+ Meer informatie

Rondkijk

7 minuten leestijd

Rondkgker heeft weer twee reizen gemaakt om de bevestiging en intrede van Cand. H, van Gilst te Elspeet en Cand. A. Vergunst te Zeist bij te wonen. Het is altijd weer een plechtige gebeurtenis, wanneer de geroepenen tot het wondere ambt, tot de volle bediening van Woord en Sacrament worden bevestigd.

De gemeente van Elspeet, oorspronkelijk voortgekomen uit de nabijliggende gemeente Uddel en onder de leesdienst tot 185 leden en 187 doopleden gegroeid, genoot het grote voorrecht voor de eerste maal een eigen herder en leraar te verkrijgen. Daar wees de bevestiger, Ds A. v. Stuyvenberg van Nunspeet in de voorrede van zijn bevestigingspredikatie dan ook terecht op, want het is voor vele vacante gemeenten in ons land wel om jaloers op te zijn. Aanvankelijk kwam men eerst samen in een schuur, later in een klein kerkje, maar nadien is er een keurig kerkje gebouwd aan de Nachtegaalweg, van plm. 500 zitplaatsen. In 1922 werd deze gemeente geïnstitueerd.

Ds van Stuyvenberg had voor deze plechtige ure tot tekst gekozen 2 Cor. 5 : 20 met het thema: e bediening der verzoening en stond stil bij:1. dat die bediening door Christus is verworven; 2. door de knechten des Heeren gepredikt en 3. door Gods volk wordt beleefd. Aan de handoplegging namen met de bevestiger deel de leraren Ds Heerschap, Ds Honkoop, Ds Verhagen, Ds V. d. Woestijne en Ds Zwerus. Staande zong de gemeente de geknielde leraar toe de zegenbede uit Ps. 134 : 3: Dat 's Heeren zegen op U daal'."

In zeer hartelijk bewoordingen sprak daarna Ds v. Stuyvenberg de bevestigde toe, hem toebiddende de bediening van Gods dierbare Geest, bij de zware taak hem op de schouders gelegd. Ook richtte hij zich tot de gemeente, om hun dienaar als een gezant van Christus wege, predikende de zegen en de vloek, Wet en Evangelie beide, te ontvangen.

Was bij de bevestiging de grote Hervormde Kerk — voor dit doel welwillend afgestaan — geheel gevuld, des avonds kon deze kerk de grote schare niet bevatten. In een bijgebouw, waar een geluids-installatie was aangebracht, konden velen echter ook de dienst volgen.

Ds van Gilst verbond zich aan de gemeente met het Schriftwoord uit Jes. 40 : 6, 7 en 8: en stem zegt:

Roep! En hij zegt wat zal ik roepen? Alle vlees is gras enz. Hg bezag daarin: e opdracht des Heeren aan Zijn knechten, met de volgende punten:1. het bevel daarin vervat; 2. de vraag die daaruit voortvloeit en 3. de inhoud die ze behelst. Na de predikatie volgden de gebruikelijke toespraken, die we terwille van de plaatsruimte zullen voorbijgaan. Alleen halen we aan, hoe Ds van Gilst zijn 82-jarige moeder, de Wed. van Gilst, die deze gewichtvolle dag mede beleven mocht, toesprak. Spr. haalde daarbij de woorden aan uit Jes. 29: dat haar aangezicht nu over hem niet meer bleek behoefde te worden, " woorden, waarbij zgn moeder eens ken-nelijk was bepaald. De Heere is een waarmaker van Zijn Woord, niet één van de woorden die Hij gesproken heeft, zullen op de aarde vallen. Het was voor de gemeente Elspeet een indrukwekkende, maar tevens een blijde en vreugdevolle dag.

Niet minder gewichtvol was de eerste Februari, toen de jeugdige candidaat A. Vergunst te Zeist werd bevestigd en zich aan zijn gemeente verbond.

Cand. A. Vergunst is op 22-1-1926 te Leiden geboren. Hij is dus nog slechts 24 jaar oud. Na de lagere school doorliep hij de H.B.S., deed Staatsexamen in Grieks en Latijn en studeerde aan de Theol. School te Rotterdam. Het is onder ons voldoende bekend hoe hij uit medeleven tot onze militairen in Indië, zich opgaf voor het veldpredikerschap, wat echter wegens de verplichte vaccinatie niet werd toegestaan. Uit de talrijke beroepen die hij daarna ontving, werd zijn hart over gebogen om dat van de gemeente Zeist, waar tot voor enkele maanden geleden Ds M. Blok stond, aan te nemen.

De bevestiging had plaats in de grootste kerk van Zeist, nl. de Ger. Oosterkerk aan de Woudenbergse weg. Deze grote kerk was in beide diensten tot in alle hoeken gevuld en bevatte naar schatting meer dan 2000 mensen. Vele predikanten waren tegenwoordig en ook alle studenten.

De bevestiger was Ds Rijksen uit Leiden, die in de voorrede van zijn predikatie er eerst op wees welk een zegen de gemeente Zeist te beurt viel, door zo spoedig weer een herder en leraar in hun midden te zien. Zijn tekstwoorden waren 2 Tim, 4 : 2 met het thema: en ernstvolle aandrang tot de bediening des Woords, waarbij hij bezag ten le hoe dat Woord moet gepredikt; ten 2e. aanhoudend en ten 3e. met aandrang. Na de predikatie en het voorlezen van het formulier volgde de plechtige handoplegging, waaraan met de bevestiger deelnamen Ds v. d. Berg, Ds Blok, Ds Dorresteijn en Ds v. Stuyvenberg. Ds Rijksen sprak de bevestigde zeer hartelijk toen en wees op Gods wonderlijke leidingen, hoe zijn jonge vriend, de eerste maal dat hij in Leiden als predikant het Woord bediende daaronder werd ontdekt, waardoor tussen hen een band werd gelegd, die de eeuwigheid verduren zal. Wonderbaar waren nu ook Gods wegen, dat hij de jonge dienaar in het ambt mocht bevestigen. Spr. moest er bij uitroepen: iet ons o Heere, maar Uwen Naam alleen geeft ere! Ook sprak de bevestiger hartelijke woorden tot de familie uit Leiden, inzonderheid tot de Moeder, Mevr. Wed. Vergunst, met wie Ds A. Vergunst de pastorie zal betrekken.

In het avonduur verbond Ds A. Vergunst zich aan de gemeente met de woorden uit Hand. 20 : 24 met het thema: en rechte dienaar des Evangelies; ten le, die zichzelf verloochent; ten 2e. die zich verblijdt in zijn arbeid; ten 3e. die zich zijn opdracht bewust is.

Na de predikatie richtte hij zich eerst tot zijn bevestiger en sprak achtereenvolgens toe de docenten (Dr Steenblok was niet aanw r ezig) en herdacht ook zijn onvergetelijke leermeester, wijlen Ds G. H. Kersten. Dan de Studenten, predikanten, kerkeraad, verenigingen enz. Hartroerend was het moment dat Ds Vergunst zijn broer en zusters en inzonderheid zijn Moeder toesprak. Voor haar was het eveneens een gewichtvolle dag. Zo rijkelijk had de Heere Zijn genade verheerlijkt in hun gezin en hij herdacht daarbij zijn vader, die deze dag niet beleefde, maar juicht voor Gods Troon. U hebt mij, zo sprak hij tegen zijn moeder, niet alleen onder het hart, maar ook in het hart gedragen, nl. op de vleugelen des gebeds. Hij hoopte dat zij dat zou mogen blijven doe» en dat zij samenwonen mochten in liefde en dat de gemeente Zeist haar, met Gods volk, mocht ontvangen, om er samen mee te leven.

Dan volgden toespraken namens de kerkeraad, Ds J. v. d. Berg als consulent, Ds A. de Blois namens de Theol. School, Ds G. Zwerus namens de studenten en als intieme vriend, en de heer J. v. Bochove namens het Schoolbestuur. Daarna legde Ds A. Vergunst voor het

eerst de Apostolische zegenbede op de gemeente en was deze plechtige dag beëindigd.

Ds Vergunst is niet alleen de jongste predikant in onze Geref. Gemeenten, maar zover wij weten uit geheel Nederland. Hij is nog een jongeling onder de jongelingen en hij draagt onze Verenigingen en ook „Daniël" een warm hart toe. De Heere schenke hem in zijn ambtelijke bediening Zijn genade en stelle hem tot rijke zegen in Zijn Kerk.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.