+ Meer informatie

VOLBRACHT

Het is volbracht, Johannes 19:30m

6 minuten leestijd

Goede Vrijdag! Jezus sterft aan het naakte kruis. Hangt naakt aan het kruis. Iedereen kan Hem vandaag zien sterven. Zijn dood is bitter, smadelijk en verachtelijk. Velen wenden het hoofd af. In feite nu nog. Het is inmiddels wereldkundig dat de gekruiste Christus de Joden een ergernis en de Grieken een dwaasheid is.

Iedereen schudt zijn wijze hoofd om Hem. Wat van Jezus te denken? Wat van zijn werk te zeggen? U bent er achter denkt u? Ja, het is mislukt! Stil! Eer Hij de laatste teug drinkt, wil Hij nog iets zeggen. Hij bundelt Zijn laatste krachten. Tot stervensklachten? Neen, het hoge woord moet er uit. Het was een woord dat leefde in zijn hart en nu brandt het op Zijn koortsige lippen. Hij moet het kwijt. Want ook is waar: genade is op Zijn lippen uitgestort! Vol kracht klinkt het over Golgotha: Het is volbracht!

Het hoge woord is er uit. Het is een weloverwogen woord. In het oorspronkelijke slechts één woord. In één woord zegt Jezus alles. In de wereld heeft men veel woorden nodig voor een onbenullige zaak. Grootspraak noemen we dat. Wij zeggen zo graag „Ik". Maar als ik zoveel waard is als nul voor God, reken dan maar uit hoeveel duizend maal nul is. Nul!

Jezus zegt niet: Ik heb volbracht, maar „het is volbracht". Weloverwogen, zoals we al zagen. Hij is niet de grote man, boven op de top, waar niemand bij kan. Hij hangt vandaag onder de kleinen, onder de armen en ellendigen. Hij spreekt als Knecht die Gods gemaakt bestek te volgen had. Hij stierf onder moordenaren. Dat woordje „onder" moet u maar heel letterlijk nemen. In de betekenis van de belijdenis: nedergedaald ter helle!

Het is volbracht! 't Woordje is zeer algemeen. Tegelijk ook allesomvattend. Hij heeft Gods eeuwig heilsplan uitgevoerd. Het woordje „het" slaat op Gods eeuwige Raad tot verlossing. Gods welbehagen is volbracht. De deugden des Vaders zijn heden verheerlijkt. Recht en liefde Gods zijn aan het licht gebracht. De Schriften zijn vervuld. De dienst der offeranden volbracht. De eisen der goddelijke Wet zijn voldaan. Aan het recht Gods voldoening geschonken. Vergeving van zonden verworven. Volbracht betekent vooral: het doel is bereikt. Welk doel? Dat de Vader gesteld had. Verzoening door voldoening. Nu kan de Vader Hem aannemen. Hem en Zijn werk.

Het is volbracht! Zo jubelt dit woord door de hemel. Op hetzelfde ogenblik dreunt het in al zijn volstrektheid door de hel. Hij heeft de kop van Satan verslagen in de beslissende strijd op leven en dood. Volbracht betekent voor de duivel: verloren! De zonde die Immanuel nagelde aan het hout, is door Hem aan het kruis gehecht en gedood. De dood van Christus is de dood van de dood. Christus heeft Zijn strijd gestreden.

Het is volbracht! Ook op aarde wordt het vernomen. Hier wordt het verkondigd tot onze enige troost in leven en in sterven. Het behoud van zondaren wordt geproclameerd vanaf het kruis, door stervende lippen van Jezus. Stamelende tongen van dienaren, die niet anders willen weten dan Jezus Ctirlstus en Die gekruist, zeggen het voort, tot op de dag van heden. Het Woord drupt als een balsem in het hart van verbrijzelde zondaren en... het wordt geloofd in de wereld.

Voor velen is het helaas geen vraag; nooit geweest trouwens. Het is haast een vanzelfsprekendheid. Wat dwaas! Hoe kan genade ooit vanzelfsprekend zijn. Het klinkt zo aannemelijk als gezegd wordt: „Wij moeten toch geloven". Men wil niet horen van 's mensen verlorenheid en verdoemelijkheld voor God. Ze zijn als die Athener die zei: „Alle schepen die de haven van Athene binnenvaren zijn van mij". De man had in werkelijkheid nog geen holle boomstam om in te varen. Op die manier maakt men van Gods woord een leugen.

Het is volbracht! Eer we daar toch eens met hart en ziel „amen" op zeggen. Dat kan nooit vanuit een onwedergeboren hart, weet u! U vraagt: hoe lang moet de weg zijn, eer ik daar aan toe kom? Moet ik dan eerst.... Neen, ge moet niet eerst.

U niet, maar de Heilige Geest gaat aan het werk. Hij maakt ontdekkend plaats voor Christus. Hij schenkt een levend gezicht op onze ellende, het verloren-zijn, buiten God. Hij wekt een heilbegeerte naar verzoening met de Vader. Hij rukt de bedekselen van onze vroomheid weg. Hij doet ons neerbuigen in onze verlorenheid. Hoe zou een mens, vijand van God en vrije genade, het anders aan de weet moeten komen dat hij alleen door het volbrachte werk van Christus behouden moet worden. Berouw en bekering, zuchten tot God, vluchten tot Christus, geloof en gebed, zijn vruchten uit het volbrachte werk van Jezus. Maar we kunnen van dit alles niet onze Jezus maken.

De vraag is niet: zit het zo met mij wel goed? Maar ken ik Hem Die door de Geest en door het Woord in mijn hart spreekt: Het is volbracht. Dat is voor u die belijdt: „Ik heb het grondig verknoeid en bedorven". Nu hoeft u zelf niet meer voor voldoening te zorgen. Ik had het nooit kunnen volbrengen. Het is volbracht. Rust en vrede daalt in uw hart. De Geest past toe wat wij in Christus hebben. Nu strekt de bevende hand des geloofs zich uit en mijn vermoeide hart rust in Hem die ons van God geschonken is tot rechtvaardigheid en heiligmaking en tot een volkomen verlossing. Niet maar voor even, maar voor het leven is Jezus mijn volkomen Zaligmaker. Het is volbracht, is de belofte bij wijze van garantie voor dat andere woord met het uitzicht op de volkomen verlossing, als klinken zal: „Het is geschied! De zaligheid zij onze God Die op de troon zit en het Lam".

Goede Vrijdag! Die dag is alleen maar goed voor wie in Jezus' kruisdood meegekruisigd wordt. (Koopmans). Calvijn zegt ergens: „Er zijn mensen die zeggen: Als ik op de Heere zie dan kan het, maar zie ik op mijzelf dan is het onmogelijk. Mijn vriend, gij zegt twee goede dingen maar u moet ze in omgekeerde volgorde zetten". Doet u dat eens, dan houdt u Gods mogelijkheid over. Dan houdt u over: Het is volbracht. U hebt aan Jezus genoeg! Amen.

Nieuwe Tonge, ds. H. Visser

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.