+ Meer informatie

Boekbespreking

4 minuten leestijd

Tijdsein, uitgave van de bond van Chr. Geref. jeugdverenigingen in Nederland.

We kregen het le nummer van de 2e jaargang ter recensie. Het blad verschijnt voortaan driewekelijks. Het formaat is gewijzigd. Dat lijkt ons een verbetering.

Uit „met de redaktie” blijkt o.a. dat de uitgave van het blad geschiedt met hulp uit het jeugdsteunfonds. Er kwamen drie nieuwe redaktieleden. Het blad geeft een versing van de jeugdsynode Zwolle 1968. We missen daarbij kommentaar van de redaktie. We vragen ons in alle emst af of het wel op de weg van de jeugdverenigingen ligt om zich op de wijze als daar geschied is uit te spreken over allerlei zaken, die al deining genoeg geven in ons kerkelijk leven, zoals psalmberijming, liturgische I formulieren, gezangen en berijmde schriftgedeelten en vrouwenkiesrecht, om maar niet meer te noemen. We kunnen hier wel uit opmaken wat nog komen zal. De jeugdsynode sprak al uit, dat „ereen deputaatschap worde ingesteld ter nadere bestudering vanhetpassievekiesrecht van de vrouw”!

Dan volgt er een meditatie (?) van Bruno de Roeck, een ex-priester, die hij ook als priester had kunnen schrijven. Volgens een artikel in Trouw van 28januarij.l. voelt De I Roeck zich „nog altijd heel goed katholiek”!

Het artikel „Karl Barth overleden” is lezenswaardig, zoals we van de schrijver Ds. J. H. Velema gewend zijn. Verder vragen de volgendetweebladzijdenaandachtvoor kampen en reizen. Tenslotte schrijft Wilma Vianen over „Kerstfeest-geeffeest van de kerk?” Daarin verhaalt zij van 25 jongens en meisjes, die op kerstavond in een grote stad aan 140 man vervoerspersoneel „een boekje, waarin het evangelie van Jezus Christus, en hoe Hij ons met Zijn eigen vreugde ontzettend gelukkig maakt, simpel en duidelijk geschreven stond” hebben uitgereikt met nog wat snoep en rookgerei. We denken, dat de herders wel een andere Kerstboodschap hadden toen ze alom bekend maakten het woord, dat hun van het Kindeke, liggende in I de kribbe, gezegd was.

Het is niet uit zucht tot kritiek, dat we dit alles zo schrijven, maar we willen gebruik maken van de gelegenheid om onze stem te laten horen. Uitditnummer van het blad kunnen we niet opmaken, dat het een blad is voor Chr. Geref. jongeren. We lezen niets over de noodzakelijkheid van de vernieuwing van hart en leven. Of is dat overbodig?We raken steeds verder vanhuis, wanneerde nadruk gelegd wordt op wat doen voor het koninkrijk Gods, wanneer degrondslagdaarvoorontbreekt. De Heere Jezus kwam in Zijn dagen ook in aanraking met mensen, die daarin hun leven zochten, maar voor Hem was er bij hen geen plaats.

We hebben een positieve leiding van onze jeugd nodig, die I een positief geluid laathoren. Wehopen van harte, dat de redaktie met deze opmerkingen rekening wil houden. Dan kan dit blad in het belang van de samenbinding in ons kerkelijk leven zijn.

Revolutie en Samenleving. Uitgave van het Landelijk Verband van Staatkundig Gereformeerde Studieverenigingen.

De redaktie van Onderling Kontakt, tweemaandelijks jongerenstudieblad voor gereformeerd zichtoppolitieken maatschappij, schreef ons o.a. het volgende:

„Het jaar 1968 kenmerkte zich o.m. door grote onrust in de studentenwereld. De universiteiten van Berlijn, Barcelona, Rome en Parijs kwamen in het nieuws door de | opstanden en demonstrates van grote groepen studenten. Momenteel maken deheftigespanningenaan deSorbonne duidelijk, dat de rust nog niet is weergekeerd.

Onze redaktie heeft gemeend er goed aan te doen een themanummer aan dit verschijnsel tewijden. Ditnummer, dat midden januari verscheen onder de titel„Revolutieen Samenleving” wordt u hierbij aangeboden. Het geheel wil een bescheiden poging zijn tot belichting van enkele achtergronden van dit protest tegen de bestaande maatschappij en de daarmee verbonden revolutiegedachte”.

Het gaat hier dus om een bepaald nummer van Onderling Kontakt, dat onder bovenstaande titel is uitgegeven. Dit nummer bevat in hoofdzaak artikelen van Drs. K. Exalto over Bijbel en gezag, D. A. Roozemond over Ontwaarding van beginselpolitiek, Mr. L. J. M. Hage over Achtergronden van de studentenopstanden en H. A. Abmaover De demokratie in een revolutionaire wurggreep, en een reoensie van M. Golverdingen over een werkje van Ds. H. G. Abma over Macht van God en macht van de draak.

Met belangstelling hebben we dit werkje gelezen. Hetdoet goed daarin een schriftuu rlijk geluid te horen. De artikelen zijn stuk voor stuk lezenswaardig en bieden stof tot nadere bezinning. Hier wordt goede lektuur geboden, die we gaarne willen aanbevelen. We leven in een verwarde tijd en het is goed, dat we gewapend worden tegen de vele gevaren, die dreigen.

Het nummer telt 48 biz. en kostf 1,50. Het wordt franko toegezonden na ontvangst van dit bedrag op giro 526317 t.n.v. Administratie „Onderling Kontakt”, Park la an 6 te Doom, onder vermelding van „Revolutie en Samenleving”.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.