+ Meer informatie

RECENSIES

7 minuten leestijd

Pieter Boersema en Stefan Paas (red)., Onder spanning. Een veelzijdige kijk op veranderingen in kerk en samenleving. Uitg. Kok, Utrecht 2011, 373 blz., € 19,90.

Dit boek is tot stand gekomen door samenwerking van theologen en sociale wetenschappers die verbonden zijn aan de Christelijke Hogeschool Ede. Met elkaar proberen zij een theoretisch kader te vinden van waaruit de hedendaagse ontwikkelingen in kerk en maatschappij bezien worden. Op zich klinkt dat misschien wat afstandelijk, maar het gaat hier wel degelijk om een belangrijk project. Wie loopt niet in de praktijk van het kerkelijke leven aan tegen allerlei hulpverleners die op hun eigen gebied wel deskundig zijn, maar totaal geen zicht hebben op, of rekening houden met Bijbel en geloof? Aan de andere kant kan het gebeuren dat ontkerkelijking van de grote steden al snel van allerlei theologische etiketten wordt voorzien, zonder daarbij te letten op inzichten uit de sociale wetenschappen. In deze bundel wordt een poging gedaan om een visie te ontwikkelen die zowel recht doet aan de theologische invalshoek als aan de sociale wetenschappen. Het komt erop neer dat alle wetenschappen gezien worden als deelnemers aan een rondetafelgesprek. Het voordeel daarvan is dat er een breed vlak wordt gecreëerd om met elkaar in gesprek te gaan. Elke inbreng is welkom en wordt op zijn merites beoordeeld - althans dat is de theorie. Het nadeel is dat er een gesprek ontstaat zonder ‘gespreksleider’ zodat niet helder wordt wat het gesprek concreet oplevert. Al te gemakkelijk gaan op deze manier verborgen belangen een rol spelen. Al ben ik met de uitkomst niet helemaal gelukkig, toch ben ik blij dat de verhouding theologie en andere wetenschappen doordacht wordt speciaal met het oog op de praktische vakken als prediking, catechese en pastoraat.

Corien Rietberg en Corjan Matsinger, Handboek voor kinder- en jeugdpastoraat. Uit. Buijten & Schipperheijn, Amsterdam 2012, 224 blz., € 18,90.

In de serie Werken in de kerk is er nu een nieuw deel verschenen over jeugd- en kinderpastoraat. Daarmee sluit dit deel aan bij de eerdere handboeken voor jeugdleiders en kinderwerkers. Een team van auteurs uit organisaties als Chris, De Hoop, Youth for Christ en Dit Koningskind, heeft medewerking verleend aan dit handboek. Gezien de achtergrond van de schrijvers, verrast het niet dat het boek een praktische insteek heeft. Er zijn achterin lijsten opgenomen met specifieke problemen en hulpverlenende instanties die daarbij kunnen helpen. Overzichtelijk is dit handboek wel, maar erg diepgravend niet. Een solide theologische visie over de plaats van kinderen en jongeren in de gemeente, over opvoeden en opgroeien vindt men hier niet.

Gerrie Ham-Willemsen (e.a.), Zorgen voor anderen. Hoe mantelzorgers in balans blijven. Uit. Boekencentrum, Zoetermeer 2011, 155 blz., € 10,-.

Veel mensen komen in een situatie terecht waarin zij zich gedrongen voelen mantelzorg te gaan geven aan anderen, zonder dat ze helemaal overzien waaraan ze beginnen. Zorg geven aan wie het nodig heeft, is zeer waardevol. Toch kan het ook een zware last worden waarover moeilijk wordt gepraat. In dit boek worden de verschillende kanten van mantelzorg belicht. Met wijsheid en met verstand van zaken wordt een begaanbare weg gewezen om zorg te bieden aan de naaste en tegelijk de eigen gevoelens serieus te nemen.

Maarten J. Verkerk, Bart Cusveller, Jan Hoogland en Maarten Vermeulen (red.), Scherp gezien. Film en christelijke filosofie, Buijten & Schipperheijn, Amsterdam 2011, 249 blz., € 19,50.

enken aan de niet te vermijden reclameborden, televisie en internet, maar óók aan de film. Zoals er literatuur is waarin diepe bestaansvragen en problematieken aan de orde gesteld worden, zo zijn er ook films waarin dat gebeurt. In dit boek schrijft een aantal filosofen uit de kringen van de reformatorische wijsbegeerte over films, die naar hun oordeel de moeite waard zijn. Dan gaat het dus niet om wat we noemen kijkplezier, maar om films waarin diepe bestaans- en cultuurvragen op een indringende manier aan de orde gesteld worden. We hoeven volgens de auteurs de Bijbelse boodschap dan niet te vergeten of verloochenen, maar het is eerder omgekeerd: Schepping, zondeval en verlossing zijn de woorden die ons toegang bieden tot de film, schrijft prof. dr. M.J. Verkerk. Omdat de diverse bijdragen telkens inzetten met een uitvoerige beschrijving van de betreffende film kan de lezer zich goed een beeld ervan en de beschouwingen erover begrijpen. Het is goed dat christenen deze wereld van de film onderzoeken en peilen. Een boeiend boek en ook nog eens fraai uitgegeven!

ds. J.M. Mudde (red), Informatieboekje 2012 voor de Nederlands Gereformeerde Kerken. Uitg. Buijten & Schipperheijn, Amsterdam 2012, 320 blz., € 10,90.

De Nederlands Gereformeerde Kerken vertoonden vorig jaar in ledental een lichte groei. Een verschil met onze kerken is dat er vanuit dit kerkverband vrijwel geen grensverkeer met kerken aan de ‘rechterflank’ van de gereformeerde gezindte plaatsvindt. Interessant is het jaaroverzicht, geschreven door ds. J.M. Mudde. Een belangrijk deel daarvan gaat over het thema ‘Israël’ en de NGK. Dat is breed opgezet: we vinden er ook een rondblik in over het gedachtegoed van verwante kerken op dit punt. Een enquête onder NG-predikanten geeft inzicht in de vraag hoe zij in doorsnee over ‘Israël’ denken. Dat varieert van de stellingname van wijlen ds. L.W.G. Blokhuis (chiliastisch) tot aan die van drs. H. de Jong (‘een uiteindelijk bekeerd Israël, opnieuw wonend in het beloofde land, ligt niet in de lijn van het Bijbelse toekomstperspectief’). Het geheel is uitermate interessant om te lezen. Maar ook wat ds. Mudde schrijft over de NGK en de Herziene Statenvertaling is verrassend. Daarnaast vindt u in dit boekje ook het hele ‘Akkoord voor kerkelijk samenleven van de Nederlands Gereformeerde Kerken - editie 2011’ opgenomen. Het is goed om ook daar eens kennis van te nemen, zeker omdat heel wat kerken met een CGK samenwerken.

Lody van de Kamp, Dagboek van een verdoofd rabbijn. Persoonlijke notities bij een politieke aardverschuiving. Uitg. Boekencentrum, Zoetermeer 2012, 155 blz., € 16,90.

Zoals bekend haalde het wetsvoorstel van de Partij voor de Dieren om over te gaan tot een verbod op ritueel slachten in de Tweede Kamer een meerderheid. Een ogenschijnlijk tolerant Nederland biedt geen ruimte meer voor een godsdienstige gewoonte die onder meer voor Joden van groot belang is. Opnieuw wreekt zich het gelijkheidsdenken dat als een ware gesel over ons land trekt. Rabbijn Van de Kamp vertelt in dit boek hoe hij heel dit gebeuren beleeft. De rustige uitleg die hij keer op keer geeft van het koosjer slachten blijkt in steeds bredere kringen aan dovemansoren gezegd. Zijn conclusie is: ‘Het praktiserend Jodendom, waarvan koosjer slachten een onmisbaar deel is, moet verdwijnen. Dat is het signaal uit de Tweede Kamer’. Ondanks het feit dat dit bij hoog en laag ontkend wordt, vrees ik dat Van de Kamp gelijk heeft. En er staan nog een paar zinnen in dit boek die tot nadenken stemmen: ‘En het christendom? Ja, ook dat zal moeten verdwijnen. De seculiere krachten zijn echter nog niet in staat om het christendom ook al aan te pakken. Daarvoor is kerkelijk Nederland nog te groot. Dus wordt er begonnen met de kleinere groeperingen zoals Jodendom en islam’. Als dit waar is, wanneer hebben we dat eerder gehoord in de geschiedenis van Europa?

dr. John Owen, Als zonde mij omringt. Uitg. de Banier, Apeldoorn 2012, 128 blz., € 14,90.

De Puritein John Owen schreef in de 17e eeuw een indrukwekkende verhandeling over de doding van de zonde in het leven van Gods kinderen. De rode draad van zijn boek is samen te vatten in de volgende woorden: ‘Dood de zonde. Maak het uw dagelijks werk. Doe dat zolang u leeft. Staak dit werk nooit. Dood de zonde of ze zal u doden’. Voortdurend wijst Owen op het kruis van Christus. Alleen als wij Christus’ gerechtigheid als de onze aannemen door het geloof, zal de Heilige Geest Zijn zondevernietigend werk in ons volvoeren. De Puriteinen waren kenners van het menselijk hart, en ze wisten het juiste medicijn voor allerlei zielenkwalen toe te dienen. Het lezen van dit boek zal veel voor u betekenen in uw persoonlijk geestelijk leven, maar u vindt hier ook een instrumentarium om u toe te rusten om huisbezoek echt ‘zielenbezoek’ te laten zijn.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.