+ Meer informatie

TER OVERWEGING

8 minuten leestijd

M. Weggemans, Broers rouwen ook. Verhalen van broers over verlies van een broer of zus. Uitg. Kok Kampen 2009, 301 blz., € 18,50.

Vanuit de gedachte dat er te weinig aandacht in onze samenleving is voor het rouwproces van broers en zussen, heeft de schrijfster een verzameling verhalen samengesteld over deze schokkende levenservaring. Het lijkt erop dat er over de manier van rouwen van broers nog minder bekend is dan van het rouwproces van zussen. Eens te meer komt in deze verhalen naar voren hoe nauw de banden zijn tussen kinderen in een gezin en dat zulke banden levenslang invloed hebben.

I. Plantinga-Kalter, De gereedschapskist van de gemeenteopbouwer. Een inleiding op gemeenteopbouw. Uitg. Buijten & Schipperheijn Amsterdam 2009,100 blz., € 15,-.

In kort bestek biedt dit boek een overzicht van actuele literatuur over gemeenteopbouw. Verschillende stromingen en trends worden behandeld, maar ook de theologie erachter komt in beeld. Voor ambtsdragers en geïnteresseerde gemeenteleden is het literatuuroverzicht achter in het boek van grote waarde. Niet alleen wordt verwezen naar andere boeken, maar er wordt een korte beschrijving gegeven van de inhoud van de bekendste titels. De kracht van dit boek is de ‘helicopterview’ die wordt geboden. Wie zich verder in deelonderwerpen wil verdiepen wordt doorverwezen.

R. Reeling Brouwer, W. Kloppenburg e.a. (red.), Om te gedenken. Over de noodzaak van liturgie. Uitg. Kok Kampen 2009,144 blz., € 18,50.

Deze bundel uit de serie Om het levende Woord, bevat opstellen over liturgie. Er is niet een gemeenschappelijk thema dat door alle auteurs behandeld wordt. Hoe verschillend de opstellen ook zijn, ze geven wel een inzicht in de actuele discussies op het gebied van liturgiek. Boeiend zijn de bijdragen die zich bezighouden met de vraag welke Bijbelse elementen in de liturgie fundamenteel zijn. Een ander opstel houdt zich bezig met de vraag naar het liturgische grondpatroon in de oude kerk. De bezinning op deze en andere vragen laat zien hoe onmisbaar liturgie is.

Ds. J. Westerink, Mensen rondom Paulus. Uitg. Den Hertog Houten 2009, 218 blz., € 15,90.

In dit boek worden mensen uit de schaduw gehaald die in het leven van Paulus een rol hebben gespeeld: zijn ouders, Gamaliel, Ananias, Sergius Paulus, Silas, Lydia, het meisje met de pythongeest en zo nog een aantal, 30 in getal. U ziet: er zijn heel bekende bij, maar er zijn ook minder of zelfs onbekende bij (in het laatste hoofdstuk is er zelfs niemand bij hem, wat mensen betreft… alleen de Here). Toch komt u hen allemaal tegen, wanneer u de Bijbelse geschiedenis volgt. Ds. Westerink gaat de Schriften na op de vraag waar ze nog meer voorkomen, hij combineert de Bijbelteksten - op een knappe manier - en komt tot een ‘geestelijke inkleuring’ van hun levens. Dat levert mooie en vaak verrassende portretten op, maar ds. Westerink zou zichzelf niet zijn, wanneer hij ons ook niet een geestelijke spiegel voor zou houden. Bemoedigend, vermanend… al naar gelang aard en toon van het hoofdstuk. Alle hoofdstukken worden trouwens afgesloten met enkele gespreksvragen, zodat het boek zich ook goed laat gebruiken in een gespreks/Bijbelkring.

Ds. J.M.D. de Heer, De evangelische beweging. Uitg. Den Hertog Houten 2009, 196 blz., € 15,90.

Ds. De Heer kreeg zijn eerste echte kennismaking met de evangelische beweging(en) in de periode dat hij kerknieuwsredacteur was bij het Reformatorisch Dagblad. Er was veel wat indruk maakte, er was ook veel dat weerstand opriep. In de loop der jaren is hij het allemaal blijven volgen, en dit boek is daarvan het resultaat. Hij heeft er een open oog voor dat deze ‘wereld’ velen, oud en jong, aantrekt. Tegelijk komen er ook mensen door in verwarring. Hij tracht Bijbelse kaders aan te reiken om ‘goed en verkeerd’ te kunnen onderscheiden, waarbij er meer ‘verkeerd’ is te noemen dan ‘goed’. Er is veel wat te onderstrepen valt in dit boek. Toch bekroop mij soms de vraag: doet de auteur deze mede-christenen (want dat zijn het toch?) nu helemaal recht? Wanneer men zich confronteert met de kloof tussen evangelischen en gereformeerden over het verstaan van de doopgegevens in de Schrift (blz. 37), dan komt men er toch niet door te verwijzen naar de belijdenisgeschriften? Dat is nu juist in die confrontatie het springende punt: dat men ‘aan de andere zijde’ deze niet als verbindend ziet. Dan moet men in het gesprek ook echt terug naar het sola Scriptura, hoe lief men zelf de belijdenisgeschriften ook heeft (en die liefde deel ik van harte)! De auteur is trouw aan zijn eigen geestelijke traditie (en dat is een mooi ding), maar ook daardoor gaat het soms mis: zo leest hij bij de (op zichzelf onvermijdelijk) discussie over Joh. 3:16 (blz. 49 e.v.) het woord ‘wereld’ in navolging van Brakel en Kersten uit als ‘wereld van de uitverkorenen’. Dan verliest men niet alleen het contact met de evangelischen, maar ook met een aantal gereformeerden…

John Exalto en Fred van Lieburg (red.), Spoken op het kerkhof. Verkenningen van protestantse vertelkunst. Uitg. Meinema Zoetermeer 2009,160 blz., € 18,-.

Wij leven van verhalen. En we vertellen onze verhalen graag door. Dat is een goed ding, alleen… de verhalen worden vaak mooier en fantastischer naarmate ze verder worden doorverteld. Dat zal ieder uit eigen ervaring weten. Zo hebben we ook onze kerkelijke en reformatorische en godsdienstige verhalen: wie kent niet het bekeringsverhaal van Hendrik de Cock en de rol van Klaas Kuipenga? En we luisteren vol ontzag naar het verhaal van de Statenvertalers die midden in het door de pest geteisterde Leiden doorgingen met hun geestelijk-wetenschappelijk werk en niet wensten te vluchten. En het verhaal van de onuitwisbare bloedvlekken op de kansel van een dorpje na de brute moord op een dienstknecht van God. Nu worden in dit aardige boek die verhalen - en andere - tot de bodem toe uitgezocht en dan blijft er best wat over, maar er sneuvelt ook veel… Wie dus erg hecht aan zijn eigen verhaal, moet het niet lezen, maar tja: eerlijk is eerlijk!

Dr. W. Verboom, De Bijbel open. Woorden van Jezus. Uitg. Buijten & Schipperheijn 2009, 70 blz., € 9,75.

Een aantal radiotoespraken met de gelijknamige titel worden in dit boekje gebundeld: o.a. over de nieuwe lap op de oude mantel (Luk. 5), de brede en de smalle weg (Matt. 7), wedergeboorte en geloof (Joh. 3), meer dan Salomo is hier (Matt. 12), de oudste zoon (Luk. 15). Gedegen Schriftstudies, waar tevens geestelijke leiding van uitgaat. Dat hoeft niet te verwonderen: de toespraken komen voort uit vragen die luisteraars stelden. Zelf stelt de auteur aan het slot van elk hoofdstuk ook weer vragen. Zo worden we gaandeweg wijzer.

Dr. Th. Booij, Psalmen. Deel 4. Serie Prediking van het Oude Testament. Uitg. Kok Kampen 2009, 408 blz., € 39,90.

In de serie Pred. OT (ooit begonnen bij Callenbach in Nijkerk) was de commentaar op de Psalmen tot het moment van verschijnen van deel 4 nog niet compleet. In 1971 verscheen deel 1, van de hand toen nog van dr. N.A. van Uchelen. Dr. Booij nam het (ruim) halverwege over en voltooide het. Jammer overigens dat dit deel, in afwijking van de andere drie, in een merkwaardig klein lettertype is gezet. Er is sprake van zorgvuldige woord-, zin- en pericoopexegese (waar men het natuurlijk niet noodzakelijkerwijs mee eens hoeft te zijn), maar zoals vaker in andere delen van deze commentaar op het OT mis ik van daaruit een aanzet naar dat wat de serie toch beoogt: ‘De prediking’. Maar misschien komt dat ook wel omdat ik (meer dan bij de serie Prediking NT) vaak de geestelijke affiniteit mis.

Carel ter Linden, Desgevraagd. De kracht van bijbelse beelden. Reacties op Wandelen over het water. Uitg. Meinema Zoetermeer 2009, 128 blz., € 13,50.

In het in de ondertitel genoemde boek heeft de bekende ds. Ter Linden de Bijbelse wonderverhalen ‘proberen te ontsluieren’. Dat gaf hem veel bekendheid - voor zover nog nodig, want wie kent hem niet als ‘hofprediker’?. Het gaf ook veel principiële vragen, met name voor hen die - laten we zeggen - gereformeerde wortels hebben en zich daardoor willen laten inspireren. Ds. Ter Linden werd na dit boek vaak uitgenodigd voor nadere toelichting en trok het land door met lezingen. Dat leverde natuurlijk ook weer vragen op en daar krijgen we nu een dwarsdoorsnede van, met de gegeven antwoorden. Die zijn in dezelfde lijn als het eerdere boek. Soms denkt men: dat is mooi, bijv. op blz. 67: ‘In Jezus is God zelf aan ons verschenen’. Maar vaker kan ik er niet mee uit de voeten, bijv. op blz. 39, waar het gaat om de vraag of bij deze manier van lezing van de Schriften het christendom niet naar het humanisme opschuift: Neen, ‘Daarvoor houden de kerken teveel aan het traditionele denken vast’. Wat had ik daar graag (en elders) een steviger antwoord gelezen…

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.