+ Meer informatie

Veer Ochten-Druten eventueel opheffen

Voorstel G.S. Gelderland

3 minuten leestijd

(Van onze streekredactie) De veerdienjiten bij het veer Ochten-Druten zullen worden beperkt. Er zullen minder personeelsleden op de ponten dienst gaan doen. Het veerniaterieel zal worden ingekrompen. Dit zijn de voorstellen die GS van Gelderland doen aan provinciale staten in verband met de openstelling van de tolbrug bij Tiel (medio 1974) én de tolvrije brug bij Ewijk (begin 1976).

Het Provinciaal bestuur wijst er in zijn voorstel op dat men niet ineens tot inkrimping kan overgaan. „Het verdient aanbeveling", aldus GS, „om geleidelïjtk aan de diensten van het veerbedriji in te krimpen en de verdere exploitatie te laten afhangen van het effect van de openstelling van genoemde bruigigen". Zij stellen voor om met name het effect van de openstelling van de bruiggen te bezien en telkens ongeveer een jaar na de openstelding van een der bruggen een tussenbalans Op te maken. Deze fasering schept de mogelijikhéid tot bijsturing van de provinciale beleidvoornemens, indien dat noodzakelijk blijkt.

PLANNEN

De concrete plannen die voorlopig door GS van Gelderland zijn voorgesteld, hebben betrekking op een termijn van ongeveer vijf jaar.

Na de openstelling van de tolbrug over de Waal bij Tiel zal de dienstregeling bij het veer worden beperkt door het laten vervallen van de nachtdienst van 22-26 uur. Hierdoor kan het aantal personeelsleden worden teruggebracht van 29 tot 23 man. Ails gevolg van de openstelling van de tolbrug bij Tiel medio 1975 zal worden bekeken in welke mate het veerbedrijf moet worden voortgezet. Als wordt besloten dit niet Op te heffen, zal toch worden nagegaan hoe het personeelsbestand verder kan worden ingekrompen. Hierbij denkt men aan het varen met één pont en in de spitsuren met twee ponten. Met deze laatste maatregel kan het aantal personeelsleden verder worden teruggebracht van 23 tot 18 man.

Vóór januari 1977 zal weer worden bezien, wat het effect zal zijn bij de ingebruikneming van de brug bij Ewijk.

Door Gedeputeerde Staten van Gelderland wordt op het ogenblik gezocht naar wegen om de betrokken personeelsleden na hun afvloeiing hetzij bij deze provincie, hetzij bij de overheid in een passende werkkring herplaatst te krijgen.

MATERIAAL

Het materiaal van het provinciale veer bestaat moimenteel uit twee Ideine ponten, de ,,Ochten I en II" (bouwjaar 1956 en 1958) en een grote pont de „Ir. Mols". Dit materiaal is meer dan voldoende om in de nieuwe situatie het aanbod van het verkeer te kunnen verwerken. Nu doet zich echter de mogelijkheid voor om meer eenheid in het veermateriaal te krijgen, omdat de „Stad Tiel" - het zusterschip van de Ir. Mols kan worden overgenomen. Dit heeft voordelen heeft, omdat reparatie en onderhoud door gelijkheid van motoren eenvoudiger wordt.

Bij eventuele opheffing van het veer dan gedeeltelijks beperkinig van de veerdiensten, delen GS mee, dat er in de provincie diverse gegadigden zijn, die serieuze belangstelling voor de veren tanen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.