+ Meer informatie

TER OVERWEGING

6 minuten leestijd

Hans Bouma, Hoe blijf je er mens bij? Notities over huwelijk en gezin.

Uitg. Kok - Kampen. 83 blz. Prijs f. 12,--.

Het veelal speels en dichterlijk woordgebruik van ds. Hans Bouma maakt de lezing van zijn geschriften tot een vaak boeiende aangelegenheid. Bovendien, wie het met hem eens is, heeft het wel enorm geschoten! Dat moet wel de conclusie zijn, ook als je dit boek leest. Dan is je huwelijk en je gezin wel ideaal! En dan is de Bijbel het óók nog met hem eens! ’t Kan niet beter! En inderdaad hij schrijft prachtige dingen over huwelijk en gezin. Dan blijft - om iets te noemen - er van de traditionele man-vrouw-relatie niet bar veel over. Uitgaande van Gen. 1v en Ef. 5 wordt scherpe kritiek geoefend op de „traditionele dominantie van de man en serviliteit van de vrouw” (blz. 32): „door de man rechtstreeks op Christus te fixeren, wijst Paulus de man de weg van het - òffer! Niet de heersersgestalte, maar de gestalte van een dienstknecht komt hem toe. Hij zal er aan geloven - de man. Hij zal er een eer in moeten stellen om de minste te zijn. Het gaat niet om hém, maar om die ander. „Mannen, hebt uw vrouw lief, evenals Christus zijn gemeente heeft liefgehad en Zich voor haar heeft overgegeven - ”, aldus de apostel. Daarin ligt de glorie van de man: in liefdevolle overgave, in grenzenloze dienstbaarheid. En wat de vrouw betreft: zal zij het een ramp vinden déze man, die desnoods voor haar door het vuur gaat, „onderdanig” te zijn? Wat betekent die onderdanigheid anders dan dat zij hem dankbaar in zijn dienstknechtsgestalte accepteert? … Zij zal immers de gemeente van Christus moeten verbeelden. En is die gemeente geen levend lichaam, dat bruist van activiteit? Een lichaam, dat helemaal in de geest van het Hoofd z’n kracht zoekt in nederig dienstbetoon? … Haard van barmhartigheid, bron van genezing, zegen voor de wereld rondom”.

Zo zou er nog meer te citeren zijn dat de moeite van kennisnemen en overwegen alleszins waard is, nu er allerlei zaken, ook op ambtsdragers afkomen als samenwonen, echtscheiding, kinderloosheid al of niet gewild, abortus enz. Het inzicht in wat velen tegenwoordig beweegt kan verdiept worden. Maar vragen blijven er ook.

Wat betekent bijv. concreet dat naast huwelijk en gezin „andere, even respectabele vormen (zich) voordoen, waarin mensen volledig mens kunnen zijn voor elkaar” (blz. 9)? En wat elkaar „tracteren op de warmte van een derde” (20)? Of het exegetisch allemaal goed verantwoord is? Verleidt de speelsheid soms niet wat al te gemakkelijk tot het caricaturaal weergeven van standpunten? Maar deze vragen nemen niet weg dat er waardevolle passages in dit boek te vinden zijn die verhelderend werken. Ik denk bijv. aan het beklemtonen van het asociale van samenwonen resp. -hokken, zoals dit verschijnsel tegenwoordig vaak wordt genoemd. Het kan geen kwaad dergelijke passages ernstig te overwegen!

Dr. J.C. van Dongen, Diakonie/Charitas. Motivatie tot dienen.

148 blz., Kok, Kampen 1978.

Dit boek is in populaire vorm een handboekje voor het moderne diaconaat. De populaire vorm doet geen afbreuk aan de degelijkheid waarmee zaken uit verleden en heden beschreven worden. Misschien dat menig lezer zelfs een teveel aan feiten uit het verleden en heden bij elkaar gebracht vindt.

Na de „oorsprongen” beschreven te hebben vanuit Israël en het Nieuwe Testament komen wegen en sloppen aan de orde! Een historisch overzicht waarbij falen en feilen overheersen. Schrijver probeert vanuit oud- en nieuwtestamentische gegevens nieuw licht te verspreiden. In samenhang hiermee worden verschillende gelijkenissen uitgelegd als bij uitstek diaconaal bedoeld; bijvoorbeeld die van de bruiloft. Dat lijkt ons een gewrongen interpretatie. In „gemotiveerd en toegerust” wordt in zes paragrafen het moderne diaconaat in kaart gebracht. Deze laatste titel lijkt me meer in overeenstemming met de inhoud van het hoofdstuk dan de in het boek gekozen titel.

Bij veel waardering voor een zo rijke oriëntatie in verleden en heden en voor zo brede aandacht voor de mogelijkheden van het diaconaat, hebben wij een fundamenteel bezwaar: de schrijver heeft als het over de kerk gaat, slechts voor één zaak aandacht: het diaconaat. Het ziet er niet naar uit dat er nog iets anders is dan het diaconaat. Waar is de verkondiging? Waar is het kerygma en zijn plaats in kerk en wereld?

De schrijver ontkent dat Handelingen 6 met de oorsprong van het diaconaat verband houdt. Opvallend is, dat hij het verstaat als „geboorte van het wereldapostolaat” (32). Gaat het zijn van de kerk hier niet op in het diaconaat? Dat ware een grove eenzijdigheid, die alle verhoudingen scheef trekt. Als de verkondiging een duidelijke plaats had gekregen, zouden onderscheiding en begrenzingen moeten zijn aangebracht, die we nu node missen.

Bij alle waardering was het niet mogelijk deze fundamentele kritiek achterwege te laten.

Diakonaal Handboek

is in nieuwe uitvoering verschenen. Het is een uitgave van Deputaten voor Algemene Diaconale en Maatschappelijke Aangelegenheden.

Deze nieuwe editie is verdeeld in twee delen. In deel I treffen we aan: Adressen, Instructies en Bepalingen, Synoderapporten en Besluiten, Voorlichting. In deel II komen de volgende onderwerpen aan de orde: Bijbelse gegevens over het diaconaat. Samenwerking met andere ambten, Dienst vanuit Christus, Barmhartigheid in het Nieuwe Testament, Diaconaat in Discussie, Bevrijding, Vrijheid en Gerechtigheid.

Onderwerpen die voor bezinning op het diaconaat van directe betekenis zijn.

We hebben voor deze uitgave grote waardering. Zij is voor elke diaken mijns inziens „verplichte literatuur”. Zij mag in geen diaconaal archief ontbreken. Eigenlijk moet elke diaken deze uitgave in zijn bezit hebben.Wie f. 7,50 per jaar betaalt op giro 53.53.00 t.n.v. Kerkelijk Bureau Chr. Geref. Kerken te Schiedam, ontvangt alle aanvullingen en wijzigingen.

Het zou geen kwaad kunnen dat ook elke ouderling hiervan een exemplaar in zijn bezit heeft. Dat stimuleert de samenwerking tussen de verschillende ambten. Predikanten kunnen dit alleen aan hun kerkeraden voorstellen, als ze zelf een exemplaar hebben.

Wat deel I betreft wijs ik graag op het heldere artikel van Dr. Brienen over Bevestigingsformulieren. Verder worden alle gegevens in de kerkorde met betrekking tot het diaconaat prachtig op een rijtje gezet. In deel II krijgt men het bekende rapport Dienst vanuit Christus als onderdeel van deze uitgave.

We zien uit naar verdere aanvullingen en bevelen dit cahier graag bij alle ambtsdragers aan.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.