+ Meer informatie

INSTRUCTIE VOOR EEN PASTORAAL MEDEWERKER

6 minuten leestijd

In onderscheiden gemeenten zijn kerkeraden ertoe overgegaan een pastoraal medewerker aan te trekkken. We lezen in de kerkelijke pers de naam van deze man (of vrouw). We begrijpen dat zo’n medewerker helpt bij het pastoraat, maar weten niet precies wat de desbetreffende kerkeraad zijn pastoraal medewerker opdraagt of van hem/haar verwacht.

Een pastoraal medewerker is geen ambtsdrager en heeft derhalve geen ambtelijke bevoegdheid. Dat zal de reden zijn, waarom er tot heden op kerkelijke vergaderingen over de status en over de opdracht aan een pastoraal medewerker niet werd gesproken. De redactie meent dat het goed is kennis te nemen van de instructies die de verschillende kerkeraden hebben opgesteld. Deze instructie vormt het raam waarbinnen de pastoraal medewerker zijn arbeid verricht.

Er is aan de verschillende kerkeraden, van wie bekend was dat ze een medewerker in dienst hebben of gehad hebben, een brief geschreven. Drachten en Groningen zonden ons de instructie en gaven toestemming daaruit te citeren, behoudens de details van de financiële regeling. Utrecht-C. deed hetzelfde, maar voegde eraan toe dat de kerkeraad op dit ogenblik geen medewerker in dienst heeft. Ook Hoogeveen zond ons zijn instructie. De opdracht aldaar verschilt enigermate van die in andere gemeenten. De kerkeraad noemt hem een kerkelijk werker. Dat zal samenhangen met het feit dat het gaat om een broeder die zijn opleiding aan een sociale academie (de GSA in Ede) heeft ontvangen. Hij is aangesteld om de gemeente vanuit die opleiding te dienen.

De kerkeraad van Zwolle schreef aan ons verzoek nog niet te kunnen voldoen. Er zijn gesprekken geweest over het vaststellen van een taakomschrijving, het maken van richtlijnen. „Gezien het karakter van de functie (nieuw en in een ontwikkelingsfase)”, meent de kerkeraad nog even te moeten wachten met het geven van informatie naar buiten.

De bedoeling van dit artikel is een samenvattend overzicht te geven van wat in de verschillende instructies werd aangetroffen. Graag breng ik namens de redactie dank aan de kerkeraden dat zij ons toestaan van deze gegevens voor dit artikel gebruik te maken. Wij houden ons vooral bezig met wat aan de medewerker is opgedragen. Dat is te vinden in een taakomschrijving. We besteden ook aandacht aan de wijze van rapportage en aan wat bepaald wordt over het contact met kerkeraad, predikant en gemeente. Het gaat nu in de eerste plaats over de gemeenten van Drachten, Groningen en Utrecht-C. Vanwege de bijzondere aard van het werk in Hoogeveen schrijf ik daarover aan het slot. Centraal staat bijstand in het catechetisch onderwijs. Soms is de opdracht tot het geven van catechese beperkt tot de jongeren van 15 jaar.

Verder wordt van de pastorale medewerker verwacht dat hij de ouders van ontrouwe catechisanten (eventueel in overleg met predikant of wijkouderling) bezoekt. Groningen heeft een aparte bepaling over het materiaal dat op de catechisaties wordt gebruikt. Utrecht vraagt van de pastorale medewerker dat hij ook de ouders van catechisanten bezoekt om enige achtergrondinformatie te verkrijgen over de kinderen die ter catechisatie gaan.

Daarnaast wordt aan de pastorale medewerker pastorale zorg voor de jeugd (in overleg met wijkouderlingen) opgedragen. Utrecht vraagt ook aandacht van de pastorale medewerker voor de evangelisatie onder jongeren via koffiebarproject. Hij moet ook jongeren in de gemeente opwekken om te getuigen van het geloof in Jezus Christus in woord en daad.

Verder ontmoeten we de zorg voor (chronisch) zieken, bejaarden en randkerkelijken in de instructies. De ene kerkeraad is hierin uitvoeriger dan de ander.

Groningen vraagt ook het opzetten en uitbouwen van gesprekskringen in (nieuwe) wijken.

Drachten noemt apart overleg met en in de centrale raad (naar ik aanneem van verenigingen).

Maandelijks moet aan de kerkeraad verslag worden uitgebracht. Drachten vraagt zelfs een wekelijks contact met de predikant „dit ter planning van de werkzaamheden op korte termijn”. Deze kerkeraad vraagt ook het bijhouden van een „logboek”.

Van voortdurend overleg met predikanten, ouderlingen en diakenen wordt in de instructie van Groningen melding gemaakt. Deze kerkeraad vraagt ook nadrukkelijk dat de pastorale medewerker lid is van de Christelijke Gereformeerde Kerk en bindt hem aan Schrift, belijdenis en kerkorde. Deze kerkeraad spreekt van een pastoraal assistent. Dat andere kerkeraden de zojuist genoemde voorwaarde niet stellen, betekent niet dat ze haar verwaarlozen. De ene instructie is op het ene punt, de andere op een ander punt uitvoeriger.

De kerkeraad van Drachten heeft een commissie benoemd ter ondersteuning van de pastorale medewerker. Zij bestaat uit predikant, jeugdouderling, ouderling en diaken. De uitvoering van het werk zal onder directe verantwoordelijkheid van deze commissie plaatsvinden.

Hoogeveen heeft zijn kerkelijk werker vooral kadervorming opgedragen.

Daarnaast lezen we over assistentie bij het organiseren van gemeentelijke activiteiten, van diensten te verlenen aan gemeenteleden en/of kerkeraadsleden ten aanzien van gesprekstechniek, en van activiteiten op sociaalcultureel gebied binnen de opleiding en deskundigheid van de werker. Er is een werkgroep-Kerkjeugd, die nauw bij dit werk is betrokken.

Ook met de predikant moet voortdurend overleg zijn. Tweemaal per jaar moet de kerkelijke werker de evaluatie van zijn werk aan de kerkeraad voorleggen. In deze instructie wordt nadrukkelijk melding gemaakt van werkzaamheden die men nu nog niet kan overzien, doch waaraan in de loop van de tijd behoefte blijkt te bestaan.

Dit was een globaal overzicht van wat we in de verschillende instructies aantroffen.

Hoofdzaak is hulp bij het geven van de catechisaties, pastorale bezoeken aan verschillende groepen van gemeenteleden of evangelisatiecontactadressen, helpen bij de opbouw van de gemeente.

Dit alles in nauwe samenwerking met predikanten, wijkouderlingen en diakenen, met de plicht om regelmatig verslag uit te brengen. In de ene gemeente vindt men een speciale begeleidingscommissie met directe bevoegdheid, in de andere gemeente vindt men zo’n commissie niet.

Het is goed van eikaars werk kennis te nemen. Dit korte overzicht wil daarbij helpen. Het stimuleert wellicht ook het nadenken over de plaats van deze werker in de gemeente. Hij is geen ambtsdrager, maar assisteert de ambtsdragers op tal van punten.

Het blijkt dat er zelfs verscheidenheid van werkers kan zijn. Hoogeveen heeft een afgestudeerde van een sociale academie aangesteld.

Om elkaar te dienen is dit artikel als een tussenschakel tussen kerkeraden geschreven. Het zou goed zijn ook na te denken over de vereisten en de opleiding die men aan een patorale medewerker mag stellen.

Na het schrijven van dit artikel kreeg ik het juni-nummer van Credo onder ogen. Daarin schrijft de gereformeerde predikant L. H. Kwast een artikel over: „De pastorale medewerker pro en contra.”

Mijn artikel bedoelt enkel ambtsdragers te informeren over wat kerkeraden aan instructies hebben opgesteld. Het zou niet verkeerd zijn op pastorale medewerkers als kerkelijke figuren wat dieper in te gaan.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.