+ Meer informatie

G. FINANCIËN EN PUBLICITEIT

4 minuten leestijd

1. FINANCIËN

De synode besloot:

1. de door de quaestor voorgelegde begroting voor de jaren 2005–2007 vast te stellen, met inachtneming van de in het commissierapport vermelde aanpassing en hem te machtigen tot het doen van uitgaven tot de geraamde bedragen en hem opdracht te geven de quaestores van de particuliere synodes mee te delen dat de bijdrage voor de jaren 2005–2007 vastgesteld is op € 2,20 per (doop)lid per jaar en hen te verzoeken deze bijdrage voor 1 juli van elk jaar over te maken;

2. de jaarrekeningen 2001–2003 van alle kashoudende deputaatschappen goed te keuren en deze deputaatschappen decharge te verlenen van hun financieel beheer over deze jaren;

3. de instructie voor het samenstellen van jaarrekeningen van kashoudende deputaatschappen goed te keuren (bijlage deputatenrapport);

4. de kashoudende deputaatschappen op te dragen hun jaarrekening van het voorgaande jaar in een synodejaar vóór 1 april en in andere jaren vóór 1 juni over te leggen aan deputaten financiële zaken;

5. het curatorium en deputaten-financieel voor deTUA opdracht te geven de begrotingen daar waar mogelijk zodanig aan te passen dat de synode van 2007 niet voor een ongewenst grote verhoging van de gevraagde bijdrage uit de kerken komt te staan;

6. deputaten-financieel voor de TUA op te dragen zowel de financiële middelen als de bescheiden van het stimuleringsfonds over te dragen aan deputaten studie- en stimuleringsfonds;

7. deputaten voor kerkjeugd en onderwijs op te dragen

a. zich te bezinnen op de financiering van het jeugdwerk;

b. in overleg met CGJO en LCJ te zoeken naar andere vormen van financiering van het jeugdwerk;

c. de synode van 2007 te dienen met een voorstel;

8. deputaten voor de buitenlandse zending op te dragen de stichting Domus uitsluitend te gebruiken voor het doel waarvoor deze is opgericht en dit in de jaarrekeningen tot uitdrukking te brengen, zodat consolidatie daarvan met de jaarrekening van deputaten op een eenvoudige wijze mogelijk wordt;

9. deputaten voor de buitenlandse zending op te dragen de statuten van de ten behoeve van het werk in Mozambique opgerichte stichting ter beoordeling aan deputaten financiële zaken voor te leggen en deze te verzoeken haar bevindingen daaromtrent aan de volgende synode te rapporteren;

10. de kerken die in jaren 2001–2003 niet voldeden aan de vastgestelde minimumbijdragen schriftelijk te vermanen;

11. de minimumbijdragen van de kerken aan de deputaatschappen voor 2005, 2006 en 2007 vast te stellen op de volgende bedragen per (doop)lid per jaar:

12. de kashoudende deputaatschappen:

a. te informeren over de voor hen vastgestelde minimumbijdragen per (doop)lid per jaar;

b. op te dragen hun begrotingen voor de jaren 2005, 2006 en 2007 op de vastgestelde minimumbijdragen per (doop)lid af te stemmen en voor 1 april 2005 de aangepaste begroting over te leggen aan deputaten financiële zaken; interen op het vermogen beneden de daarvoor geldende norm is niet toegestaan;

c. te machtigen tot het doen van geraamde uitgaven binnen de aldus gecorrigeerde begrotingen;

13. alle kashoudende deputaatschappen op te dragen de bijdrage die deze deputaatschappen voorstellen aan de generale synode 2007 (voor de periode 2008–2010) vast te stellen met inachtname van de volgende drie factoren:

a. de inflatiecorrectie welke door deputaten financiële zaken eind 2006 zal worden bekend gemaakt;

b. de hoogte van het vermogen conform de daartoe bepaalde regeling;

c. nieuw beleid kan uitsluitend worden overwogen in het kader van het verminderen of afbouwen van bestaand beleid;

14. deputaten financiële zaken op te dragen eind 2006 aan alle kashoudende deputaatschappen de inflatiecorrectie mede te delen;

15. bij de kashoudende deputaatschappen er op aan te dringen dat de jaarrekeningen voor het jaar 2006 en de begrotingen voor de periode 2008–2010 uiterlijk 1 april 2007 bij deputaten financiële zaken worden aangeboden;

16. voor accountantskosten voor de jaren 2004, 2005 en 2006 een bedrag van € 63.070,--(incl. BTW) te voteren;

17. de begroting van deputaten landelijk kerkelijk bureau goed te keuren.

2. VOORLICHTING AAN DE KERKEN

De synode besloot:

deputaten financiële zaken op te dragen op zo kort mogelijke termijn de kerken te dienen met een eigentijdse folder, waarin inzichtelijk wordt gemaakt aan welke doelen de door de omslagen bijeengebrachte gelden worden besteed. Daarbij dient in het bijzonder aandacht te worden gegeven aan die kassen die doorgaans publicitair in de schaduw blijven. Deze folder dient tot de volgende synode voor de kerken en kerkleden beschikbaar te zijn. Deputaten zullen bij het uitvoeren van deze opdracht zoveel als mogelijk gebruik maken van ter zake kundige vrijwilligers uit de kerken.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.