+ Meer informatie

Boekbespreking

3 minuten leestijd

HERVORMDEN en GEREFORMEERDEN ONDERWEG - door C. P. van Andel.
Boekencentrum B.V., Scheveningseweg 72, ’s Gravenhage.

Dit boekje is geschreven om op plaatselijk niveau het eenwordingsproces van de Nederlandse Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerken in Nederland te dienen. De mogelijkheden, die hier liggen, wolden uitvoerig besproken, terwijl daarnaast ook op een aantal knelpunten, o.a. ten aanzien van tucht en belijdenis, wordt gewezen. Om dat hier duidelijk sprake is van een overgangsfase, heeft de schrijver een en ander in een historisch kader geplaatst. Het boekje zal, naar het Boekencentrum zelf opmerkt, mede in verband met de gezamenlijke synodevergadering van de Ned. Herv. Kerk en de Gereformeerde Kerken op 15 en 16 juni a.s. – als we dit schrijven is het nog mei – in de Lukaskerk te Utrecht, zeker in het middelpunt van de belangstelling komen te staan.

Met het eenheidsstreven, dat er in kerkelijk oplicht wordt gevonden, kunnen we ons in het algemeen niet verenigen. Dit streven gaat, althans vaak ten koste van de waarheid. Er moet een modus, een formule worden gevonden, waarin men elkaar kan vinden, maar waarbij de belijdenis van de kerk niet het richtsnoer is als gegrond op Gods Woord, doch geweld wordt aangedaan. De handhaving van de waarheid van Gods Woord was vroeger de kracht van de kerk, maar dat verandert steeds meer.

De schrijver neemt een heel ruim standpunt in. We kunnen verschillende plaatsen uit het boekje aanhalen, die dit duidelijk aantonen. We willen ons beperken tot een enkel citaat dat voor zichzelf spreekt. Op blz. 69 zegt Van Andel o.a. het volgende: „De toenadering van hervormden en gereformeerden mag nimmer de weg naar een wijdere eenheid versperren. Zij zal vruchtbaar gemaakt moeten worden aan de ontmoeting met anhervormd en gereformeerd is een achterhaalde dere kerken, in het bijzonder aan hel contact met de Rooms-Katholieke Kerk. De scheiding tussen hervormd en gereformeerd is een achterhaalde zaak. Alleen daardoor wordt gerechtvaardigd dat pogingen om deze breuk te helen een zekere prioriteit ontvangen. Nimmer mag evenwel uit het oog verloren worden dat het gaat om eenheid van alle gelovigen in Nederland en om deze op den duur ook zichbaar te maken in de éne evangelisch-katholieke kerk.”

Bij de beoordeling van dit boekje laten we dit verder rusten. We hebben waardering voor de inhoud, voorzover deze ons inlicht omtrent de wegen die bewandeld worden om tot uiteindelijke eenheid tussen do hervormden en gereformeerden te komen. Deze kerken zijn samen op weg. In zijn inleiding zegt de schrijver: „Achter ons ligt de scheiding, de tijd van vervreemding en van zelfhandhaving. En vóór ons ligt de herenigde en naar wij hopen vernieuwde, hervormd-gereformeerde kerk. Daartussenin ligt het heden, met zijn kansen en mogelijkheden. Zullen wij de kansen aangrijpen?”

Wil iemand geinformeerd worden omtrent deze dingen, dan biedt dit boekje veel ter oriëntatie. Na. 1. Inleiding komen de hoofdstukken 2. Gescheiden wegen, 3. Samen op weg, 4. Onderweg naar de eenheid, 5. Samen op weg: waarheen? 6. Ten slotte. Dan volgen nog enkele bijlagen.

Ook in verband met het zoeken van contacten door Christelijke Gereformeerde kerken met anderen, vooral met de vrijgemaakten buiten verband, heeft dit boekje ons wel wat te zeggen. Die eenheidspogingen liggen op hetzelfde vlak. Er is duidelijk verschil op belangrijke punten. Maar velen zien dat niet meer. En dat moet met zorg vervullen.

Hot boekie kost ƒ 7, 90.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.