+ Meer informatie

Echt vroom

7 minuten leestijd

Wij zullen het allemaal wel eens gehoord of zelf gezegd hebben: „Dat is nu een echt vroom iemand". Dat daarbij aan „vroom" het woord „echt" wordt toegevoegd, geeft te denken. Kennelijk heeft het woord „vroom" zonder meer geen goede klank. Als iemand volgens jou het godsdienstige er te dik oplegt, of als het niet echt lijkt, denk je misschien ook wel eens: „Vrome vent", „vroom mens", „vroom gedoe", en dan is dat heel negatief bedoeld. Hoe zit dat nu?

Het Oude Testament

In de Bijbel heeft het woord „vroom" een heel positieve betekenis. Wij kennen allemaal het getuigenis dat de Heere van Job geeft. Job is oprecht en vroom en godvrezende en wijkende van her kwaad. Er was niemand op aarde zoals hij (Job 1:1 cn 8). Hier hebben wij het karakter van iemand, die door de Heere „vroom" wordt genoemd. Hij is oprecht: ij is open en eerlijk. Hij is godvrezend: ij heeft de Heere eerbiedig lief. hij houdt Zijn geboden. Hij wijkt van hel kwaad: ij vermijdt alles wat boos cn slecht is. hij schuwt de zonde. In de hebreeuwse tekst hebben de woorden voor „oprecht" en „vroom" ongeveer dezelfde betekenis: echtschapen. betrouwbaar. Bij het woord „vroom" gaat het vooral over iemands DADEN.

Henoch is zo'n vroom iemand, al wordt dit woord niet ten aanzien van hem gebruikt. Maar of hij het is! Twee keer wordt nadrukkelijk van hem gezegd, dat hij wandelde met God. Wat een sprekend getuigenis, dat de Heere Zelf voor ons heeft laten vastleggen: hij had de Heere als Vriend en Reisgenoot. Hij kende de Heere in alles en alleen als de Heere de weg wees en mee ging. durfde hij verder te gaan. En de Heere heeft hem voor zijn overlijden laten weten dat Hij met hem ingenomen was,

Hebr. 11:5. Dal was niet omdat Henoch zo'n bijzonder iemand was, maar omdat hij door het geloof Christus en Zijn zalving deelachtig was. Alleen zo kan de Heere met zondige mensen ingenomen zijn. toen en nu.

Het Nieuwe Testament

Uit hel Nieuwe Testament willen wij ook twee mensen noemen: tefanus en Cornelius. Stefanus is één van de zeven diakenen uit Handelingen 6. Dat moeten mannen zijn. die goede getuigenis hebben, vol des Heiligen Geesies en der wijsheid, vers 3. Van Stefanus staat nog extra, dat hij was een man vol des geioofs en des Heiligen Geestes. Van Cornelius wordt gezegd. Hand. 10:2, dat hij is godzalig en vrezende God. met geheel zijn huis, doende aalmoezen en God geduriglijk biddende. De karaktertekening van de vrome christen is duidelijk. Hij heeft een goed getuigenis: ij staat goed aangeschreven, ook bij de buitenwacht. Hij is vol des geioofs: ij is plichtsgetrouw in zijn ambt: ij zegt Amen op het Woord van God en vertrouwt dat zijn zonden om Christus wil vergeven zijn. Hij is vol van de Heilige Geest en met wijsheid: ij is vervuld met

gaven voor een goede vervulling van het ambt; hij heelt de verlichting van de Heilige Geest. Die in alle waarheid leidt. Hij is godzalig: zijn leven is geworteld in de Heere. Hij doet aalmoezen: hij staat de behoeftige bij. Hij is geduriglijk biddende: hij heeft een biddend leven.

Ik denk dat wij aan deze voorbeelden, twee uit het Oude en twee uit het Nieuwe Testament, genoeg hebben om te weten wat ..vroom" is in bijbelse zin. Laten wij daarbij tot onze bemoediging bedenken dat het uitsluitend Gods genade in Christus was, die hen van kind van satan kind van God maakte. Zoek zelf nog eens een aantal andere personen, die in de Bijbel als markante voorbeelden worden genoemd van een heilig, oprecht, vroom leven cn lel dan eens op de gegeven omschrijving.

Kerkgeschiedenis

Vrome mensen komen gelukkig nog steeds voor. Wij nemen er één uit de vorige eeuw: R.M. M'Cheyne (1813-1843) was predikant te Dundee in Schotland cn is bij ons vooral bekend om zijn gedicht ..De Heere onze gerechtigheid", dat begint met „Eens was ik een vreemd'ling van God en mijn hart". Het is een aangrijpend getuigenis van Gods grote genade in Christus voor verloren zondaren. M'C'heyne was 21 jaar toen hij dit lied maakte! Eén van zijn vrienden zei van hem: „M'Cheyne was een getuige van Christus, die 's Konings aangezicht had gezien en getuigde van Zijn schoonheid". Hij was prettig in de omgang, maar hij was pas gelukkig als hij het gesprek kon brengen op de zaken van de eeuwigheid.

Hij leidde een biddend leven en was ook een harde werker. De aandacht die hij besteedde aan zijn geestelijk leven ging niet ten koste van het werk in de gemeente of zijn preck-| voorbereiding. Integendeel, het ene had een gunstige uilwerking op hel andere. M'Cheyne is niet oud geworden, zoals je ziet. maar hij heeft een lichtend spoor nagelaten. (Probeer eens zijn levensgeschiedenis. Het leven en de nagelaten geschriften, te pakken te krijgen, het is dc moeite waard.)

Kortgeleden

Echt vrome mensen, die leesbare brieven van Christus zijn. komen die ook vandaag de dag nog voor'? Ja zeker! Alleen, dat zul je nooit tegen de betrokkenen zelf zeggen en hun namen kun je zeker in een artikel ais dit niet noemen. Vandaar dat ik enkele voorbeelden uit het recente verleden wil geven, van kinderen Gods die zowel binnen als buiten de gemeente eerbied afdwongen door hun oprechte levenswandel en teer geestelijk leven. Mensen, waarin je de vrucht van dc Geest zag: iefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid. goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid Gal. 5:22.

In Lisse, de gemeente waar ik zelf uit kom. was dat zo met ouderling J. Kooijman. overleden in 1974. Een rustige, bescheiden man. zeer belezen. Hij had aller achting, ook van andersdenkenden, met wie hij op respektvolle wijze wist om te gaan. En ik zou uit die gemeente nog meer van zulke christenen kunnen noemen, die LEEFDEN als KIND VAN GOD. in kinderlijke afhankelijkheid. met een sobere levensstijl en een vriendelijk, evenwichtig karakter. Laat ik met één volstaan. Twee maanden geleden is zij overleden: mej. H. Kranenburg. Zij was vriendelijk, meelevend, droeg de noden van de gemeente, ook van de afgedwaalden en was mild in haar oordeel. Zij is gestorven zoals ze geleefd heeft: biddend. Let op de vrome en zie naar de oprechte; want het einde van die man (vrouw) zal vrede zijn.

Vandaag

Zij zijn er. tot vandaag de dag, ook onder de jongelui. Je komt ze tegen die de Heere mogen dienen cn waar dit ook voor de omgeving merkbaar is. Helaas ontbreekt vaak het onderlinge vertrouwen. Zodoende blijft er veel verborgen en wordt de Heere Zijn eer onthouden en worden anderen niet aangespoord en bemoedigd. Er zijn jongeren die vanuit hun gemis tot de Heere roepen om ontferming. Wel moeten wij elkaar voorhouden dat het bij bidden alleen niet blijven mag. Het bevel waarmee de Heere Jezus Zijn prediking begon is duidelijk: ekeert u en gelooft het Evangelie, Markus 1:15. En de Heere laat ons weten waar bekering en vergeving te verkijgen zijn: ij Christus. Hij is door Zijn Vader verhoogd tot een Vorst en Zaligmaker om Israël te geven bekering en vergeving der zonden (Hand. 5:31).

In beginsel is ieder kind van God vroom, want hij mag in dankbare verwondering belijden: Ik ben een Christen omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus en alzo Zijn zalving deelachtig ben; opdat ik Zijn Naam bekenne, en mijzelf tot een levend dankoffer Hem offere..... Heid. Cat. vraag 32. Helaas valt het in dc praktijjk van alledag zo tegen, het meest voor de betrokkene zelf. Lees het slot van Romeinen 7. waar Paulus belijdt dat als hij het goede wil doen, hij juist het kwade doet. Maar op dc hartgrondige klacht: Ik ellendig mens... volgt toch de blijde uitroep: Ik dank God door Jezus Christus...! De Heere Jezus heeft Paulus dit geleerd en als je Hem nog niet dient, wil Hij het jou ook leren. Dat is nodig, want denk er om. Christus doopt niet alleen met de Heilige Geest maar ook met vuur. Als Hij nu je Leraar niet wordt, is Hij straks je Rechter. Dan brengt Hij Zijn tarwe in Zijn schuur, maar het kaf zal Hij verbranden (Mattheüs 3).

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.