+ Meer informatie

Vereenigingsnieuws

5 minuten leestijd

Het adres van den Secretaris der J.V. te Aagtekerke is gewijzigd: Oud adres: Al. Provoosr, Westhoek B 15, Aagtekerke. Nieuw adres: j. Bonman, B 6, Domburg.

VERSLAG DER 9e JAARVERGADERING DER J.V. „ONDERZOEKT DE SCHRIFTEN" TE AAGTE-KERKE, GEHOUDEN OP 7 APRIL IN DE SCHOOL DER GEREF. GEMEENTE.

De voorzitter, de Weled. Heer J. Bouman, opent deze goed bezochte vergadering met te laten zingen van Psalm 118 : 8, leest vervolgens Openb. 1 : 10—20 cn gaat voor in gebed, waarna hij allen een hartelijk welkom toeroept, en ons in zijn openingswoord kortelijk bepaalt bij het verbond tussen Joram en Josafath, ons alzo waarschuwende voor een verbond met de wereld, die in onze dagen overal spreekt van samenwerking en organiseren, waarin echter een groot gevaar van verslapping en beginselverloochening schuilt, verklaart hierna de vergadering voor geopend en geeft den secretaris gelegenheid de .notulen deivorige Jaarvergadering te lezen, waarna ook de Jaarverslagen gelezen worden en de secretaris nog een ingekomen felicitatie voorleest van de Ring Zeeland.

Nu wordt gezamenlijk Psalm 89 : 3 gezongen en krijgt vriend A. Wisse gelegenheid zijn inleiding te lezen over: De Engelen en hun werk". Op duidelijke wijze zet de inleider dit moeilijke onderwerp uiteen waarna nog enkele vragen ge.steld worden, welke tot aller genoegen worden beantwoord. Nu wordt een poosje gepauzeerd en bieden enkele meisjes verversingen aan.

Achtereenvolgens spreken de aanwezige afgevaardigden van Krabbendijke, Terneuzen, Axel, Middelburg, Wolphaertsdijk, de studiever. van Vlissingcn en de M.V. van Axel hun felicitaties uit. Vervolgens krijgt de 2de inleider L. Joosse gelegenheid zijn onderwerp te lezen over de „Afscheiding van 1834". Op duidelijke wijze zet de inleider clit belangrijke onderwerp uiteen, waarop noch een aangename bespreking volgde en wordt nog een poosjegepauzeerd en enige verversingen rondgediend.

Daar onder de adspirantleden een opstelwedstrijd gehouden is krijgen de drie besten gelegenheid hun onderwerp voor te lezen waarvoor ze als prijs een boek ontvangen. Na de rondvraag dankt de voorzitter allen, die hebben meegewerkt aan het welslagen van deze gezellige middag, waarna de secretaris namens de J.V. den voorzitter hartelijk dank zegt voor de vele werkzaamheden aan de ver. in het afgelopen jaar verricht alsmede voor zijn eminente leiding op deze jaarvergadering en hoopt, dat hij in het jaar, dat voor ons ligt wederom met kracht en lust onder dc zegen des Heeren aan de vereniging mag arbeiden. De voorzitter zegt hem vriendelijk dank voor zijn hartelijke woorden en verzoekt ouderling Melse de vergadering te sluiten, welke laat zinreu Psalm 25 : 2 en eindjgt met dankgebed.

De secr. M. PROVOOST.

VERSLAG JAARVERGADERING C. J. V. EN C. J. M. V. „ONDERZOEKT DE SCHRIFTEN" TE RIDDERKERK.

Het .samenzijn ving aan met het zingen van Psalm 119 : 5, waarna Ds. van de Woesteijne, die de leiding van deze vergadering had, voorging in gebed. In een kort openingswoord bepaalde Zijn Èerw. zijn gehoor bij de roeping van Samuël aan de hand van 1 Sam. 3, wijzend op de noodzakelijkheid van God geroepen te worden met een inwendige roeping.

Uit het jaarverslag van den secretaris bleek, dat de vereniging 48 leden telt, hetgeen tot verheuging strekt en hoopvol stemt voor de toekomst. Vervolgd werd met het jaarverslag van den penningmeester uit wiens verslag bleek, dat de vereniging geen schuld heeft, al is het batig saldo, , gering.

Het eerste onderwerp van deze avond getiteld: „David" werd geleverd door vr. J. van Beek, hetwelk met veel aandacht werd gevolgd. Een 7-tal vragen werd tot genoegen beantwoord.

Een recitatie over „De Biechteling" door vr. J. Stolk viel zeer in de smaak van de aanwezigen. Daarna was gelegenheid tot gelukwensen, waarvan gebruik gemaakt werd door de afgevaardigden van H.-I.-Ambacht, Poortugaal en de plaatselijke C.J.V. „Obadja". Hierna volgde pauze.

Na de pauze werd eerst gezongen Psalm 25 : 6 en 7, terwijl gecollecteerd werd voor onze militairen 'in Indië, welke collecte ruim ƒ 60.— opbracht. Het tweede onderwerp getiteld „de Kerkhervorming" werd naar voren gebracht door vr. J. Flach. Hij behandelde achtereenvolgens dc Duitse, de Duits-Zwitserse en de Frans-Zwitserse hervorming, waarbij het leven der verschillende hervormers nader werd toegelicht.

Vervolgens werd het jaarverslag van den bibliothecaris gelezen, uit wiens mond wij vernamen, dat weinig gebruik gemaakt wordt van de bibliotheek, hetgeen ons tot leedwezen strekt.

Hierna volgde het 3e en laatste onderwerp „Gustaaf Adolf en de 30-jarige oorlog" door vr. S. Lagendijk, die ons verhaalde van dezen heldhaftigen koning, die het middel in Gods hand mocht zijn om het protestantisme in Europa te bewaren.

Het slotwoord was gelaten aan onzen len voorzitter vr. v. d. Graaf, die dit in drie gedeelten behandelde. Voor het eerste punt nam hij als voorbeeld de le Jongelingsvereniging, n.1. Daniël en zijn 3 vrienden. Het 2e punt hield in het besluit van de vereniging om Ds. v. d. Woesteijne tot erevoorzitter te benoemen, waarmede hij accoord ging. 3e. Een woord van dank aan de kerkeraad, de' koster en zijn vrouw en de helpsters van deze avond. In het bijzonder vr, v. d Linden, die moest bedanken als algem. adjunct wegens drukke werkzaamheden.

De vergadering werd nu gesloten. Ouderling Brouwer verzoekt te zingen Psalm 122:3 en eindigt met dankgebed. En hiermede was het einde gekomen van de 12e jaarvergadering, waarop met genoegen mag worden teruggezien.

Dc Secretaris J. v. BEEK.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.