+ Meer informatie

Vooraf

2 minuten leestijd

Deze uitgave is in het bijzonder bestemd voor de kerkenraden, classes en particuliere synoden van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. Ze bevat alle openbare besluiten van de generale synode Nunspeet 2016-2017.

Het moderamen van de generale synode is de redactie van Ambtelijk Contact, Studieblad ten dienste van ouderlingen en diakenen van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland, zeer erkentelijk dat zij opnieuw een uitgave van synodale besluiten mogelijk heeft gemaakt.

Toen deze uitgave werd samengesteld, was de generale synode nog niet definitief gesloten. Er moest nog één dossier aan de orde komen, namelijk dat van de besluitvorming ten aanzien van de vorming van een gereformeerde theologische universiteit (GTU).

De generale synode 2016-2017 heeft verscheidene uitspraken gedaan die ook buiten de ‘eigen’ kerken aandacht hebben getrokken. Vooral kan worden gedacht aan de uitspraken inzake de verzoeken tot revisie van het besluit dat de generale synode 2013 nam ten aanzien van homoseksualiteit en homoseksuele relaties. Daarnaast is ook te denken aan de uitspraak over de afvaardiging van niet-christelijkgereformeerde ambtsdragers naar de classisvergaderingen. Een besluit dat eveneens in de pers aandacht kreeg, was het besluit ten aanzien van dans en drama in de erediensten. Verder moest de synode constateren dat gedachten aan een landelijke fusie van kerkverbanden op dit moment niet reëel zijn. Desondanks moet – zo stelde zij – blijvend gezocht worden naar wegen die kunnen leiden tot eenheid van de kerken van gereformeerd belijden in Nederland. Deze roeping geldt zowel de gezamenlijke kerken alsook de plaatselijke gemeenten. Ook kreeg de vraag aandacht wat de verhouding is tussen de uitspraken die een synode doet en de pastorale verantwoordelijkheid van een plaatselijke gemeente.

De synode heeft gebeden om de zegen van de Heere over haar besluiten. Zij deed dat in afhankelijkheid van de Koning van de kerk, met bereidheid tot dienst in zijn Koninkrijk, in het besef van haar verantwoordelijkheid, en in de wetenschap dat zij niet geroepen is tot heerschappij, maar tot dienstbaarheid. Zo mag u ook dit ‘besluitenboekje’ zien: als een blijk van dienst aan uw arbeid in het eeuwig Koninkrijk van onze God.

Namens het moderamen,

C. Westerink, scriba I
D.J. Steensma, scriba II

13 maart 2017

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.