+ Meer informatie

MAG EEN CHRISTEN OP DE BEURS MEEDOEN?

7 minuten leestijd

Inleiding

Wie een vermogen is toevertrouwd moet dat goed beheren. leder mens is beheerder, zeker een christen. Hij is immers rentmeester, al bezit niet ieder een vermogen. Met vermogen bedoel ik in dit verband een bezit met een geldwaarde van 100.000 euro of meer. Bezit vraagt extra rentmeesterschap. Ook christenen bezitten vermogens, hun door God toevertrouwd.

Hoe doet men het beheer daarvan op een verantwoorde wijze? Mag men dan ook op de beurs meedoen? Dat is de vraag die de redactie mij stelt. Mijn antwoord moet algemeen zijn en is bovendien subjectief.

Beleggen en koopkrachtbehoud

Beleggen moet, bijv. in uw huis. Ook is het erg belangrijk de koopkracht van uw geld in stand te houden. Geld dat nodig is om bijv. te voorzien in het levensonderhoud voor uw oude dag. Bij een inflatie van 3% per jaar dient 100.000 euro van begin januari eind december netto 103.000 euro te zijn geworden. Veel verplichtingen, zoals van pensioenen, zijn waarde- of welvaartsvast. Dan moet u ook wel zorgen dat de inflatie is opgevangen. U wenst bovendien nog een redelijke uitleenvergoeding voor uw geld. Dan komt boven deze 3% nog eens die gewenste vergoeding. En voor het risico dat de lener iets overkomt met het geld? Daar mag u redelijkerwijs ook iets voor rekenen. En o ja, de fiscus eist jaarlijks 1,2% vermogensheffing.

Met een spaarbank- of depositorente van 4% komt u er dan niet.

U moet dan wel andere verantwoorde beleggingen vinden. Goed beleggen en enig risico nemen zijn dan onvermijdelijk.

Beleggingsproducten

Beleggingen zijn er op de markt in allerlei soorten en maten. Als particulier, ook zonder vermogen, wordt overspoeld met aanbiedingen van beleggingsproducten, zeker wanneer u een eigen huis hebt. Allerlei aanbieders vragen u om de overwaarde van uw huis niet onbenut te laten. Met overwaarde bedoelt men het verschil tussen verkoopopbrengst nú en leningen (hypotheek). Men biedt u dan een lening met lage rente voor het eerste jaar, en daar tegenover een beleggingsvorm met een hogere jaarlijkse opbrengstverwachting, zelfs met enige garantie. Maar dat alles veelal zonder garantie voor uw rentelast die variabel is! En de garantie voor uw belegging? Rendement in het verleden geeft nog geen garantie voor de toekomst! Dat natuurlijk wel. U moet dus risico durven nemen, dus is het uitkijken hiermee, zeker wanneer uw woning uw enige vermogen is.

Verantwoord risico

Maar wat is dan een verantwoord risico? zult u vragen. Als iedereen daar al wel een juist antwoord op wist, zou mij wellicht niet gevraagd zijn hierover iets te schrijven. Risico’s nemen moet je, maar tot hoever mag je dan gaan? Is er geen eenduidig antwoord, geen passe-partout oplossing? Nee.

Toch is een redelijke oplossing nu ook weer niet onmogelijk, want als verantwoord beleggen moet, dan moet er ook een verantwoorde beleggingsvorm gevonden kunnen worden. En gelukkig blijken er in de markt wel verantwoorde en beproefde aanbieders van beleggingen én beleggingsproducten te vinden te zijn.

De keuze

Twee hoofdcriteria spelen bij de beleggingskeuze een rol:

De subjectieve: wat vindt de belegger dat hij aankan?

De objectieve: waarvoor en wanneer is het belegde geld nodig?

De subjectieve

Wie veel vermogen bezit, meer dan hij strikt nodig heeft voor zijn levensonderhoud, zelfs als hij zeer oud mocht worden, kan bezit verliezen zonder dat het hem deert. En met de huidige sociale voorzieningen is een grote reserve niet meer strikt nodig, zelfs niet wanneer u een ruim levenspatroon gewend bent.

Ik stel niet dat een christen dan lichtvaardig kan zijn. Maar wel dat het vorenstaande bij zijn keuze een rol kan spelen. Want omgekeerd, wie zijn geld beslist niet verliezen mag, die kan een te groot risico zeker niet nemen. En wanneer uw vermogen ver uitgaat boven het bedrag dat u en uw gezin voor levensonderhoud nodig hebt? Dan zou u eens moeten bedenken of overdracht bij uw leven aan uw (klein)kinderen, die het nú nog heel goed kunnen gebruiken, niet beter is. Of een algemeen nut beogende instelling of de kerk of één van haar landelijke kassen. Beter nú dan na uw dood. Laat eens berekenen wat u nu echt voor uzelf nodig hebt. Het is beter te geven dan te ontvangen of vast te houden. Beter te geven met de warme hand dan met de koude. Is alles geen leengoed?

De objectieve

Wie zijn eigen oudedagsreserve belegt, moet rekening houden met dit bijzondere doel, het ingangsmoment, en de jaren waarin hij het geld voor zijn levensonderhoud nodig heeft. Hierbij wordt vaak gebruik gemaakt van de zgn. levensverzekeringswetenschap, die o.a. werkt met levens- en sterftetabellen.

De gemiddelde beleggingsopbrengst van het geld speelt hierbij een wezenlijke rol. Wie met 3% inflatie en 4% rentebaten rekent, moet gemiddeld gedurende de gehele looptijd 7% per jaar netto rendement maken. Dus moet zijn beleggingsmix zodanig gekozen worden dat hij gemiddeld op 7% per jaar uitkomt. Want de inflatie opvangen betekent risicodragende beleggingen nemen. Dat is een vraagstuk waar bijv. de deputaten emeritikas mee worstelen.

Welke beleggingen? Ook op de beurs?

Ik merkte al op dat de markt voor beleggingen groot is en ook dat het nemen van enig risico niet te vermijden is. In de loop der tijden hebben op de beleggersmarkt enige professionals naam gemaakt. Van hen is te zeggen dat zij een betrouwbaar imago hebben. Ik denk aan de grote beleggingsconsortia. Zij hebben producten uit verschillende risicocategorieën in hun pakket, met varianten zoals onroerend goed, gerenommeerde aandelen, obligaties, hypotheken, deposito- en kasposities plus allerlei mixvormen daarvan. Ook zijn er de gerenommeerde verzekeraars en bankiers met allerlei vormen van spaar- en levensverzekeringen en spaar- en beleggingsvormen. Deze aanbieders zijn bereid en in staat een verantwoorde mix te leveren, rekening houdend met uw — lage — risicoprofiel.

Wie tijdelijk geld over heeft, zou ook best verantwoord te werk kunnen gaan door in aandelen te beleggen van hoofdfondsen met een verantwoord risicoprofiel, dus van ondernemingen die zeer breed in hun risicospreiding zijn. Wel hebben alle de neiging in waarde te schommelen, doch wie op middellange of lange termijn in dergelijke aandelen belegt, neemt een verantwoord risico. Dus geen paniekverkopen als de beurs eens algemeen daalt!

Wie geld lang kan missen, kan voor onroerend goed kiezen. Speculatie bij de beurs met name in opties is voor de grote risiconemers en is ongeschikt voor verantwoorde beleggers.

Aandelenopties

U zult begrijpen dat ik zeer terughoudend ben als het gaat om het kopen van aandelenopties, omdat dat in feite speculeren en geen beleggen is. Over opties kan ook misverstand bestaan. Ook u zult gelezen hebben van topmanagers die zich verrijkt hebben door zichzelf opties op aandelen van hun eigen vennootschap te doen toekennen. Dat is nog iets anders dan het kopen van opties op de vrije markt. Immers: wie aandelenopties koopt, betaalt daarvoor en loopt de kans zijn hele inleg te verspelen. De verwachte betere resultaten en koersstijging van het fonds kunnen immers uitblijven. Hij heeft daar zelf geen invloed op.

Werknemersoptie

Een werknemer kan van zijn werkgever bij wijze van beloning een gratis optierecht krijgen. Hij kan dan over enige tijd aandelen van het bedrijf kopen tegen een relatief lage prijs. Dat zal hij graag gebruiken. Het vormt immers extra loon, waarover de werknemer ook belasting betaalt. En door zelf in het bedrijf goed te presteren, heeft hij invloed op de grootte van de resultaten. Hij kan immers alleen maar winnen.

Maar of het ethisch verantwoord is dat managers dit op grote schaal voor eigen gewin doen en daarbij hun andere medewerkers vaak weinig of niet laten meeprofiteren? Met verantwoord beleggen heeft dat in elk geval niets te maken.

Verantwoord beleggen

Ik stelde dat van een christen wordt gevraagd rentmeester te zijn en te beheren. Wat het beheer van zijn geldelijk vermogen betreft, moet hij daarvoor een verantwoorde weg zoeken. Dat houdt in dat hij niet uit is op snelle verrijking. Hij zet daar het hart niet op. Daarom speculeert hij niet. Maar hij belegt wel, ook wel in beursaandelen, en hij aanvaardt daarbij enig onvermijdbaar risico.

Mag een christen op de beurs meedoen?

Ja, tenzij.

De heer Van Zwol was tot voor kort als accountant en belastingadviseur werkzaam. Hij verleende beroepshalve advies op het gebied van geld in- en uitlenen aan particulieren en vooral ondernemers. Ook verleende hij pensioen-, verzekerings- en beleggingsadviezen.

Hij is o.a. ouderling van de kerk van Almelo en penningmeester van deputaten voor de evangelisatie.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.