+ Meer informatie

Verenigingsnieuws

8 minuten leestijd

RING LEIDEN

VERSLAG van de Ringvergadering gehouden Zaterdag 20 Jan. te Den Haag.

Om 4 uur opende de waarn. voorz. de heer Schipaanboord te Leiden de vergadering met het laten zingen van Ps. 3 : 1. Na in gebed te zijn voorgegaan las hij Ps. 94. In zijn openingswoord sprak de voorz. de wens uit dat wij in liefde en eensgezindheid samen mochten zijn om Gods Woord te onderzoeken, wat toch alleen wijs kan maken tot zaligheid. Velen in onze dagen maken zich op om zich te verlustigen in sport en spel, maar aan het onderzoek van Gods Woord wordt schier niet gedacht. Met de wens dat wy ons mochten benaarstigen ook in deze weg welke de Heere ons nog openlaat, Zijn Woord te onderzoeken, achtte de voorz. de vergadering geopend.

De secr. leest de notulen van de vorige vergadering welke behoudens een kleine verandering werden goedgekeurd en getekend.

Hierna krijgt vr A. Snijders uit 's-Gravenzande het woord, die zijn inleiding hield over de ondergang van Korach, Dathan en Abiram n.a.v. Num. 16.

Inleider verhaalde kort maar zakelijk hoe deze mannen wilden grijpen naar het bestuur van het volk Israëls. Zij toch kwamen tot Mozes met de vraag laat ook ons en anderen Priester zijn, daar zij ook heilig zijn. Doch Mozes zegt; Komt morgen met de wierookvaten en God zal zelf kiezen wie dienen zal.

Inleider merkte terecht op dat hier van heiligheid geen sprake was maar enkel vernetele trots en hoogmoed. Doch de Heere toonde Zijn ongenoegen hier over en deed deze opstandigen levend ter helle varen. Ook de 250 mannen die stonden om te offeren werden door het hemelvuur getroffen en gedood. Alzo zien wij hoe de Heere het opnam voor Zijn knechten. Na een aangename bespreking werd dit eerste gedeelte der vergadering beëindigd.

Nadat de vergadering heropend was met het zingen van Ps. 84 : 6, verkreeg vr. C. Mekking uit Leiden het woord die zijn onderwerp hield over Calvijn te Genève. Calvijn en zijn vriend Nic. Cop predikten daar uit de bergrede. Zalig zijn die treuren, want zij zullen vertroost worden. Alras moesten zij vluchten daar het lijnrecht tegen de Roomse leer inging. Calvijn vluchtte naar Bazel en werkte aldaar aan zijn door ons zeer gewaardeerd boek, de Institutie. Doch zijn hart trok naar Parijs, alhoewel hem ook die stad ontzegd was. In 1536 werd de grote zege op Rome behaalt en hadden onze Reformatoren het bewind in handen. Vele publieke huizen werden gesloten en Calvijn trad in zijn bestuur streng op. Ook in Bern kwam het volk meer in beroering. Zo erg was de tweedracht dat zelfs het Avondmaal, wat bediend stond te worden niet kon doorgaan.

In 1564 overleed Calvijn zeer zwak naar het lichaam, doch sterk in de Heere. Hij toch heeft gestaan en gestreden als een dienstknecht die zich van zijn roeping wel bewust was. Door zijn geschriften is zijn nagedachtenis nog in grote ere. Op zijn graf kon men dan ook deze woorden lezen: „Soli Deo Gloria: „God alleen zij d' eer." Over dit keurig gesteld onderwerp werd nog enige tijd aangenaam gediscussieerd.

De voorz. dankte beide inleiders nogmaals voor hun . geleverd werk. Deze gezellige en leerzame vergadering werd op verzoek van de voorz. door ouderling Verweij uit Den Haag met dankgebed gesloten, nadat nog was gezongen Ps. 25 : 6.

De secretaris, W. VERHOEKS

NIEUW BEIJERLAND

VERSLAG van de jaarvergadering der Naaivereniging „Tryfena" te Nieuw Bejjerland.

De voorzitter van deze avond, ouderling de Heer, opent de vergadering met het laten zingen van Ps. 119 vrs. 2, leest Ps. 112 en gaat voor in gebed. Hij heet alle aanwezigen hartelijk welkom, en spreekt een kort openingswoord over het doel der vereniging, namelijk het werk der barmhartigheid.

Notulen, jaarverslag en financieel verslag worden onder dank goedgekeurd.

Een ingekomen schrijven van de heer Lamoré te Zeist, oprichter der Vereen, wordt voorgelezen.

De aftredende bestuursleden worden met grote meerderheid herkozen.

Mej. J. v. d. Stelt leest daarna haar onderwerp, getiteld: „Cornelius".

Mej. S. Nobel een gedicht „de beloofde Dominee".

De jongere Meisjes Vereen, en de J.V. brengen daarna hun felicitaties over, waarna de Vereen, staande wordt toegezongen Ps. 122 : 3.

In de pauze is gelegenheid het gemaakte werk bezichtigen en wordt een kopje koffie aangeboden. te

Vervolgens leest mej. T. Bijl haar onderwerp „Charlotte de Bourbon". voor

Mej. P. Huisman leest een gedicht voor van wijlen Ds Ledeboer, terwijl de pres. Mevr. Hardon-Kievit ons iets doet horen over „Het kleed dat wij dragen."

Nadat de pres. nog een kort opwekkend woord heeft doen horen laat de ere-voorzitster mej. van Bochove zingen Ps. 119 : 17 en dankt de voorzitter, ouderlingde Heer alle opgekomenen voor hun belangstelling, de spreeksters voor hun keurige onderwerpen en sluit deze geslaagde avond met dankgebed.

RING GOUDA

VERSLAG van de Ringvergadering gehouden op 31 Januari 1951.

Om half acht opende de voorz. dhr H. Hoogendoorn de vergadering met het laten zingen van Ps. 65 : 5 en gebed, waarna hij Plandelingen 16 : 13—34 las.

De notulen werden onveranderd vastgesteld.

In een kort welkomstwoord bepaalde de voorz. ons bij de donkere tijden die we beleven en het grote voorrecht ons geschonken, doordat we ongestoord Gods Woord kunnen onderzoeken.

Als eerste inleider van deze avond behandelde vriend Boer van Oudewater „Paulus 2e Zendingsreis". In dit onderwerp bracht inleider naar voren de aanleiding tot Paulus' prediking in Europa, daarna de bekering van Lydia en de stokbewaarder en ten laatste Paulus' verblijf te Athene en Corinthe. Verschillende vragen werden gesteld en beantwoord.

Na de pauze behandelde vr. v. d. Klis van Gouda „Petrus Datheen". Inleider schetste uitvoerig het leven van deze prediker. Hoewel bestemd om géestelijke te worden in Rome's kerk werd hij een vurig prediker deihervorming. Inleider bracht naar voren het vele werk van Datheen voor de hervorming en ook de geschriften door hem nagelaten o.a. de Psalmen welke bij velen geliefd zijn. Ook deze vriend kreeg enkele vragen te beantwoorden. Beide inleiders ontvingen een woord van dank.

Hierna sloot ouderling Bos van Boskoop de vergadering met dankgebed nadat men vooraf gezongen had Ps. 121 : 1.

DORDRECHT

DORDRECHT Het adres van de secretaris der J.V. „Nehemia" te Dordrecht is iets gewijzigd en luidt thans als volgt: N. de Deugd, Rechte Zandweg 63, Dubbeldam.

WOLPHAERTSDIJK

Het secretariaat van de J.V. der Geref. Gem. te Wolphaertsdijk berust nu bij C. Breeweg, Veerweg B 5. (voorheen P. Snoep, Veerweg B 54.)

GIESSENDAM

De J.V. „Timotheus" en de Meisjesvereen. „Lydia" hopen D.V. Maandag 26 Februari een gecombineerde jaarvergadering te houden in het kerkgebouw der Gereformeerde Gemeente alhier.

AMSTERDAM-CENTRUM

D.V. Woensdag 28 Februari hoopt voor de J.V. „Timotheus" der Geref. Gem. de Weleerw. Hoer Ds K. de Gier van Lisse een rede te houden.

Deze rede draagt als opschrift: „Tamar".

WOLPHAARTSDIJK

VERSLAG van de 15e jaarvergadering der J.V. „Onderzoekt de Schriften", gehouden op 2 Febr. jl. in het kerkgebouw.

Ouderling Bosschaart opende deze vergadering. Gezongen werd Psalm 119 : 1, gelezen Spreuken 14, waarna dhr Bosschaart in gebed voorging. Naar anleiding van het voorgelezen hoofdstuk sprak hij zijn openingswoord.

HET BESTUUR.

De voorzitter der J.V. nam nu de leiding over, deze dankte ouderling Bosschaart voor zijn ernstig openingswoord.

De secretaris las de notulen en het jaarverslag. Het ledental was heel wat verminderd. De penningmeester deelde in zijn verslag mee, dat er een batig saldo was van ruim ƒ 100.—.

Het eerste onderwerp werd ingeleid door D. Eggebeen. Dit handelde over „De val". Duidelijk schetste inleider de heerlijke staat voor de val, dan de val zelf en eindelijk de treurige gevolgen van de val. Een leerzame bespreking volgde.

Na de pauze las een oud-lid der J.V. dhr A. Hoogerland een gedicht over „Harnan en Mordechai.

Het tweede onderwerp werd verzorgd door C. Breeweg, nl. „Stadhouder Koning Willen III." Ook hier kwamen verschillende vragen op los.

Na de 2e pauze spraken de afgevaardigden van de verenigingen van Aagtekerke, Borssele, 's-Gravenpolder, Terneuzen, Vlissingen en Krabbendijke en de Zangver. te W'dijk hun gelukwensen uit, terwijl schriftelijke gelukwensen werden voorgelezen van dhr v. d. Vlis, dhr Moerland, beiden oud-voorzitters, en van de ringsecretaris, dhr Baaijens. Vr. W. Dekker las nog een gedicht voor „Naar Huis".

Nadat de voorzitter allen had bedankt voor de medewerking en belangstelling, sprak ouderling Dekker een ernstig slotwoord en ging na het zingen van Psalm 89 : 7 voor in dankgebed.

ZEIST

D.V. 2 Maart a.s. hoopt de J.V. en K.V. „Soli Deo Gloria" te Zeist een gezamenlijke jaarvergadering te houden.

Deze vergadering wordt geopend en geleid door onze Ere-voorzitter Ds A. Vergunst.

Naast de gebruikelijke jaarverslagen zullen o.m. de volgende onderwerpen behandeld worden:

Gew. Gesch. „Debora" door vr. H. van Dam; Vrij onderwerp „De tijd van Maleachi tot Christus" door Kees v. d. Broek en een onderwerp door R. Plomp over „Jodocus Lodenstein."

Vergadering zal plaats vinden in het kerkgebouw der Geref. Gem. Torenlaan 38 te Zeist en vangt aan nam. 7.30 uur.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.