitroepen: „Rehoboth."

Deze woorden, ontleend aan Gen. 26 : 22 het laatste gedeelte, werden door Ds v. Gilst nog in het kort toegelicht.

De vijandige herders van Abimelech hebben de waterputten, reeds gegraven door Araham, toegestopt. Tot tweemaal toe graaft Isaac 'n nieuwe put, doch een-en andermaal wordt hierover hevig getwist. Maar als ten derde male ec; n put gegraven en levend water gevonden is en de vijandige herders hierover niet twisten, vloeit de dankbaarheid van Isaacs lippen in het woord „Rehoboth".

De historie van het bijzonder onderwijs kent ook het dichtstoppen van de putten, de tegenstand en het niet dulden, dat het zuiver onderwijs zal worden gebracht, gegrond op de leer van vrije genade.

Maar altijd weer verwekte God mannen, die nieuwe putten hebben gegraven, zodat Gods Woord ook op het gebied van onderwijs weer in ere kwam.

Denk slechts aan Luther en Calvijn en ook aan de besluiten van de Synode te Dordrecht in 1618-'19, op grond waarvan scholen werden gesticht, waar de Bijbel de eerste plaats innam. En als Gods Woord in ere bleef, ging het goed, maar steeds waren er de vijanden, die de putten toestopten

Denk maar aan de tijd van de revolutie, waar men rond de vrijheidsboom danste en zong van „vrijheid - gelijkheid en broederschap".

Maar gelukkig! In 1920 werden de scholen van de knellende banden bevrijd en de rechten der bijzondere scholen erkend met de voordelen, daaraan verbonden.

Ook bijzondere scholen konden verrijzen met rijkssubsidie, als de kroon op een strijd van tachtig jaren met onnoemelijke offers aan geld en goed.

En het zijn niet alleen onze bezwaren tegen de openbare scholen, ook tegen vele bijzondere scholen gaan onze bezwaren, aldus spr. Vandaar de strijd van jaren lang. Ons grootste bezwaar is de loochening van de doodstaat onzer kinderen, aan wie maar al te lichtvaardig op grond van de doop een vermoedelijk hemelburgerschap wordt toegekend. Ook hier staat nog in de volle omvang van zijn betekenis het Schriftwoord: „Tenzij iemand wederom geboren worde, hij kan het koninkrijk Gods niet ingaan."

Dit blijft onverminderd van kracht, ook voor onze kinderen.

De Heere heeft ruimte gemaakt. Wij kunnen nu al onze kinderen in ons eigen schoolgebouw onderbrengen. Zij het echter niet alleen de uitwendige wasdom, die ons verblijdt; moge er bovenal die wasdom zijn van het geestelijk gehalte, die nederwaarts wortelen schiet en opwaarts vruchten voortbrengt.

De Heere bekwame het personeel tot de taak, die het te vervullen heeft, inzonderheid het hoofd der school.

Het trof mij nog, aldus spr., toen ik las van Luther, hoe hoog hij het onderwijsambt aanslaat.

Ter illustratie hiervan citeerde spr. enkele kernachtige volzinnen van de grote hervormer.

Na de onderwijzers en onderwijzeressen getrouwheid te hebben toegewenst en de begiftiging met Gods Geest, besloot Ds v. Gilst dit inleidend woord en eindigde met dankgebed.

Van de inspecteur van het lager onderwijs, die verhinderd was aanwezig te zijn, werd een schrijven voorgelezen, waaraan Ds van G. woorden van erkentelijkheid toevoegde voor zijn bijstand in de bouw van de school.

Op hartelijke wijze werden B. en W. door Ds v. Gilst toegesproken en de grote erkentelijkheid vertolkt voor de betoonde volle medewerking. Daarbij werd de wens gevoegd, dat de Heere Zijn zegen mocht geven in alle ambtelijk werk, dat door hen voor de burgergemeente wordt verricht.

Vervolgens werden woorden van dank gericht tot de architect, de heer v. d. Linden, die op zulk een voordelige wijze heeft gewerkt.

De Heere bekwame U voor Uw arbeid en geve tJ het grootste voorrecht zelf als een levende steen te worden toegevoegd aan het onwankelbaar Godsgebouw, aldus spr.

Ook de aannemers, de heren Bossenbroek-Wieberdink werd dank gebracht voor de wijze waarop het werk is uitgevoerd.

Ten slotte sprak Ds v. Gilst een hartelijk dankwoord tot alle afgevaardigden en aanwezigen voor hun belangstelling, inzonderheid tot Ds van Stuijvenberg, predikant van de naburige Geref. Gemeente te Nunspeet.

En hiermede, aldus Ds v. Gilst, verklaar ik het nieuwe schoolgebouw voor geopend.

Gelukwensen

Namens B. en W. sprak de Burgemeester enkele woorden van gelukwens. Ook hij memoreerde de gelijkstelling van het bijzonder met het openbaar onderwijs, daarbij gewag makend van het vele en baanbrekende werk door de voortrekkers van het bijzonder onderwijs, van welke arbeid wij de vruchten nog plukken.

U heeft een prachtige school. Dat die tot in lengte van jaren moge bestaan is mijn wens en ook dat het onderwijzend personeel moge werken naar de beginselen, zoals die in Gods Woord verankerd zijn, zo besloot spreker.

x De architect, de heer v. d. Linden, sprak eveneens zijn beste wensen uit voor het onder zijn leiding tot stand gekomen schoolgebouw en bedankte aannemers en onder-aannemers voor de preciese en vlotte afwerking van de gehele bouw.

Namens de Geref. Gemeente van Nunspeet sprak Ds Van Stuijvenberg. Wij hebben, zo merkte spr. op, wel een vereniging en een bestuur, maar geen school. Daarin zijt gij zeer bevoorrecht. Wij hopen, dat het goede voor de jeugd mag worden gezocht. De Heere geve U bij de voortduur vooral het oog op de jeugd te houden.

Zien wij, wat God doet en gedaan heeft in Christus Jezus, Zijn Zoon, aan zondaren, ook aan de jeugd, dan hebben wij nog moed om verder te gaan, ook al zien we alle bezwaren, die er cle jeugd in de weg worden gelegd in de wereld.

De ware kerk van Christus worde ook uit dit alles gebouwd.

Ouderling J. v. d. Hardenberg, voorzitter der school zou een slotwoord spreken, doch was daartoe door heesheid niet in staat.

Op zijn verzoek werd staande gezongen Ps. 74 : lf> :

„Hoe menigmaal hebt g' ons Uw gunst betoond."

Ds school

Van de geboden gelegenheid de nieuwe school te bezichtigen werd een zeer druk gebruik gemaakt.

Elspeet is dan ook een fraai schoolgebouw rijker «geworden.

Behalve drie lokalen, waar licht en lucht volop kunnen binnendringen, is alle aandacht besteed aan de hygiëne, o.a. stromend water, wat op cle Veluwse scholen tot op heden een luxe was.

Hoewel nog niet geheel gemeubileerd, viel ons zeer op de stijlvolle spreekkamer van de „bovenmeester", direct bij de hoofdingang.

Nogmaals, een schoolgebouw, waaraan alle zorg is besteed.

Zij nog opgemerkt, dat deze nieuwe school, die onder leiding staat van de heer S. van Marion, de 3Vs jaar lang gebruikte noodschool aan de Vierhouterweg vervangt. Ook was tot nu toe een klas ondergebracht in de voormalige openbare school.

Een blijde gebeurtenis en een blijde ure voor de Geref. Gemeente van Elspeet.

Met opzet geven wij dit verslag een plaats in ons blad om vooral bij onze jonge mensen een juist begrip en liefde voor het onderwijs op onze eigen scholen te kweken.

Wat al wordt er niet gedaan, voornamelijk door onze leraars en ambtsdragers om onze kinderen het onderwijs te doen geven op eigen scholen.

Helaas zijn er nog vele onzer Gemeenten, die het voorrecht, een eigen school te bezitten, missen, maar toch is er een regelmatige vooruitgang.

Jongens en meisjes! bestudeer ook eens de schoolstrijd die er ten behoeve van het bijzonder onderwijs is geweest.

Het is goed hiervan reeds in de jaren van de rijpere jeugd kennis te nemen en hiervoor echte waardering te krijgen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.