+ Meer informatie

OPVANG VAN NIEUWE LEDEN

7 minuten leestijd

Het is best spannend als je uoor de eerste keer ‘over de drempel’ stapt van een gemeente, waarbij je mogelijk aansluiting zoekt. Hoe reageren de gemeenteleden? Zien ze dat je nieuw bent? Spreken zij je aan? In een kleine gemeente valt het meestal direct op als er nieuwe mensen zijn. Een uitnodiging voor een kopje koffie en nadere kennismaking volgen dan vrij gemakkelijk. In een grote(re) gemeente vraagt de opvang van nieuwe leden om beleid en visie van de kerkenraad en inzet van alle gemeenteleden. Hieronder vindt u een artikel over de wijze waarop de opvang van nieuwe leden gestalte krijgt in de gemeente, waarvan ik lid ben.

WAT VOOR GEMEENTE IS DAT?

De CGK/NGK Arnhem is een samenwerkingsgemeente, in 1994 ontstaan door federatie van de CGK en NGK te Arnhem. Een gevolg van de federatie is, dat de gemeente ruim ervaring heeft kunnen opdoen met ‘opvang van nieuwe leden’. De afzonderlijke gemeenten stonden beide immers voor de opgave de 250 ‘nieuwe’ leden van de andere gemeente op te vangen. Hoewel hieraan vóór de federatie natuurlijk aandacht besteed was, bleef het toch een spannende vraag of men elkaar zover tegemoet zou willen/kunnen komen, dat de integratie ook echt een feit zou worden. Het vroeg aanpassingen van de leden van beide kerken. De intimiteit van de ‘eigen’ bijbelkring bijv. werd ingeleverd. Nieuwe leden met een andere kerkelijke achtergrond werden erbij betrokken. De gemeente heeft ervaren, dat door de samenwerking veel méér ontvangen is dan moest worden ingeleverd. Door zich open te stellen voor elkaar en gaven te delen, zijn gemeenteleden naar elkaar toegegroeid. Van de samenwerking is een grote stimulans uitgegaan!

De CGK/NGK Arnhem is ook een streekgemeente; de gemeenteleden wonen ver uit elkaar en komen elkaar doordeweeks niet zo maar tegen. Een belemmerende factor voor de opvang van nieuwe leden. En de gemeente is een groeiende gemeente. Regelmatig melden nieuwe leden met diverse kerkelijke achtergrond zich aan. De gemeente telt nu ruim 750 leden. Het is een uitdagende opgave om nieuwe leden zo op te vangen, dat zij hun eigen plaats in de gemeente vinden.

WIE ZIJN ‘NIEUWE LEDEN’?

• Leden die overkomen uit zustergemeenten van de CGK of NGK;

• leden uit andere kerkverbanden, die er bewust voor kiezen zich bij de gemeente aan te sluiten;

• leden (vaak met andere kerkelijke achtergrond), die via een huwelijkspartner bij de gemeente betrokken raken;

• leden die door de alphacursus of ander evangelisatiewerk voor het eerst of opnieuw met het Evangelie in aanraking kwamen en een gemeente zoeken.
De belangrijkste motieven voor de aanvraag van lidmaatschap zijn, dat het Woord van God in de diensten centraal staat en het verlossende werk van Jezus Christus verkondigd wordt. Ook de ‘openheid’ van de gemeente spreekt velen aan.

• Gezinsuitbreiding ten slotte zorgt ook voor veel nieuwe (doop)leden.

OVER DE DREMPEL

Leden (m/v) van de welkomstcommissie staan (herkenbaar) aan het begin van de diensten bij de deur om leden en gasten te verwelkomen. Zij zijn het visitekaartje van de gemeente. Ook aan het einde van de dienst staan deze, zoals een gast vertelde, ‘uitermate vriendelijke mensen bij de deur en doen echt moeite om de vragen van gasten over de gemeente en diensten te kunnen beantwoorden’. Een welkomstfolder, het gemeenteblad en de website bewijzen hierbij ook goede diensten. De hartelijke begroeting bij binnenkomst stimuleert gemeenteleden om ook zelf degenen, die naast hen in de bank zitten te groeten en met gasten kennis te maken. Dat is belangrijk, want zo krijgen gasten het gevoel dat ze welkom zijn. Gasten worden daarom ook uitgenodigd na de morgendienst een kopje koffie mee te drinken. Leden van de welkomstcommissie fungeren dan als gastheer/vrouw. Mensen die lid willen worden bezoeken meestal eerst enige tijd de diensten als gast.

DE PROCEDURE

Als gasten het lidmaatschap aanvragen, worden zij door zowel de wijkouderling als de wijkpredikant bezocht. Hun motieven en verwachtingen ten aanzien van het lidmaatschap worden aan de hand van een aantal vragen besproken. Eén van de vragen is bijv. of zij zich na verloop van tijd in willen zetten voor het werk in de gemeente en Gods Koninkrijk. Zij krijgen informatie over de identiteit en structuur van de gemeente. De kerkenraad besluit naar aanleiding van deze bezoeken over het lidmaatschap en stelt de gemeente in de gelegenheid met het lidmaatschap in te stemmen. De kerkenraad kan nieuwe leden aanraden eerst een jaar gastlid te zijn. Dat houdt in dat men aan alle gemeentelijke activiteiten kan deelnemen maar geen stemrecht heeft.

EVEN VOORSTELLEN

Nieuwe (gast)leden worden in de dienst voorgesteld aan de gemeente en ontvangen dan een bloem als welkom en als teken van herkenning voor gemeenteleden, die na afloop van de dienst de nieuwe leden willen begroeten. Er wordt dan ook een foto van hen gemaakt, die ondermeer gebruikt wordt bij het interview in het gemeenteblad, waarin aan nieuwe leden vragen worden gesteld over wie ze zijn, wat ze doen, wat hun hobby’s en interesses zijn en wat hun aanspreekt in de gemeente. De ingekomen doopleden worden ook in de kinderverteldiensten verwelkomd en/of op de kinderclub, de JV en de 20–30club.

De gemeente stelt zichzelf aan de nieuwe leden voor door middel van de informatiemap. Deze wordt aangeboden door de wijkcontactpersoon en bevat naast informatie over verenigingen, commissies en activiteiten in de wijk, de gemeentegids, het beleidsplan en o.a. ook een fotogids en een verjaardagskalender. Vooral de fotogids is een belangrijk hulpmiddel voor nieuwe leden om snel te leren welk gezicht bij welke naam hoort en omgekeerd.

EEN EIGEN PLAATS

Visie en beleid van de gemeente zijn erop gericht dat nieuwe leden hun eigen plaats in de gemeente vinden, waar ze met hun gaven en talenten kunnen worden ingeschakeld bij het werk in de gemeente. De gemeente is opgedeeld in vijf wijken en een jeugdwijk. Het zwaartepunt van het pastoraat en diaconaat ligt bij het wijkteam. Dit bestaat uit een (jeugd)wijkouderling, diaken, pastorale/diaco- nale medewerk(st)ers en wijkcontactpersonen. Leden van het wijkteam, maar ook de gemeenteleden, betrekken de nieuwe leden indien mogelijk bij activiteiten op wijkniveau (bijbelstudie, gespreksbijeenkomsten, gebedskring, uitstapjes) en op gemeenteniveau (cursussen, verenigingen, kampeerweekend, sportevenementen, enz.). Het wijkteam inventariseert met behulp van een gavenformulier voor welke taken in de gemeente nieuwe leden zich op termijn willen inzetten. De gegevens worden opgeslagen in de gavenbank, die door de diakenen wordt beheerd.

De wijkgerichte aanpak biedt een goede mogelijkheid voor nieuwe leden om snel contact te maken met andere wijkleden en te integreren. Een jaarthema stimuleert de bijbelstudie in de wijkkringen en de verbondenheid van de gemeente.

De kerkenraad geeft zodanig richting aan het proces van integratie van nieuwe leden, dat recht gedaan wordt aan zowel de eigen identiteit van de gemeente(leden) als aan de identiteit van de twee kerkverbanden, waarvan de gemeente deel uitmaakt. De commissie gemeenteopbouw vervult een ondersteunende rol bij het ontwikkelen van visie en beleid wat betreft de structuur en opbouw van de gemeente en bij de keuze van de doelen waarvoor de gemeente zich inzet. Deze beleidskeuzes worden regelmatig met de gemeente besproken, zodat ieder gemeentelid zich betrokken kan voelen bij de richting die de kerkenraad kiest.

In een beleidsplan wordt (mede met het oog op nieuwe leden) duidelijk aangegeven, waar de gemeente voor staat, wat de gemeente beweegt en waarheen de gemeente op weg is. Met enige regelmaat wordt een informatieavond voor nieuwe leden gehouden, waarin vragen over de gemeente worden beantwoord en ervaringen en suggesties worden uitgewisseld.

STRUIKELBLOKKEN

De CGK/NGK Arnhem is een veelkleurige gemeente. Elk nieuw lid heeft zijn/haar eigen verwachtingen en achtergrond. Er is creativiteit en wijsheid nodig om aan deze verwachtingen als gemeente tegemoet te komen en toch een eigen identiteit te bewaren. Opvangen is soms ook afremmen en in een goede richting bijsturen. Bijzondere aandacht vraagt de opvang van nieuwe leden die geen kerkelijke achtergrond hebben. Zij zijn niet gewend aan de kerkelijke cultuur en de ‘tale Kanaäns’, maar willen wel mee kunnen doen in de diensten.

Cultuurverschillen spelen eveneens een rol bij nieuwe leden met wel een kerkelijke achtergrond. Hun verwachtingen lopen niet altijd synchroon met de cultuur van een samenwerkingsgemeente. Een open houding van beide kanten is nodig om deze verschillen bespreekbaar te kunnen maken en rekeninghoudend met elkaar te overbruggen.

De gemeente is dankbaar voor de groei, maar de grootte van de gemeente kan de onderlinge betrokkenheid ook nadeligbeïnvloeden. De kerkenraad wil daarom met ‘netwerkkringen’ deze betrokkenheid in de wijken bevorderen. Netwerkkringen bestaan uit ongeveer tien adressen, waarvan de leden elkaar, onder aansturing van een wijkteamlid, pastoraal en diaconaal terzijde staan.

TEN SLOTTE

Voor de meeste nieuwe leden werkt onze opvang positief. Zij vinden redelijk snel hun plaats in de gemeente en willen zich na een jaar ‘wennen’ voor zover mogelijk ook hiervoor inzetten. Anderen hebben langer tijd nodig of hadden ‘meer verwacht’ dan geboden kon worden. De invloed van de huidige (consumptie)maatschappij gaat aan de kerk helaas niet voorbij. Meedoen aan kerkelijke activiteiten spreekt niet vanzelf. Belangrijk is dat gemeenteleden een positieve houding blijven tonen en een goed gerucht over hun gemeente verspreiden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.